ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Myjka wysokociśnieniowa

Instrukcja BHP - Myjka wysokociśnieniowa

ESB-IN-C-033

ESB-IN-BW-033

 

Myjka wysokociśnieniowa jest urządzeniem powszechnie spotykanym niemal w każdej branży. Spotkamy się z nią w zakładach pracy, firmach usługowych oraz gospodarstwach domowych. Wykorzystywana najczęściej do mycia oraz czyszczenia pojazdów, maszyn, urządzeń, obiektów. Korzystanie z niej wymaga bardzo często równoczesnego kontaktu z substancjami chemicznymi. Korzystanie z niej w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do urazów. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa opisanymi poniżej instrukcji. Mimo przeczytania poniższej instrukcji niezbędne jest również zapoznanie z oryginalną instrukcją producenta. Każdy model myjki jest inny. Postępowanie ze wskazówkami dla konkretnego modelu ułatwi pracę operatowi oraz zapewni mu bezpieczną i skuteczną pracę.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy eksploatacji urządzenia może być dopuszczony pracownik, który:
- jest zapoznany z instrukcją obsługi oraz przeszkolony z obsługi urządzenia;
- posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP;
- posiada aktualne badania lekarskie;
- w przypadku stosowania podczas pracy substancji chemicznych, pracownik powinien zostać zapoznany z treścią karty charakterystyk substancji chemicznych oraz mieć do nich ciągły dostęp.
Umieszczone na urządzeniu tablice ostrzegawcze i informacyjne zawierają ważne zasady bezpiecznej eksploatacji. Nie zależy ich zrywać oraz zakrywać.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem źródła prądu;

· sprawdzić wąż wysokociśnieniowy (nie może być uszkodzony);

· sprawdzić szczelność pompy;

· sprawdzić poziom oleju w zbiorniku olejowym (jeśli jest mętny - przerwać pracę);

· wybrać odpowiednią dyszę do rodzaju wykonywanej pracy;

· upewnić się czy do pracy będzie wykorzystywana tylko woda pod ciśnieniem czy również substancje chemiczne. W przypadku stosowania substancji chemicznych należy uprzednio zapoznać się z treścią karta charakterystyk;

· sprawdzić czy wszystkie połączenia są szczelne. Luźno połączone podzespoły mogą doprowadzić do niekontrolowanego odskoczenia dyszy po włączeniu urządzenia. Może to doprowadzić do zranienia ludzi bądź uszkodzenia pobliskich obiektów, maszyn, pojazdów itp.

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· maszyna wysokociśnieniowa czyszcząca powinna mieć konstrukcję uniemożliwiającą porażenie prądem elektrycznym;

· dopuszcza się wykonywanie wyłącznie takich czynności konserwacyjnych, które zostały opisane w instrukcji obsługi;

· urządzenie powinno posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu;

· urządzenie można używać tylko wtedy, gdy jest w nienagannym stanie, bez wad i uszkodzeń;

· maszynę wysokociśnieniową należy używać do czyszczenia tylko według zaleceń umieszczonych w instrukcji obsługi producenta;

· chronić przewód zasilający przed ostrymi krawędziami, olejami, wysokimi temperaturami;

· jeżeli myjka wysokociśnieniowa pozostawiana jest bez nadzoru, należy zawsze wyłączyć odłącznik sieciowy.

· pracownik powinien być wyposażony w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej (w tym obuwie ochronne, rękawice ochronne i okulary ochronne, ochronniki słuchu – w przypadku hałasu powyżej 80 dB, maski filtrujące – w zależności od treści kart charakterystyk stosowanych substancji chemicznych) w trakcie wykonywania pracy.+1

Czynności podczas pracy:

· w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłącza się samoczynnie po zwolnieniu dźwigni ręcznego pistoletu natryskowego; +2

· w wypadku nieszczelności połączeń przewodów wodnych, wyłączyć urządzenie oraz odciąć dopływ wody;

· mycie urządzenia należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji dostarczonej od producenta;

· w przypadku małej powierzchni pomieszczenia w którym odbywa się używanie myjki, należy stosować zamiennie z okularami pełną osłonę twarzy oraz fartuch ochronny.

· w przypadku użycia na podwyższonych pozycjach zastosowania, kiedy występuje niebezpieczeństwo upadku, należy zabezpieczyć urządzenie przed przetoczeniem lub przewróceniem.

· po każdym użyciu przełożyć blokadę bezpieczeństwa na pistolecie z bezpiecznym rozłączaniem, aby uniemożliwić niezamierzony natrysk;

· nie kierować wysokociśnieniowego strumienia wody na gniazdka, włączniki oraz urządzenia elektryczne. Wszystkie elementy przewodzące prąd znajdujące się w obszarze roboczym muszą być zabezpieczone przed działaniem natrysku wodnego.

Czynności po zakończeniu pracy:

· odłączyć urządzenie od źródła napięcia - wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego;

· zamknąć dopływ wody zakręcając zawór;

· pociągnąć dźwignię pistoletu, aż ciśnienie całkowicie opadnie;

· zabezpieczyć dźwignię pistoletu przed otwarciem przekręcając koło nastawne do pozycji „0”;

· po pracy ze środkiem czyszczącym nastawić zawór dozujący środek czyszczący na „0” i przy otwartym pistolecie przepłukać urządzenie przez około 1 minutę;

· upewnić się czy pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.

Czynności zabronione:

· dopuszczanie do pracy przy urządzeniu osób nieupoważnionych przez przełożonego i/lub nieprzeszkolonych z jego obsługi; +3

· kierowanie strumienia wody w kierunku ludzi oraz zwierząt lub urządzeń będących pod napięciem;

· kierowanie strumienia przez operatora na siebie np. w celu umycia obuwia;

· samodzielne naprawianie uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia;

· dokonywanie napraw i konserwacji urządzenia w trakcie jego pracy;

· modyfikacja elementów zabezpieczających;

· obchodzenie elementów zabezpieczających;

· spożywanie wody z przewodów myjki;

· dotykanie wilgotnymi dłońmi wtyczek, gniazd, włączników sieciowych;

· natryskiwanie materiałów zawierających azbest i innych materiałów, które zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia;

· rozpylanie cieczy palnych oraz zawierających rozpuszczalniki;

· ciągnięcie za wąż wysokociśnieniowy, gdy jest zapętlony lub załamany

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia lub innych usterek, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaniechać pracy;+4

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy;

· w przypadku wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

Zapisy końcowe

W razie zauważenia nieszczelności układu ciśnieniowego, należy urządzenie poddać naprawie przez autoryzowany serwis.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium