ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych

Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych

ESB-IN-C-069

ESB-IN-BW-069

 

Instrukcja ogolna BHP w szkolach i placowkach publicznych

Niniejsza instrukcja określa podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Przedstawia warunki bezpiecznego i higienicznego pobytu w szkole i uczestnictwa uczniów w zajęciach organizowanych przez szkołę także poza obiektami należącymi do szkoły oraz zasady postępowania w razie wypadku przy pracy lub wypadku z udziałem ucznia.

Instrukcja ta nie określa szczegółowych norm konstrukcyjnych obiektów, wymiarów pomieszczeń oraz parametrów technicznych stanowisk pracy, które są wymagane przez szczegółowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapisy ogólne

Uczniom oraz pracownikom szkoły należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w czasie pobytu na terenie szkoły, jak również podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem. Za stan bezpieczeństwa i higieny budynków szkolnych wobec organu prowadzącego innych organów państwowych lub samorządowych odpowiada dyrektor szkoły. +1

·Szkoła jest zobowiązana do organizowania dla pracowników szkoły rożnych form szkolenia w zakresie bhp, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. Pracownicy szkoły oraz uczniowie ponoszą odpowiedzialność porządkową lub regulaminową dyrektorem szkoły za naruszenie zasad, określonych w niniejszej instrukcji.

Podstawowe wymagania dotyczące budynków

· budynki szkolne jak również przynależne tereny i wszystkie urządzenia muszą spełniać podstawowe warunki bhp oraz posiadać odpowiednią ochronę ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami;

· teren szkoły powinien być ogrodzony i właściwie oświetlony. Należy zapewnić równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk oraz instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej;

· drogi komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły powinny być zabezpieczone barierkami w sposób uniemożliwiający wyjście bezpośrednio na jezdnię i tam gdzie to jest możliwe powinny wychodzić na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu;

· należy zakryć i trwale zabezpieczyć wszystkie studzienki, otwory kanalizacyjne i inne zagłębienia występujące na terenie szkoły. Szkoła powinna posiadać zabezpieczone źródła zaopatrzenia w wodę zdatną do picia, okresowo badaną zgodnie z odrębnymi przepisami; +2

· poręcze i balustrady przy biegach schodów i spocznikach powinny spełniać wymagania określone w przepisach budowlanych. Otwarta przestrzeń między biegami schodów powinna być zabezpieczona siatką lub w inny sposób;

· poręcze przy schodach na klatkach schodowych powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów, a stopnie schodów powinny być równe, o powierzchni antypoślizgowej;

· urządzenia sanitarne (w pomieszczeniach lub wolno stojące) należy utrzymywać w czystości i sprawności technicznej.

· miejsca niebezpieczne w budynku, w których grozi kolizja z przeszkodami, upadek lub spadanie przedmiotów i do których mają stały dostęp pracownicy lub uczniowie, jak zwłaszcza: schody itp., znakuje się taśmą z ukośnymi pasami czarno-żółtymi lub czerwono-białymi.

· w razie opadów śnieżnych, przejścia w obrębie terenu szkolnego powinny być oczyszczane ze śniegu i lodu oraz posypane piaskiem.

· prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, w czasie ferii szkolnych albow w innym czasie wolnym od zajęć szkolnych;

· w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób przebywających na terenie szkoły na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności;

· miejsca prowadzenia prac, remontowych, naprawczych lub instalacyjnych należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów;

Podstawowe wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych

· drogi ewakuacyjne a także wyposażenie przeciwpożarowe, powinny być trwale i prawidłowo oznakowane powszechnie stosowanymi znakami bezpieczeństwa, tak aby doprowadzić osoby uczestniczące w ewakuacji do łatwo dostępnych wyjść na obszar bezpieczny;

· zaleca się aby klucze do wyjść ewakuacyjnych znajdowały się stale w pobliżu drzwi ewakuacyjnych;

· przeglądu dróg ewakuacyjnych, oznaczeń i stanu bezpieczeństwa budynku od względem przygotowania do ewakuacji dokonuje się nie rzadziej niż raz w roku. Przeglądu dokonuje komisja, w skład której wchodzi dyrektor lub wicedyrektor, sekretarz szkoły, członkowie komisji Bezpieczeństwa i Higieny;

· Zabrania się:

- trwałego zamykania dróg ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich niezwłoczne otwarcie w razie potrzeby;

- zastawiania dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynku przedmiotami, np. tablicami, meblami, okratowaniem itp.;

- zagradzania drogi pożarowej zaparkowanymi pojazdami lub trwałymi przeszkodami (np. słupkami betonowymi lub metalowymi);

Podstawowe wymagania dotyczące pomieszczeń szkolnych

· pomieszczenia szkolne powinny posiadać właściwą powierzchnię użytkową, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie, zgodnie z obowiązującymi normami;

· pomieszczenia oraz miejsca pracy, do których wzbroniony jest dostęp uczniom oraz osobom niezatrudnionym należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed swobodnym dostępem osób nieupoważnionych; +3

· pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne, należy przewietrzyć w czasie każdej przerwy, w razie potrzeby również w czasie zajęć. W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej +18⁰C;

· stropy pomieszczeń magazynowych, bibliotek i innych tego typu pomieszczeń nie mogą być obciążone ponad dopuszczalne normy. W pomieszczeniu powinna być umieszczona informacja o dopuszczalnym obciążeniu stropu;

· stoły, krzesła i inny sprzęt szkolny przeznaczony dla uczniów powinien być dostosowany do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;

· sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły, muszą być dostosowane do wymagań ergonomii, oraz posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty;

· gorące posiłki mogą być spożywane w szkołach wyłącznie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych – jadalnie, stołówki;

· pomieszczenia kuchni i jadalni powinny być utrzymywane w czystości, a ich wyposażenie w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie;

· w przypadku gdy pomieszczenie (miejsce), w którym prowadzone są zajęcia szkolne lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie, obowiązkiem nauczyciela jest przerwać zajęcia (lub nie dopuścić do nich) i wyprowadzić uczniów z miejsca zagrożenia; +4

· w pomieszczeniach szkolnych, a zwłaszcza w gabinecie lekarskim, pokoju nauczycielskim, laboratoriach, pracowniach, w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, w pokoju kierownika internatu oraz w kuchni, powinny znajdować się apteczki wraz z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje o zasadach jej udzielania;

· uczniom przebywającym w czasie przerw międzylekcyjnych w budynku szkolnym lub na świeżym powietrzu należy zapewnić odpowiedni dozór nauczycieli (z wyjątkiem szkół policealnych i pomaturalnych);

· uczniowie biorący udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska powinni być wyposażeni w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz powinni mieć zapewnioną właściwą opiekę i bezpieczne warunki pracy.

· każdy nauczyciel musi systematycznie sprawdzać miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie powinien usunąć samodzielnie tylko wówczas, gdy oceni, że nie stwarza to niebezpieczeństwa dla niego samego. W pozostałych przypadkach powinien niezwłocznie zgłosić zagrożenie dyrektorowi. Szczególnie groźne są:

- pęknięte i rozbite szyby;

- odsłonięte przewody elektryczne;

- uszkodzone sprzęty i narzędzia;

· W pracowniach o zwiększonym ryzyko wypadku każdy prowadzący zajęcia musi zadbać szczególnie o:

- wyłączenie napięcia prądu elektrycznego ze stanowisk uczniowskich, Zabezpieczenie urządzeń;

- kontrolowanie, czy sprzęt przeciwpożarowy znajduje się w widocznym i dostępnym miejscu;

· uniemożliwienie samowolnego dostępu uczniów do:

- substancji żrących lub mających inne skutki groźne dla zdrowia lub życia ludzkiego;

- ostrych lub ciężkich narzędzi;

· Opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów.

Warunki zawieszenia zajęć szkolnych:

· Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

- temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

- wystąpiły na danym terenie inne zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

· Organ prowadzący szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

- dotarciu ucznia do szkoły lub powrotem ze szkoły

- organizacji zajęć w szkole lub placówce w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

· Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów;

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, przeprowadź ewakuację i powiadom o zdarzeniu odpowiednie służby tel. 112.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium