ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Bezpiecznej pracy na rusztowaniach

Instrukcja BHP - Bezpiecznej pracy na rusztowaniach

ESB-IN-C-048

ESB-IN-BW-048

 

Zapisy ogólne

Do wykonywania prac na rusztowaniu może być dopuszczony pracownik, który:

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP,

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego typu prac (poniżej / powyżej 3 m).

· został przeszkolony z zakresu prowadzenia prac na rusztowaniu oraz zapoznał się z zasadami eksploatacji rusztowania.

Prace na rusztowaniu to prace szczególnie niebezpieczne i należy wykonywać je zgodnie z wymaganiami dla takich prac m.in. w zespole co najmniej dwuosobowym. +1

Osoby wykonujące montaż oraz demontaż rusztowań powinny posiadać wymagane uprawniania.

Wymagane środki ochrony indywidualnej

· Pracownik powinien używać odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w tym obuwia ochronnego, kamizelki z elementami odblaskowymi, hełm ochronny (z paskiem podbródkowym min. 3-punktowym) oraz w zależności od potrzeby szelki z liną bezpieczeństwa i amortyzatorem (przy montażu i demontażu rusztowania). Linka bezpieczeństwa musi być przymocowana do punktu stałego lub w ostateczności do rusztowania - w punkcie do tego przewidziany instrukcją lub projektem. Szelki bezpieczeństwa są to uprzęże służące do powstrzymywania upadku. Wszystkie szelki bezpieczeństwa dostępne na rynku są wykonane zgodnie z normą PN-EN361, która określa wymogi dotyczące konstrukcji oraz badania szelek. Należy przeprowadzać okresowe kontrole – sprzęt powinien być kontrolowany przez użytkownika przed każdym użyciem oraz okresowo przez osobę upoważnioną (zgodnie z wymogami instrukcji), a odpowiedni wpis dokonany w karcie użytkowania sprzętu.

· Środki ochronne muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce.

· Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości środków ochrony indywidualnej, to prace powinny być wstrzymane do czasu wymiany wadliwego wyposażenia.

Zasadnicze wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

· Rusztowanie powinno być stabilne, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, ustawione na równej nawierzchni.

· Rusztowanie powinno posiadać atest zatwierdzający dopuszczalną nośność.

· Powinno posiadać dogodne wejście i przejścia komunikacyjne między pomostami.

· Posiadać pomosty, barierki i krawężniki (barierka 1,1 m od pomostu, krawężnik o wysokości 0,15 m, w połowie wysokości barierka pośrednia).

· Rusztowania o stalowej konstrukcji nośnej powinny być skutecznie uziemione.

· Nie można pracować na rusztowaniach zewnętrznych w czasie burzy, przy sile wiatru powyżej 10m/s, gęstej mgle, śnieżycy i znacznym zalodzeniu pomostów.

· Rusztowanie wiszące powinno być wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego.

· Zabrania się stawiania rusztowań z wykorzystaniem elementów różnych typów rusztowań.

· Rusztowania (ich elementy) muszą być trwale oznakowane nazwą firmy, do której należą.

Przy montażu i demontażu rusztowań:

· Montaż i demontaż rusztowa powinien odbywać się zgodnie z instrukcją technologiczną dla danego typu rusztowania.

· Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych oraz znaki informacyjne.

· W trakcie wykonania montażu i demontażu należy bezwzględnie stosować środki zabezpieczające przed upadkiem- szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, linki bezpieczeństwa zamocowane do trwałych element w konstrukcji.

· Prac demontażu i montażu rusztowa nie należy wykonywać w czasie burzy, przy sile wiatru powyżej 10m/s, gęstej mgle, śnieżycy.

· W czasie wykonywania prac montażowych i demontażowych rusztowania pod rusztowaniem należy wyznaczyć strefę bezpieczną, oznakować ją barierkami lub w inny sposób oraz umieścić tablice ostrzegawcze. Wielkość strefy bezpiecznej określają odrębne przepisy.

· Po zbudowaniu rusztowania należy sporządzić protokół odbioru technicznego rusztowania. Należy pamiętać, iż każdorazowa zmiana konstrukcyjna rusztowania wymaga ponownego odbioru technicznego

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Należy sprawdzić, czy rusztowanie jest prawidłowo zmontowane i zabezpieczone, a praca na rusztowaniu nie spowoduje wypadku. +2

· Wykonywanie prac dozwolone jest po uprzednim dokonaniu odbioru rusztowania przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną.

· Rusztowania podesty robocze powinny przechodzić przegląd codzienny, każdorazowo przez uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

· Przy zastosowaniu kółek jezdnych z hamulcem - wysokość konstrukcji nie może przekraczać 4 m. Konstrukcja jezdna musi być zabezpieczona przekątnymi co drugie przęsło, a w górnej części barierką.

Czynności podczas pracy i zasady po jej zakończeniu:

· Wchodzenie i schodzenie z rusztowania może odbywać się tylko wyznaczonymi pionami komunikacyjnymi.

· Jednocześnie na pomoście roboczym nie może przebywać więcej osób niż przewiduje to instrukcja budowy i użytkowania rusztowania.

· Pomosty należy utrzymywać w czystości i porządku.

· Materiały oraz narzędzia należy rozkładać równomiernie oraz w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie.

· Komunikacja pionowa na rusztowaniach powinna odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, w żadnym razie nie mogą być to stojaki, poręcze czy podłużnice rusztowania.

· Jeśli praca odbywa się po zmierzchu, rusztowanie powinno być dobrze oświetlone. Montaż punktów oświetleniowych bezpośrednio na rusztowaniu jest zabroniony. +3

· Podczas przemieszczania konstrukcji jezdnej niedopuszczalna jest obecność pracowników na pomoście rusztowania.

· Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona, jeśli na rusztowaniu jest zamontowane zabezpieczenie np. w postaci szczelnego daszku ochronnego.

· Po zakończeniu prac uporządkować miejsce wykonywania pracy. Zgłosić przełożonemu fakt zakończenia robót.

· W czasie wyładowań atmosferycznych i przy wietrze wiejącym z prędkością

· większą niż 10 m/s należy przerwać pracę na rusztowaniu.

· Rusztowania należy dodatkowo sprawdzać w szczególnych przypadkach takich, jak: obfite i gwałtowne opady atmosferyczne, silny i porywisty wiatr, przerwa robocza dłuższa niż 10 dni.

· Poruszając się po rusztowaniu, zabrania się przechodzenia i przebywania pod podnoszonym materiałem.

Czynności zabronione:

· Nie wykonywać pracy w sposób odbiegający od instrukcji, zaleceń producenta oraz poleceń przełożonego.

· Nie wolno dopuścić do strefy niebezpiecznej osób postronnych, a jeśli nie jest to możliwe do wykonania w sposób organizacyjny to należy strefę wygrodzić.

· Nie przeciążać pomostów.

· Nie wykonywać gwałtownych ruchów.

· Nie zrzucać elementów rusztowania, narzędzi czy innych przedmiotów nawet z niewielkiej wysokości. +4

· Nie dopuszczać do pracy pracowników pod wpływem alkoholu. Nie wspierać się oraz wspinanie na konstrukcji rusztowania.

· Nie używać daszków ochronnych i zabezpieczających jako dodatkowych miejsc składowania materiałów i stanowisk pracy.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości natychmiast zaniechać pracy i zgłosić nieprawidłowości przełożonemu.

· W przypadku awarii, wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej niezwłocznie zgłosić zdarzenie przełożonemu.

· Jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i zapewnić niezwłocznie pomoc medyczną.

· Rusztowanie, które nie nadaje się do eksploatacji, powinno być w sposób wyraźny oznakowane przy każdym wejściu za pomocą tabliczki w kolorze czerwonym z napisem „WSTĘP NA RUSZTOWANIE WZBRONIONY”.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium