ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych

Instrukcja BHP - Bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych

ESB-IN-C-060

ESB-IN-BW-060

 

Praca w przestrzeniach zamkniętych niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, w szczególności zatrucia lub uduszenia w wyniku kontaktu z gazami trującymi lub przebywania w warunkach małęj ilości tlenu (w tym również z powodu zasypania lub utonięcie), a także wytworzenie się atmosfery wybuchowej lub upadki. Z tego materiału dowiesz się, jak właściwie przygotować się do takich prac ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy oraz stosowaniu zabezpieczeń.

Zapisy ogólne

Do wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych może być dopuszczony pracownik, który posiada:

· orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywana pracy;

· pisemne zezwolenie na wykonywanie pracy wydane przez osobę uprawioną;

· przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac w przestrzeniach zamkniętych w oparciu o warunki panujące w danym obiekcie;

· udokumentowane szkolenie BHP (instruktaż stanowiskowy wykonuje bezpośredni przełożony).Jako przestrzenie zamknięte rozumie się przede wszystkim: kanały ściekowe i burzowe, studzienki kanalizacyjne, studnie, szamba, tunele technologiczne, rurociągi, zbiorniki produkcyjne, kotły itd. Ich główne cechy to: ograniczona możliwość wejścia i wyjścia oraz niewystarczająca naturalna wentylacja. Nie są przeznaczone do ciągłego przebywania w nich ludzi.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

Pracownika wchodzącego do wnętrza przestrzeni zamkniętej należy wyposażyć w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a w szczególności:

· odzież i obuwie ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych,

· szelki bezpieczeństwa wraz z przymocowaną linką asekuracyjną, której drugi koniec należy umocować do stałego elementu konstrukcji na zewnątrz zbiornika lub aparatu, umożliwiając stały kontakt między pracującym wewnątrz a ubezpieczającym,

· przemysłowy hełm ochronny z zapięciem podbródkowym,

· sprzęt ochrony układu oddechowego w zależności od potrzeb,

· inny sprzęt ochrony osobistej dobrany w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i występujących zagrożeń.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, w których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na obciążenie, zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz stan techniczny punktów lub urządzeń kotwiczących;

· prowadzenie prac w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych może odbywać się wyłącznie w oparciu o pisemne zezwolenie do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; +1

· przed rozpoczęciem prac w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych, należy wykonać badania składu atmosfery w miejscu planowanych robót;

· różnica temperatur pomiędzy przestrzenią, a otoczeniem zewnętrznym nie powinna przekraczać 5°C;

· przestrzeń zamknięta powinna być oczyszczona z wszelkich występujących w niej substancji niebezpiecznych; +2

· w przypadku podejrzenia występowania atmosfery wybuchowej należy zastosować specjalistyczny sprzęt w wykonaniu przeciwwybuchowym i nieiskrzące narzędzia;

· w przypadku występujących niedoborów tlenu lub gazów, wykonujący pracę musi zostać wyposażony w aparat powietrzny do oddychania w obszarze pracy lub w maskę z odpowiednim filtrem; +3

· pracownik i osoba asekurująca muszą mieć założone wymagane środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą;

· przygotować do pracy zespół asekuracyjny, omówić przebieg pracy, w tym ustalić sposób komunikacji;

· zabezpieczyć teren wykonywania prac przed osobami postronnymi, w tym odpowiednio go oznakować;

· zapewnić dozór osoby kontrolującej wykonywanie prac;

· zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy;

· podczas prac w studzienkach w jezdni, wyłączyć obszar z ruchu na czas wykonania prac, poprzez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie obszaru minimum w promieniu 200 m od studzienki.

Czynności zabronione:

· praca bez sprzętu asekuracyjnego lub z uszkodzonym sprzętem asekuracyjnym;

· wykonywanie prac pojedynczo, bez uzyskania pisemnego pozwolenia na pracę od przełożonego;

· niezachowanie koncentracji i szczególnej uwagi na wykonywanych czynnościach;

· przemieszczanie znaków drogowych, informacyjnych lub ostrzegawczych na terenie wykonywanych prac, bez polecenia przełożonego lub osoby upoważnionej;

· praca bez zabezpieczenia terenu;

· praca bez oznakowania tablicami informującymi o wykonywaniu prac w zamkniętych przestrzeniach;

· przystępowanie do pracy po spożyciu alkoholu lub pod wpływem innych środkach odurzających;

· palenie tytoniu podczas pracy;

· odpinanie się w trakcie pracy od systemu asekuracyjnego;

· pozostawianie osoby wykonującej pracę bez asekuracji i nadzoru.

Czynności podczas pracy

Należy:

· używać tylko właściwego, sprawnego sprzętu asekuracyjnego;

· stosować narzędzia sprawne i nieuszkodzone;

· w razie potrzeby użyć aparatu tlenowego;

· prace wykonywać w co najmniej dwuosobowych zespołach, z imiennym podziałem zadań; +4

· prace wykonywać tylko na bezpośrednie polecenie przełożonego, po uzyskaniu pisemnego pozwolenia;

· zachować szczególną koncentrację i uwag

Praca w zbiornikach jako przykład organizacji pracy w przestrzeni zamkniętej:

· Przy pracy w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór,

· Osoba kierująca pracownikami, wydająca polecenie wykonania takiej pracy powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy,

· Zbiornik należy opróżnić i wstępnie oczyścić przez przemycie, przedmuchanie parą lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwanie zbiornika tlenem jest niedopuszczalne,

· Jeżeli praca w zbiorniku może być związana z zagrożeniem pożarowym, należy stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej,

· Odłączyć dopływ do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników, przewodów, aparatury itp.,

· Znajdujące się we wnętrzu zbiornika grzejniki, urządzenia ruchome i inne mogące stworzyć zagrożenie należy odłączyć od źródeł zasilania,

· Na czas trwania prac w zbiorniku należy wyłączyć z ruchu lub unieruchomić tory kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu itp., znajdujące się nad zbiornikiem,

· Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji toksycznych i palnych,

· Temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna być równa temperaturze otoczenia,

· W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku - należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza,

· Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone przy użyciu źródła światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu,

· Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien odbywać się w sposób niestwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników.

· Jeżeli istnieje możliwość powstania stężeń wybuchowych w zbiorniku, należy zastosować środki zapobiegające wybuchowi.

· Jeżeli praca ma być wykonana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub sypkie, w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania pracownika - niezależnie od zabezpieczenia odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej - pracownik powinien być opuszczany do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie pracy

Praca w studzienkach jako przykład organizacji pracy w przestrzeni zamkniętej:

· Otwierania pokryw studzienek należy dokonywać za pomocą haków lub podnośników, wykonanych z materiałów nieiskrzących,

· Otwieranie pokrywy studzienek należy prowadzić w dwie osoby,

· Zdjętą pokrywę studzienki należy odłożyć minimum dwa metry od włazu, w tej samej odległości należy również przechowywać wszystkie przedmioty,

· Jeśli pokrywa jest otwierana na zawiasach należy zabezpieczyć pokrywę przed samoczynnym zamknięciem się,

· Przed wejściem do kanału lub studzienki należy przewietrzyć wnętrze, zdejmując pokrywy włazowe co najmniej z dwóch studzienek,

· Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić, za pomocą właściwych mierników gazów, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne oraz czy poziom tlenu jest na właściwym poziomie,

· Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem,

· Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć kanał stosując wentylację mechaniczną,

· Podczas schodzenia do kanału należy sprawdzać stan techniczny stopni lub klamer złazowych.

Pomiary atmosfery wewnątrz przestrzeni zamknietej:

W trakcie wykonywania prac wewnątrz przestrzeni zamkniętej, ze względu na mogące pojawiać się w tych miejscach niedobory tlenu, palne lub toksyczne gazy lub pary konieczne jest systematyczne badanie zawartości tlenu w powietrzu wewnątrz zbiornika oraz badanie eksplozywności (wybuchowości), a wyniki odnotowywać w rejestrze znajdującym się na pozwoleniu na pracę.

· Na wejście do zbiornika lub aparatu można zezwolić, gdy ostatni wynik analizy przeprowadzonej przed rozpoczęciem prac potwierdza brak zagrożenia wybuchowego i toksycznego, a zawartość tlenu wynosi, co najmniej 18 % obj. i nie więcej niż 22,5 %. Przy wyższych zawartościach tlenu zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac z użyciem otwartego ognia.

· Przed wejściem do wnętrz pomieszczeń zamkniętych, zbiorników lub aparatów gorących lub zimnych należy je doprowadzić co najmniej do temperatury otoczenia Temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna się różnić od temperatury otoczenia o więcej niż 5 C (5 K). Jeśli zachodzi konieczność pracy w innych temperaturach lub przy nadmiernym promieniowaniu cieplnym należy stosować dodatkowe zabezpieczenie jak np.: nadmuch świeżego powietrza na pracownika, izolacyjne ubranie ochronne, częste przerwy w pracy itp. Zabezpieczenia te należy wymienić w zezwoleniu.

· Praca wewnątrz zbiornika lub aparatu bez użycia sprzętu ochrony dróg oddechowych jest dopuszczalna jedynie w przypadkach, gdy zawartość tlenu wynosi co najmniej 18 % obj., nie stwierdza się niebezpiecznych stężeń substancji palnych i przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji toksycznych oraz stosuje się ciągłą wentylację zapewniającą dostateczną wymianę powietrza.

Oczyszczanie przestrzeni zamkniętej z substancji zanieczyszczającej:

· Przed przystąpieniem do pracy w przestrzeniach zamkniętych, przestrzenie takie należy opróżnić i wstępnie oczyścić bez wchodzenia pracownika do wnętrza. Zbiorniki i aparaty po mediach palnych i toksycznych należy przeparować względnie przedmuchać azotem lub innym gazem obojętnym, aż do usunięcia zagrożenia pożarowego i wybuchowego, a następnie obowiązkowo przedmuchać powietrzem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku analizy powietrza. Przedmuchanie zbiornika tlenem jest niedopuszczalne. Zbiornik powinien być uziemiony.

· Otwarcie włazów i pokryw może nastąpić dopiero po takiej fazie oczyszczania wnętrza, które gwarantuje, że nie stworzy się zagrożenia pożarowego, wybuchowego lub toksycznego dla otoczenia.

· Jeżeli praca w zbiorniku może być związana z zagrożeniem pożarowym, należy stosować niezbędne środki ochrony pożarowej.

Izolacja mediów i wyłączenia urządzeń:

· Wszelkie potencjalne źródła czynników niebezpiecznych muszą być skutecznie zidentyfikowane i odcięte zgodnie z przyjętymi zasadami (np. typu LOTO) oraz odpowiednio oznaczone w miejscu odcięcia oraz w miejscu zdalnego sterowania.

· Należy zapewnić odłączenie dopływ do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników, przewodów, aparatury itp.

· Wszystkie przewody doprowadzające i odprowadzające media do zbiorników i aparatów, w tym również przewody odpowietrzeń i oddechów, jeśli nie prowadzą bezpośrednio i samoistnie do atmosfery, powinny być odłączone i zaślepione za pomocą zaślepek. Zaślepki powinny być wykonane o odpowiedniej średnicy, grubości i z materiału wytrzymującego od strony czynnej ciśnienie, temperaturę i korozyjne działanie mediów oraz powinny posiadać „języki” wystające ponad złącze. Należy prowadzić rejestr zastosowanych zaślepek. Odłączenie za pomocą zaworów, kurków lub zasuw odcinających nawet w układzie podwójnym, jest niewystarczające. Jeżeli jednak konstrukcja połączeń nie zezwala na demontaż przewodów lub armatury dopuszcza się zabezpieczenie przez podwójne zamknięcie armatury i otwarcie zaworu między nimi, w tym przypadku armaturę należy zabezpieczyć przed zmianą jej położenia.

· Wszelkie urządzenia elektryczne znajdujące się we wnętrzu zbiornika, grzejniki, urządzenia ruchome i inne mogące stworzyć zagrożenie należy odłączyć w sposób trwały i widoczny od źródeł zasilania. W tym celu należy oprócz wyłączeń dokonanych w rozdzielni (w ramach procedury LOTO - usunięcie bezpieczników, zastosowanie urządzeń blokujących ponowne włączenie, wywieszenia odpowiednich tablic ostrzegawczych itp.), odłączyć również w sposób widoczny końcówki kabla doprowadzającego napięcie do urządzenia elektrycznego. Czynności te muszą być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia co najmniej uprawnionego elektryka.

Zapewnienie bezpiecznego dostępu do przestrzeni zamkniętej:

· W celu umożliwienia wygodnego i bezpiecznego wejścia i wyjścia z przestrzeni zamkniętej, o ile to jest potrzebne i średnica włazu na to pozwala, powinna być do niego wstawiona drabina stała lub sznurowa.

· Drabinkę stałą należy zabezpieczyć przed przewróceniem i wpadnięciem do środka. Drabinę sznurową należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do środka i przetarciem o ostre krawędzie oraz niszczącym działaniem mediów chemicznych.

· Wejścia do przestrzeni zamkniętej muszą być otwarte, zabezpieczone przed samoistnym lub nieupoważnionym zamknięciem oraz przed wszelkim nieuprawnionym dostępem.

· Otwarte włazy do przestrzeni zamkniętych, które nie są wykorzystywane podczas pracy, muszą zostać zabezpieczone np. za pomocą skrzyżowanych desek pomalowanych na biało - czerwone pasy i oznakowane tabliczką z napisem „ZAKAZ WEJŚCIA”.

Zapewnienie bezpiecznych narzędzi i instalacji do prac w przestrzeni zamkniętej:

· Wnętrze przestrzeni zamkniętej i miejsce wykonywania prac należy oświetlić przy użyciu źródła światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu, zasilanego z transformatora bezpieczeństwa o napięciu 24V umieszczonego poza przestrzenią zamkniętą. Lampę należy umocować w taki sposób, by wykluczyć możliwość jej upadku lub rozbicia.

· Elektronarzędzia muszą być zasilane przez transformator separacyjny umieszczony na zewnątrz przestrzeni zamkniętej.

· Zabronione jest ustawianie butli z gazami technicznymi (bez względu na typ gazu) wewnątrz przestrzeni zamkniętej. Przy pracach spawalniczych i innych z otwartym ogniem wewnątrz zbiorników lub aparatów należy stosować zasadę zapalania palnika na zewnątrz, o ile jest to możliwe.

· Prace z chemikaliami wykonywane wewnątrz zbiorników lub aparatów powinny być wykonywane przy zastosowaniu ciągłej wentylacji mechanicznej, uziemieniu zbiornika lub aparatu oraz przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń wynikających z technologii wykonywania pracy.

· W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku - należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza.

· Transport pionowy narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien odbywać się w sposób niestwarzający zagrożeń (wynikających z ich upadku) i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników.

· Przewody elektryczne, węże spawalnicze należy poprowadzić, o ile to możliwe, otworami z pominięciem dróg ewakuacyjnych (zabezpieczając je również przed ewentualnymi otarciami i uszkodzeniami).

· Jeżeli praca w zbiorniku może być związana z zagrożeniem pożarowym lub wybuchowym, należy stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązkowo zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe prac oraz obecność osoby wyznaczonej i przeszkolonej w gaszeniu pożarów.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· uporządkować miejsca wykonywanych prac;

· jeśli prace nie zostały ukończone podczas zmiany roboczej – zabezpieczyć teren pracy;

· sprawdzić sprzęt zabezpieczający;

· oczyścić narzędzia i sprzęt oraz umieścić je w wyznaczonym miejscu lub pomieszczeniu;

· zawiadomić przełożonego o wykonaniu zleconych prac lub przerwie w jej wykonywaniu.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, natychmiast zaniechać pracy i zgłosić je przełożonemu;

· w przypadku wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej niezwłocznie zgłosić zdarzenie przełożonemu;

· jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i zawiadomić służby medyczne;

· zabezpieczyć miejsce zdarzenia, umieścić informację: „Uwaga! Strefa zagrożenia wypadkiem”.

Ratownictwo z zewnątrz przestrzeni zamkniętej

Analizując sposoby ratowania człowieka przebywającego w przestrzeni zamkniętej, najpierw należy rozpatrywać możliwość dostarczenia pomocy bez wchodzenia do przestrzeni zamkniętej. Jeśli wyciągnięcie poszkodowanego z wnętrza przestrzeni zamkniętej przy dostępnych rozwiązaniach jest niemożliwe, wówczas należy opracować Plan Awaryjny.

· W przypadku omdlenia pracownika wewnątrz przestrzeni zamkniętej należy go wydostać z tej przestrzeni przy użyciu trójnogu z wyciągarką,

· Jeśli przed wejściem do przestrzeni nie zostanie użyty trójnóg, w pozwoleniu na pracę należy opisać sposób wydostania pracownika/ów w przypadku sytuacji awaryjnej z wnętrza przestrzeni,

· Osoba nadzorująca jest zobowiązana do natychmiastowego poinformowania pogotowia ratunkowego oraz osoby kierującej pracownikami.

Ratownictwo z wejściem do przestrzeni zamkniętej

Jeśli wyciągnięcie poszkodowanego z wnętrza przestrzeni zamkniętej bez konieczności wchodzenia do przestrzeni zamkniętej jest niemożliwe, wówczas należy opracować Plan Awaryjny

Osoba nadzorująca jest zobowiązana do natychmiastowego poinformowania pogotowia ratunkowego oraz osoby kierującej pracownikami.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium