ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Ręczne prace transportowe

Instrukcja BHP - Ręczne prace transportowe

ESB-IN-C-056

ESB-IN-BW-056

 

Poniższa instrukcja opisuje ogólne zasady składowania i magazynowania. Rozmieszczenie towaru, układanie w sposób bezpieczny przedmiotów w środowisku pracy, jest kluczowym elementem zachowania porządku oraz ładu w naszym pracowniczym środowisku. Niewłaściwe magazynowanie, czy bałagan w miejscu pracy nie tylko wpływa na nasz komfort ale i bezpieczeństwo. Dlatego przestrzeganie poniższej instrukcji pomoże zorganizować miejsce pracy w sposób bezpieczny – co zminimalizuje ryzyko wypadków przy pracy, jak również zostały w niej opisane normy oraz sposoby podnoszenia przedmiotów, po to aby nie obciążać organizmu pracownika. Na samym końcu znajdują się telefony alarmowe do służb ratunkowych, w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.

Zapisy ogólne

· Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów i ładunków poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie.

· Praca dorywcza to praca wykonywana nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę.

· Sprzęt pomocniczy to środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów (np. pasy, liny, łańcuchy, chwytaki, uchwyty, nosze, kosze, ręczne wciągarki, krążki i wielokrążki, wózki, itp.)

Ogólne warunki bezpiecznej pracy:

Do ręcznych prac transportowych można dopuścić pracownika, który:

· posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

· ma szkolenie BHP i jest zapoznany z przepisami oraz zasadami bhp, dotyczącymi: +1

- ręcznych prac transportowych;

- przemieszczanych przedmiotów, ich masy, położenia środka ciężkości, rodzaju substancji;

- dopuszczalnego obciążenia roboczego stosowanego w magazynie;

- zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy i urazów na jakie może być narażony;

- sposobu bezpiecznego i najmniej uciążliwego wykonania zadania ze wskazaniem rodzaju sprzętu pomocniczego i środków ochrony indywidualnej, które należy zastosować.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić czy drogi transportowe nie są zastawione zbędnymi przedmiotami;

· Szerokość dróg transportowych powinna posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz powinny być zachowane w takim stanie aby nie stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na terenie zakładu. Drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać urządzenia lub inne rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzanie wód opadowych.

· sprawdzić sprawność pomocniczych środków transportu np. wózków, koszy. Podstawowym sprzętem pomocniczym podczas wykonywania ręcznych prac transportowych są środki transportu wewnętrznego:

- wózki do komisjonowania (kompletacyjny) – odpowiadają za proces kompletacji, czyli za uzyskanie ze wskazanych składników produktu gotowego. Przystosowane są do poruszania się w wąskich ciągach komunikacyjnych. Wózki posiadają boczne rolki, które prowadzą układ jezdny wzdłuż zamontowanych w posadzce listew kierujących.

- Wózki przegubowe – ich najważniejszym elementem jest obrotowy maszt, który znacząco ułatwia manewry w ciasnych korytarzach. To rozwiązanie sprawia, że podczas czynności manipulacyjnych rama wózka porusza się w niewielkim zakresie.

- Wózki VNA – przeznaczone są do wysokiego składowania. Posiadają maszt ułożony bocznie, co zapewnia dobrą widoczność i możliwość kontroli przemieszczanego ładunku. Wózki tego typu mogą być wykorzystywane w magazynach z ciasnymi ciągami komunikacyjnymi. Prowadzone są mechanicznie lub przy pomocy zamontowanych w podłodze szyn.

- Wózki wielokierunkowe – dedykowane do pracy w wąskich korytarzach. Posiadają specjalnie osadzone koła, które umożliwiają poruszanie się w każdym kierunku oraz obracanie w miejsc.

· Należy pamiętać, aby zawsze używać odpowiedniej maszyny/sprzętu do czynności, do której została przeznaczona oraz zgodnie z instrukcją użytkowania;

· Przygotować miejsca składowania materiałów.

Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· sprawdzić poprawność ułożenia materiałów składowanych w stosach. Stosy powinny być stabilne, a ich wysokość uzależniona od rodzaju składowanego materiału, jego kształtu, masy i wymiarów oraz wytrzymałości opakowań, w których się znajdują. Nie wolno zapominać o wiązaniu między warstwami w celu wzmocnienia konstrukcji stosu, materiały należy składować tak, aby środek ciężkości składowanych materiałów znajdował się wewnątrz obrysu stosów. Pomiędzy stosami powinna zostać zachowana taka odległość aby w bezpieczny sposób przemieszczać się między nimi oraz zachować dostęp do składowanych materiałów. Rozładunek stosów powinien odbywać się od najwyższych warstw – niedopuszczalne jest wyjmowanie przedmiotów ze środka stosu !

· oczyścić teren i uprzątnąć zbędne opakowania oraz inne przedmioty. Zabronione jest zastawianie materiałami, sprzętem i innymi rzeczami przejść między regałami utrudniającymi dojście do nich, a także zastawianie przejść między stanowiskami pracy – z pomieszczeń, w których przebywają ludzie powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. Zastawianie dróg oraz przejść ewakuacyjnych źle zmagazynowanymi przedmiotami, jest złamaniem przepisów przeciwpożarowych i może zostać ukarane karą grzywny. Dodatkowo źle zmagazynowane przedmioty mogą nieść ryzyko potknięcia oraz upadku i doprowadzić do wypadku przy pracy;

· sprawdzić teren pod względem zabezpieczenia pożarowego. Magazyn powinien być wyposażony w odpowiedni sygnał przedwczesnej sygnalizacji oraz ochrony pracowników, dlatego wymagane jest aby wszyscy pracownicy mieli aktualne szkolenia z zakresu BHP. Zakład pracy, jak i magazyn powinien być odpowiednio oznakowany (znaki nakazu, zakazu, informacyjne oraz przeciwpożarowe). Należy przestrzegać zasad BHP odnośnie składowania oraz użytkowania maszyn i urządzeń, w miejscu składowania powinno być wyznaczone miejsce na wózki widłowe, palety, drabiny, itp. Instalacja elektryczna powinna być odpowiednio zabezpieczona, ryzyko potknięcia o wystające kable należy zminimalizować do minimum, gniazdka, przewody, izolacja instalacji elektrycznej powinna być sprawna i nienaruszona. Magazyn powinien być wyposażony w środki gaśnicze, t.j. gaśnice, drzwi przeciwpożarowe hydranty.

· sprawdzić stan techniczny stosowanych wózków ręcznych i ustawić je w wyznaczonym miejscu w magazynie. Ręczne wózki paletowe, jak i wózki widłowe bardzo usprawniają pracę na magazynie oraz odciążają pracownika. Dzięki nim można w szybszy i bezpieczniejszy sposób przewozić towar w potrzebne miejsce. Jednak aby używany wózek był bezpieczny i spełniał swoją funkcję – musi być sprawny. Przed każdym użyciem należy sprawdzić jego stan techniczny, czy nie widać śladów zniszczeń, uszkodzeń czy korozji. Wszystkie widoczne uszkodzenia należy jak najszybciej zgłaszać przełożonemu.

Czynności zabronione:

· Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy.

Aby uniknąć nadmiernego obciążenia naszego aparatu ruchu wprowadzono normy dźwigania i transportowania towarów:

Przy pracy stałej:

· 12 kg dla kobiet
· 30 kg dla mężczyzn

Przy podnoszeniu towarów powyżej obręczy barkowej (np. układanie czegoś na regałach):

· 8 kg dla kobiet
· 21 kg dla mężczyzn

Przy pracy dorywczej (taka praca, którą wykonujemy 4 razy w ciągu godziny, jeżeli łączny jej czas nie przekracza 4 godzin na dobę):

· 20 kg dla kobiet
· 50 kg dla mężczyzn

Przy podnoszeniu towarów powyżej obręczy barkowej:

· 14 kg dla kobiet
· 35 kg dla mężczyzn

Normy dźwigania przez kobietę ciężarną zostały ograniczone do 3 kg niezależnie od wykonywania pracy, natomiast u kobiety karmiącej piersią do 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy pracy dorywczej;

· ręczne przemieszczanie przedmiotów przez schody, korytarze, pomieszczenia albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenie. Pamiętaj aby podczas ręcznego transportowania przedmiotów brać taką ilość towarów aby nie zasłaniała nam drogi. Transportowane przedmioty powinny mieć taki kształt i wielkość aby zmieścić się w przejściu, przez które przechodzimy. Jeżeli transport w pojedynkę będzie utrudniony ze względu na wąskie przejścia czy inne niedogodności => poproś o pomoc współpracowników;

· przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych, gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25kg dla mężczyzn i 10kg dla kobiet. Szklane balony z kwasami, czy innymi substancjami żrącymi powinny być przewożone na specjalnych wózkach. Tylko w wyjątkowych sytuacjach mogą być przenoszone przez dwóch pracowników w koszach wyposażonych w specjalne uchwyty;

· zabronione jest przenoszenie balonów z kwasami lub innymi cieczami żrącymi na plecach lub przed sobą;

· zespołowe przemieszczanie przedmiotów na odległość większą niż 25 m lub o masie większej niż 500 kg - mężczyźni i 200 kg – kobiety. Podczas zespołowego przenoszenia przedmiotów należy zapewnić:

- Dobór pracowników pod względem wieku i wzrostu oraz nadzór pracownika, który ma doświadczenie w zakresie ręcznego transportowania przedmiotów oraz organizacji miejsca pracy. Pracownika nadzorującego wyznacza pracodawca;

- Odstępy miedzy pracownikami powinny wynosić co najmniej 0,75 m, a w razie potrzeby powinien być dostępny sprzęt pomocniczy Podczas zespołowego przenoszenia przedmiotów pracownicy muszą podnosić i opuszczać przedmiot na komendę, znajdować się po jednej stronie transportowanego przedmiotu oraz używać środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona;

· ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m;

· przemieszczanie ładunku na taczkach po terenie o nachyleniu większym niż 8% oraz na odległość większą niż 200m.

- Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania.

- Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza obrys wózka i przysłaniać pola widzenia. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów warunkach niespełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie.

Czynności podczas pracy:

Przy ręcznych pracach transportowych należy:

· zachowywać szczególną ostrożność i stosować sprzęt pomocniczy. Są to środki, które mają na celu ograniczyć zagrożenia związane z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów. Do takich środków możemy zaliczyć: pasy, liny, łańcuchy, chwytaki, kleszcze, uchwyty, kosze, taczki i wózki;

· należy unikać długotrwałego wysiłku fizycznego oraz nadmiernego obciążenia +2 mięśniowo-szkieletowego. Stosuj zasadę „zgięte nogi, proste plecy”, czyli przy wyprostowanych plecach podnosić ciężar płynnie do góry i do przodu. Należy zbliżyć się do przedmiotu, który będziemy podnosić, następnie – utrzymując proste plecy – kucnąć przy nim, chwycić przedmiot, a następnie wstać pamiętając aby nie zginać pleców w odcinku lędźwiowym.

· należy unikać skrętów tułowia z ciężarem w rękach oraz podnoszenia ponad linię barków.

dzwiganie


· nie wolno przekraczać norm dźwigania. +3
Jeżeli do ułożenia/transportowania mamy dużo przedmiotów należy je podzielić na mniejsze grupy. Unikaj sytuacji jeżeli musisz dosięgnąć materiału poza swoim normalnym zasięgiem. Nie przenoś i nie przesuwaj przedmiotów używając jednej ręki, podczas pracy, pamiętaj o wykonywaniu płynnych ruchów (nagłe szarpnięcia mogą doprowadzić do urazów);

· masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

- dla kobiet:12kg przy pracy stałej oraz 20kg przy pracy dorywczej, karmiących piersią – 6kg przy pracy stałej i 10kg przy pracy dorywczej, w ciąży - 3kg przy pracy stałej i dorywczej;

- dla mężczyzn: 30kg przy pracy stałej oraz 50kg przy pracy dorywczej;

- dla młodocianych (16-18lat): dziewcząt – 8kg przy pracy stałej i 14kg przy pracy dorywczej; chłopców – 12kg przy pracy stałej i 20kg przy pracy dorywczej;

- masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

- dla kobiet: 8kg przy pracy stałej oraz 14kg przy pracy dorywczej;

- dla mężczyzn: 21kg przy pracy stałej oraz 35kg przy pracy dorywczej;

· masa przenoszonych pod górę przedmiotów po schodach, których kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 m, nie może przekroczyć:

- dla kobiet : 8kg przy pracy stałej oraz 12kg przy pracy dorywczej,

dla karmiących piersią: 4kg przy pracy stałej i 6kg przy pracy dorywczej,

dla kobiet w ciąży - 0kg przy pracy stałej i 1kg przy pracy dorywczej;

- dla mężczyzn: 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej;

- dla młodocianych (16-18lat):

dziewcząt– 5kg przy pracy stałej i 10kg przy pracy dorywczej;

chłopców – 8kg przy pracy stałej i 15kg przy pracy dorywczej;

· masa ładunku przemieszczanego na wózku łącznie z masą wózka po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni:

- przemieszczanie po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5%:

wózki 2-kołowe: mężczyźni – 350kg, kobiety – 140kg;

wózki 3-i więcej kołowe: mężczyźni – 450kg, kobiety – 180kg;

- przemieszczanie po terenie o nachyleniu większym niż 5%:

wózki 2-kołowe: mężczyźni – 250kg, kobiety – 100kg;

wózki 3-i więcej kołowe: mężczyźni – 350kg, kobiety – 140kg;

· przemieszczane przedmioty należy trzymać jak najbliżej ciała;

· należy starać się utrzymywać ciężar w rękach jak najkrócej i unikać dużej częstotliwości podnoszenia (szybkiego tempa pracy),

· podczas podnoszenia należy minimalizować ruchy tułowia (pochylenia, skłony, skręcenia);

· należy unikać podnoszenia dużych obiektów (wykraczających swoim kształtem poza zasięg rąk) i ograniczających widzenie) oraz obiektów z przemieszczającym się środkiem ciężkości;

· ciężary należy przenosić na opuszczonych rękach;

· powierzchnie, po których przedmioty są przemieszczane ręcznie powinny być równe, stabilne i nieśliskie; +4

· opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być wytrzymałe i nie posiadać ostrych krawędzi – jeżeli kształt lub rozmiar opakowania utrudnia bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie powinno posiadać odpowiednie uchwyty;

· ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów;

· sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewniać ich stabilność podczas przemieszczania;

· masa przedmiotu przenoszonego przez pracownika używającego drabiny nie może przekraczać 10 kg. Niedopuszczalne jest stosowanie drabiny jako narzędzia transportu;

· przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo (pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca: przy pracy stałej - 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet; a przy pracy dorywczej - 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet);

· przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić: dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku, nadzór pracownika doświadczonego w zakresie ręcznych prac transportowych, odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić służby.

Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym.

Zapisy końcowe

· Pracodawca jest zobowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

· W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca jest zobowiązany odpowiednio organizować pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium