ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP Prac na wysokości

Instrukcja BHP - prac na wysokości

ESB-IN-C-049

ESB-IN-BW-049

 

Upadki z wysokości to jedna z najczęstszych przyczyną wypadków śmiertelnych oraz poważnych uszkodzeń ciała. Dlatego też ważne jest aby jeszcze przed podjęciem decyzji o wykonywaniu prac na wysokości zweryfikować konieczność ich prowadzenia, a w przypadku gdy prace te nie mogą zostać wykonane bez konieczności przebywania pracownika na wysokości zapewnić przestrzeganie wymagań niniejszej instrukcji.

Prace na wysokości (powyżej 1m nad poziomem podłogi lub gruntu) to prace szczególnie niebezpieczne, w związku z tym wymagają podjęcia działań zabezpieczających pracownika przed możliwymi zagrożeniami tj. upadek z wysokości, uderzenie spadającymi narzędziami lub innymi obiektami.

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
· jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

· jest wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Zapisy ogólne

Do wykonywania prac na wysokości może być dopuszczony pracownik, który ma:

· ukończone 18 lat;

· aktualne szkolenie BHP;

· aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku (potwierdzone badaniami uprawniającymi do prac na wysokości); +1

· wszelkie wymagane zezwolenia na wykonywanie pracy (np. na prace szczególnie niebezpieczne).

Prace powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

Zabrania się dopuszczania do pracy na wysokości pracowników z zauważonymi chwilowymi niedyspozycjami, pomimo posiadania przez tych pracowników ważnych orzeczeń lekarskich o zdolności do wykonywania prac na wysokości.

Prace na wysokości to prace szczególnie niebezpieczne, w związku z tym pracodawca ma obowiązek:
· zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

· zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,

· zapewnienie pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· pracownik powinien posiadać środki ochrony indywidualnej, tj. kask ochronny (z 4 punktowym zapięciem podbródkowym), szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości (wraz z linią asekuracyjną i amortyzatorem), obuwie ochronne,

· odzież roboczą i kamizelkę odblaskową;

· środki ochronne muszą posiadać deklarację zgodności CE oraz nie mogą być uszkodzone.

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

W skład sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wchodzą:
· szelki bezpieczeństwa,

· linki bezpieczeństwa,

· amortyzatory włókiennicze,

· urządzenia samohamowne,

· urządzenia samozaciskowe,

· linki asekuracyjne,

· urządzenia kotwienia.

Dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dla danego stanowiska pracy musi uwzględniać:
· konieczny zakres przemieszczania się na stanowisku pracy,

· miejsce usytuowania punktu mocowania w stosunku do stanowiska pracy,

· odległość stanowiska od ewentualnego punktu spadania,

· inne czynniki wpływające na prawidłowe działanie użytego sprzętu chroniącego pracownika przed upadkiem (np. wysokie lub niskie temperatury),

· czas wykonywania pracy na danym stanowisku.

Środki techniczne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości powinny spełniać następujące wymagania:
· jedynym rodzajem uprzęży przeznaczonej do ochrony przed upadkiem z wysokości są szelki bezpieczeństwa (pas bezpieczeństwa nie może być używany jako uprząż chroniąca przed upadkiem z wysokości, a jedynie jako narzędzie umożliwiające pracę w podparciu).

· musi zawierać element pochłaniający energię, np. amortyzator włókienniczy lub urządzenie samohamowne stacjonarne;

· musi być użytkowany tak, aby droga swobodnego spadku nie była większa niż 2 m.

· należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji wydanych przez producenta tego sprzętu.

· sprzęt chroniący przed upadkiem należy poddawać kontroli bieżącym (przed i po każdym użyciu sprzętu), oraz dokonywać kontroli okresowych w celu gruntownego przeglądu sprzętu, wykonywanych w terminach określonych przez producenta dla poszczególnych typów sprzętu.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· opracować instrukcję, określającą szczegółowe wymagania bezpiecznego wykonania prac, z uwzględnieniem: zagrożeń związanych z możliwością upadku osób lub przedmiotów, sposobu zarzadzania zagrożeniami, doboru odpowiednich i skutecznych metod zmniejszania ryzyka oraz właściwego sprzętu, możliwości wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych (przy pracach na zewnątrz), wybór odpowiednich punktów kotwienia, drogi spadania;

· opracować i wdrożyć plan ratunkowy (działania i instrukcje awaryjne) na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej i konieczności ewakuowania pracownika z wysokości;

· w przypadku użycia ruchomych platform roboczych lub podnośników przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie skontrolować badania techniczne urządzenia oraz uprawnienia ich operatorów;

· zapewnić aby urządzenia techniczne stosowane podczas prac na wysokości (rusztowania, platformy robocze, podnośniki koszowe) były montowane w miejscach przeznaczenia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z instrukcją, dokumentacja techniczną lub projektową.

· sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace. Sprawdzić ich: stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie, zabezpieczenie przed przypadkową zmianą położenia oraz stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa; +2

· przygotować środki ochrony indywidualnej i sprawdzić ich sprawność (zwłaszcza tych chroniących przed upadkiem);

· określić punkty kotwienia do których nastąpi przypięcie pracownika wyposażonego w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości;

· założyć odpowiedni do rodzaju i warunków wykonywanych prac sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa (i amortyzatorem) przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub do wyznaczonych punktów kotwienia;

· zapoznać się z zadaniami i określić metody bezpiecznego ich wykonania;

· zabezpieczyć teren wykonywania prac przed osobami postronnymi;

· zapewnić dozór osoby kontrolującej wykonywanie prac;

· wygrodzić i oznaczyć miejsce wykonywania prac na wysokości, stosując znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, barierki itp.); +3

· zapewnić bezpieczna metodę dostarczania do stanowisk położonych na wysokości materiałów i sprzętu do pracy, o wadze nie przekraczającej wytrzymałości tych stanowisk przy uwzględnieniu ciężaru pracowników.

Czynności podczas pracy:

Należy:

· używać tylko właściwego, sprawnego sprzętu asekuracyjnego oraz nieuszkodzonych narzędzi;

· przypinać sprzęt asekuracyjny tylko do odpowiednio przygotowanych punktów kotwienia;

· zachować szczególną koncentrację uwagi na wykonywanych czynnościach;

· wykonywać prace w co najmniej 2-osobowych zespołach z asekuracją; +4

· wykonywać prace tylko na bezpośrednie polecenie przełożonego.

· Na stanowiskach pracy utrzymywać tylko taką ilość materiałów i narzędzi, jaka może być użyta w czasie jednej zmiany roboczej,

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· sprawdzić sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości;

· uporządkować miejsca wykonywanych prac;

· oczyścić narzędzia i sprzęt oraz umieścić je w wyznaczonym miejscu;

· zawiadomić przełożonego o wykonaniu prac lub przerwie w ich wykonywaniu.

Czynności zabronione:

· praca bez zabezpieczenia terenu poniżej wykonywanej pracy;

· praca bez oznaczenia o wykonywaniu prac na wysokości;

· przystępowanie do pracy po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;

· palenie tytoniu podczas pracy;

· odpinanie sprzętu asekuracyjnego w trakcie pracy od punktów kotwienia;

· zabrania się pracy bez sprzętu asekuracyjnego lub z uszkodzonym sprzętem asekuracyjnym

· narażania na mechaniczne uszkodzenia liny, szelek i amortyzatora,

· bezpośredniego zrzucania narzędzi i sprzętu z wysokości,

· bezpośredniego podrzucania narzędzi isprzętu do góry (np. na wyższe kondygnacje),

· pracy przy silnym wietrze o szybkości przekraczającej 10 m/s,

· pracy podczas burzy i wyładowań atmosferycznych

· w warunkach złej widoczności, jeżeli miejsca pracy nie mają należytego oświetlenia o natężeniu światła co najmniej 50 lx.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy natychmiast zaniechać pracy i zgłosić je przełożonemu;

· w przypadku wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej, niezwłocznie zgłosić zdarzenie przełożonemu;

· poszkodowanym należy udzielić pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i zapewnić niezwłocznie pomoc medyczną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony przed upadkiem z wysokości.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium