ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Podnośnik nożycowy

Instrukcja BHP - Podnośnik nożycowy

ESB-IN-C-050

ESB-IN-BW-050

 

Podnośnik nożycowy jest to urządzenie, które posiada charakterystyczny mechanizm nożycowy, który podnosi platformę roboczą na określoną wysokość w płaszczyźnie pionowej. Urządzenie jest wykorzystywane podczas prowadzenia prac budowlanych, remontowych czy konserwacyjnych na odpowiedniej wysokości, zazwyczaj waha się między nieco ponad 5 m a ok 17-18 m, przez co działania do których wykorzystuje się podnośniki nożycowe, zostają zakwalifikowane jako praca na wysokości. Niewielkie rozmiary maszyny w połączeniu z kilkunastometrowym zasięgiem sprawiają, że podnośniki nożycowe są bardzo chętnie wykorzystywanie w przestrzeniach o ograniczonej dostępności oraz w miejscach, w których niezbędna jest korekta ustawienia podczas pracy. W związku z powyższym, każda z sytuacji może nieść ze sobą ryzyko wypadku, a to oznacza, że należy ściśle stosować się zarówno do zasad BHP, jak i do wskazówek dotyczących konserwacji tych pojazdów.
Osoby odpowiedzialne za jej organizację, jak również sami pracownicy, muszą przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy eksploatacji podnośnika nożycowego może być dopuszczony pracownik, który:

· ma ukończone 18 lat;

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku;

· ukończył kurs obsługi podnośników danego typu oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu certyfikującego, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego;

· został odpowiednio przeszkolony i zapoznał się z Instrukcją użytkowania i konserwacji podnośnika.

Wymagana środki ochrony indywidualnej

· pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy i ubrany w odzież roboczą obowiązującą na stanowisku pracy podczas wszystkich czynności;

· pracownik ma obowiązek używać środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w postaci szelek bezpieczeństwa wraz z amortyzatorem oraz linką oraz kasku z 4-punktowym zapięciem podbródkowym, obuwie ochronne, odzież roboczą i kamizelkę odblaskową;+1

· środki ochronne muszą posiadać wymagany znak CE, certyfikaty i deklaracje zgodności,

· Szelki bezpieczeństwa powinny być zakotwione do elementów urządzenia wyznaczonych w instrukcji obsługi podnośnika.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Sprawdzić ostatni wpis do książki obsługi urządzenia dot. stanu technicznego;

· Sprawdzić elementy i mechanizmy podnośnika mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji oraz przeprowadzić test wszystkich czynności ruchowych podestu;

· Skontrolować stan urządzenia – poprawność działania elementów sterujących, przewody elektrycznej, poziom naładowania akumulatora, stan opon, wyłącznik krańcowy, sygnał dźwiękowy przechyłu, stan ramienia zabezpieczającego, poręczy oraz bramek wejściowych, stan obudowy oraz pozostałych mechanizmów podestu.

· Przygotować i sprawdzić sprawność środków ochrony indywidualnej, zwłaszcza chroniących przed upadkiem;

· Sprawdzić miejsce pracy podestu (potencjalne zagrożenia);+2

· Zapoznać się z wyznaczonymi zadaniami pracy i zaplanować metody bezpiecznego ich wykonania;

· Należy upewnić się czy ruchoma poręcz zabezpieczająca jest zamknięta (dolna pozycja, drążek zabezpieczający oparty na barierce);

· Sprawdzić, czy podłoże ma odpowiednią nośność,

· Sprawdzić miejsce pracy podestu, czy na jezdni nie pozostawiono przedmiotów lub innych elementów mogących spowodować awarię lub utratę stabilności urządzenia.

· Sprawdzić stabilność podestu oraz wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

· Wyznaczyć strefę pracy podnośnika, tak aby zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób niepożądanych.

· Ustalić zasady porozumiewania się z pracownikami, którzy będą prowadzić prace na podnośniku nożycowym.

· Sprawdzić stan środków ochrony indywidualnej niezbędnych w procesie pracy;

· Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających w obrębie stanowiska pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu;

Czynności podczas pracy

· podest należy obsługiwać zgodnie z jego instrukcją;+3

· nie wolno przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia;

· wchodząc i wychodząc z kosza lub platformy roboczej należy przestrzegać następujących zaleceń:

- urządzenie musi być całkowicie zatrzymane i zabezpieczone przed niepożądanym uruchomieniem;

- platforma podnośnika musi znajdować się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wychodzenia;

· należy unikać gwałtownych ruchów podczas sterowania urządzeniem;

· Kontrolować czy na trasie przejazdu podnośnika nie pojawiły się osoby postronne lub materiały mogące spowodować utratę stabilności maszyny.

· W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia lub nieprawidłowych dźwięków należy przerwać pracę, a następnie wezwać autoryzowany serwis urządzenia.

· Stosować się do sygnałów ostrzegawczych.

· Przed rozpoczęciem podnoszenia należy zweryfikować istnienie wolnej przestrzeni w ilości min. 1 m nad obarierowaniem.

· Przestrzegać ilości osób obecnych na platformie zgodnie z instrukcjami producenta.

· Regularnie sprawdzać stan urządzenia.

· w zależności od rodzaju ładunku, jego ciężar należy umieścić pośrodku kosza (lub platformy) lub rozmieścić go równomiernie;

· należy zachowywać odstęp minimum 1m od dziur, nierówności, pozostałości materiałów oraz innego niebezpieczeństwa na poziomie podłoża;

· należy trzymać kończyny z dala od dźwignicy nożycowej;

· należy dostosować prędkość urządzenia do warunków miejsca pracy (natężenie ruchu, pochylenie terenu);

· podczas jazdy należy uwzględnić drogę hamowania: 3m przy biegu szybkim, 1m przy biegu wolnym;

· w przypadku konieczności pozycjonowania w pobliżu przeszkód należy użyć drążka sterowniczego (ramię, wieża) zamiast bezpośredniego sterowania czynności ruchowych;

· personel pracujący na urządzeniu lub w jego otoczeniu powinien używać kasków ochronnych;

· kierowanie urządzeniem i podnoszenie kosza nie może być wykonywane jednocześnie.

· Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do przybycia zespołu powypadkowego.

· W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do bezpiecznego wykonania zadania, należy zgłosić obawy swojemu przełożonemu,

· W przypadku szlifierki sieciowej przewód zasilający należy utrzymywać jak najdalej od obracających się elementów urządzenia.

Czynności po zakończeniu pracy:

· Sprowadzić platformę do położenia postojowego oraz wyłączyć zasilanie.

· Po zakończonej pracy należy dokonać wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłosić ten fakt przełożonemu i oznakować maszynę tabliczką np., urządzenie wyłączone z eksploatacji – nie włączać”

· Przed wyłączeniem urządzenia (po zakończeniu pracy lub podczas jego dłuższego przestoju), elementy urządzenia muszą być całkowicie wsunięte;

· Ze schodków podłoża i barierek usunąć wszelkie ślady oleju lub smaru;

· Podkład kosza można opuścić dopiero po jego całkowitym opuszczeniu;

· Odstawić podnośnik w miejsce do tego przeznaczone;

· Zabezpieczyć urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione;

· Wpisać uwagi dotyczące stanu urządzenia do książki eksploatacji urządzenia.

· Jeśli prace nie zostały ukończone podczas zmiany roboczej – zabezpieczyć miejsce pracy w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia i innych osób;

Czynności zabronione:

· użytkowanie urządzenia po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń;

· przekraczanie maksymalnego udźwigu urządzenia określonego w instrukcji;

· operowanie podnośnikami przez osoby nieposiadające stosowanych kwalifikacji;

· eksploatacja podnośników bez ważnego dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego;

· podnoszenie pomostu, jeśli maszyna nie stoi na twardej, płaskiej powierzchni;

· używanie maszyny w przypadku silnych lub porywistych wiatrów przekraczających wartość 10m/s;

· Użytkowanie podestu w czasie burzy, złej widoczności, gęstej mgły;

· zwiększanie powierzchni pomostu i ładunku;

· odpychanie się lub przyciąganie do obiektu znajdującego się poza pomostem;

· podwieszanie oraz mocowanie ładunków do części maszyny;

· stawianie, siadanie oraz wspinanie się po poręczach pomostu, wychylanie się poza obręcz bez sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem;

· zabrania się opuszczania pomostu, jeżeli znajdują się pod nim pracownicy lub przeszkody.+4

· Wykonywanie gwałtownych ruchów na platformie roboczej, gromadzenia wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie podestu.

· Przechylania się przez poręcze urządzenia oraz stawania na nich podczas prac,

· Zrzucanie elementów demontowanych z wysokości pracy na podeście,

· Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich podnośników oraz przechodzenie z jednego na drugi,

· Wchodzenie i schodzenie pracowników podczas podniesionej platformy,

· Obciążanie podestu ponad dopuszczalny udźwig,

· Używanie urządzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementów urządzenia,

· Palenie papierosów podczas pracy,

· Wykonywania prac naprawczych lub konserwacyjnych przy podniesionym i niezabezpieczonym wysięgniku,

· Dokonywanie napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione,

· Używania urządzeń bez ich znajomości oraz bez wcześniej przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego.

Najczęstsze zagrożenia

· Upadki z wysokości (praca z urządzeniem),

· Przygniecenie (wykonywanie prac remontowych na urządzeniu)

· Skaleczenie (ostre krawędzie/elementy urządzenia, stosowanych narzędzi),

· Uderzenie o nieruchome przedmioty (praca z urządzeniem, wyposażeniem),

· Przeciążenie układu mięśniowo szkieletowego (praca w wymuszonej, nieergonomicznej pozycji ciała)

· Pożar / Porażenie prądem (zwarcie instalacji, uszkodzony przewód od ładowarki akumulatorów),

· Stres, presja czasu (praca pod presja czasu, pośpiech),

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby;

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· na uszkodzonym urządzeniu należy wywiesić informację: „Urządzenie w naprawie – nie uruchamiać!”.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium