ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Szlifierka ręczna

Instrukcja BHP - Szlifierka ręczna

ESB-IN-C-051

ESB-IN-BW-051

 

Szlifierki to jedne z najpopularniejszych elektronarzędzi stosowanych w wielu branżach. Wykorzystywane są zarówno przez firmy budowlane, warsztaty samochodowe, ślusarskie czy też przez majsterkowiczów. Urządzenia te nadają się zarówno do szlifowania czy polerowania powierzchni, jak i cięcia twardych materiałów. W zależności od potrzeb możemy wyróżnić urządzenia o różnej mocy czy średnicy tarczy. Dodatkowo w ramach poprawy jakości BHP niektóre egzemplarze szlifierek kątowych zaopatrzone są często w system antywibracyjny znacznie podnoszący komfort pracy.

Zapisy ogólne

Do obsługi szlifierki może być dopuszczony pracownik, który:

· ma ukończone 18 lat;

· posiada aktualne szkolenie BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku;

· został zapoznany z instrukcjami obsługi narzędzi oraz przeszkolony z ich użycia;

· został poinformowany o czynnościach zabronionych w trakcie wykonywania pracy.

· Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

· Urządzenie należy użytkować tylko do celów, do których jest przeznaczone.

· Podczas prac z narzędziami ręcznymi należy unikać użytkowania ubrań z luźnymi elementami odzieży, które mogą zostać pochwycone przez ruchome elementy maszyny – należy używać odzieży roboczej ściśle przylegającej do ciała z zapinanymi mankietami lub z ściągaczami.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· pracownik musi zostać wyposażony w ubranie robocze chroniące przed działaniem wysokich temperatur oraz płomieni, obuwie ochronne z metalowym noskiem oraz antypoślizgową podeszwą, rękawice ognioochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu, półmaski ochronne filtrujące w przypadku powstawania pyłu +1

· środki ochronne muszą posiadać wymagany znak CE, certyfikaty i deklaracje zgodności.

· Osoby, które noszą okulary korekcyjne i wykonują pracę z urządzeniem, muszą stosować specjalne okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne;

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· zaplanować z przełożonym prace oraz określić możliwe zagrożenia, a także wymagane środki ochrony indywidualnej;

· Przygotować niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze do wykonania zleconych prac;

· Miejsce pracy utrzymywać w należytym porządku oraz dobrym oświetleniu,

· Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia do regulacji lub klucze. Narzędzie lub klucz umieszczony w obracającym się sprzęcie może spowodować obrażenia.

· zabezpieczyć miejsce pracy pod względem bezpieczeństwa; +2

· zapoznać się z zadaniami i zaplanować metody bezpiecznego ich wykonania;

· przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy się upewnić, że jest ona zgodna z danymi podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia, a gniazdko elektryczne odpowiada wtyczce urządzenia zarówno pod względem elektrycznym jak i wydajności prądowej;

· Sprawdzić stan środków ochrony indywidualnej niezbędnych w procesie pracy;

· Sprawdzić czy miejsca przeznaczone do pracy są bezpieczne,

· Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających w obrębie stanowiska pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu;

· należy uzyskać pozwolenie na prace niebezpieczne pożarowo, jeżeli będą występować iskry.

· W przypadku długich włosów należy je odpowiednio zabezpieczyć (upiąć, schować) przed pracą.

Czynności podczas pracy:

· w czasie obsługi szlifierki stosować się do zapisów instrukcji obsługi producenta; +3

· szlifierkę należy trzymać oburącz, mocno i pewnie – za uchwyt i uchwyt dodatkowy, zaś ułożenie rąk i ciała powinno uniemożliwić powstanie zjawiska odrzutu lub też złagodzić to zjawisko w przypadku jego powstania. Zawsze należy używać uchwytu dodatkowego;

· trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi roboczych;

· operator narzędzia powinien ustawić się w taki sposób, aby w przypadku powstania zjawiska odrzutu znajdował się poza strefą zasięgu, w której urządzenie poruszy się podczas odrzutu;

· przy szlifowaniu nie należy stosować całej powierzchni tarczy ściernej;

· szlifierka musi być uruchomiona zanim tarcza ścierna dotknie szlifowanego materiału;

· do cięcia metali i kamienia, szlifierka kątowa może być używana tylko z zamontowaną osłoną zabezpieczającą;

· szlifierka musi być uruchomiona zanim tarcza ścierna dotknie szlifowanego materiału;

· uchwyty i powierzchnie, za które trzyma się elektronarzędzia, powinny być suche, czyste i wolne od oleju i smaru;

· przewód zasilający powinien znajdować się z dala od obracającego się narzędzia roboczego;

· obrabiany przedmiot powinien być zamocowany w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe przesunięcie w trakcie prac;

· nie dociskać nadmiernie narzędzia do obrabianego materiału;

· nie dopuścić do przegrzania narzędzi roboczych;

· zbyt gorące tarcze pozostawić do ostudzenia.

· podczas pracy z urządzeniem należy nosić okulary ochronne;

· przed wymianą tarczy należy odłączyć szlifierkę od zasilania lub wyjąć akumulator,

· Utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy oraz cyklicznie usuwać niepotrzebne materiały i odpady z miejsca prowadzonych prac,

· Używać tylko sprawnych i nieuszkodzonych urządzeń oraz narzędzi pomocniczych,

· Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do przybycia zespołu powypadkowego.

· W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do bezpiecznego wykonania zadania, należy zgłosić obawy swojemu przełożonemu,

· Unikać nienaturalnej postawy ciała. Należy utrzymywać równowagę oraz zapewnić bezpieczne oparcie.

· W przypadku szlifierki sieciowej przewód zasilający należy utrzymywać jak najdalej od obracających się elementów urządzenia.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez niepowołane osoby;

· dokonać oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń podczas eksploatacji maszyny, zgłosić to przełożonemu i oznakować maszynę np. tabliczką „zakaz uruchamiania maszyny – grozi to wypadkiem” oraz trwale wyłącz maszynę z źródła zasilania; +4

· wyczyścić stosowane narzędzia urządzenia wg karty konserwacji urządzeń;

· uporządkować obszar pracy.

· Po zakończonej pracy należy dokonać wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłosić ten fakt przełożonemu i oznakować maszynę tabliczką np., urządzenie wyłączone z eksploatacji – nie włączać” oraz trwale wyłączyć maszynę z źródła zasilania np. poprzez wyjęcie baterii,

· Jeśli prace nie zostały ukończone podczas zmiany roboczej – zabezpieczyć miejsce pracy w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia i innych osób;

· O wadach lub uszkodzeniach wiertarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

· Po zakończonej pracy należy uporządkować miejsce prac, oczyścić narzędzia i sprzęt oraz umieścić je w wyznaczonym miejscu lub pomieszczeniu, a następnie zawiadomić przełożonego o zakończeniu prac.

Czynności zabronione:

· użytkowanie urządzenia po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń;

· samodzielne naprawianie uszkodzeń urządzenia;

· używanie urządzenia w celach innych niż zaleca producent;

· pozostawianie urządzenia bez opieki podczas pracy;

· wykonywanie pracy bez założonych wymaganych środków ochrony indywidualnej;

· używanie niesprawnego urządzenia;

· dotykanie gorących części;

· uruchamianie urządzenia bez wymaganych osłon lub gdy są one uszkodzone;

· usuwanie i modyfikowanie elementów urządzenia;

· wykonywanie prac bez nakrycia głowy (z rozpuszczonymi włosami), w luźnej odzieży roboczej oraz w biżuterii;

· używanie przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka.

· Używania urządzeń bez ich znajomości oraz bez wcześniej przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego;

· Pracowanie bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, usuwanie osłon czy znaków zabezpieczających;

· Brak zabezpieczenia luźnych elementów odzieży – mankiety, szelki,

· Przenoszenie uruchomionej szlifierki,

· Praca z elektronarzędziem w środowisku potencjalnie wybuchowym, w którym występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.

· Użytkowanie uszkodzonych tarcz lub innych innych niż dedykowane przez producenta do danego modelu szlifierki,

· Użytkowanie akcesoriów, które wymagają chłodzenia cieczą,

· Zbliżanie dłoni lub innych części ciała do wirującego elementu tnącego,

Najczęstsze zagrożenia

· Skaleczenie (ostre krawędzie/elementy urządzenia, stosowanych narzędzi),

· Przecięcie (ostre, wirujące elementy urządzenia)

· Uderzenie o nieruchome przedmioty (praca z urządzeniem, wyposażeniem),

· Hałas (praca urządzenia, hałas generowany przez używane narzędzia, maszyny),

· Pochwycenie przez ruchome elementy urządzenia (luźne, niezabezpieczone elementy odzieży roboczej),

· Przeciążenie układu mięśniowo szkieletowego (praca w wymuszonej, nieergonomicznej pozycji ciała)

· Pożar / Porażenie prądem (zwarcie instalacji, uszkodzony przewód od ładowarki akumulatorów),

· Oparzenie (gorące elementy urządzeń),

· Stres, presja czasu (praca pod presja czasu, pośpiech),

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· na uszkodzonym urządzeniu należy wywiesić informację: „Urządzenie w naprawie – nie uruchamiać!”.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium