ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja obsługi apteczki

Instrukcja obsługi apteczki

ESB-IN-C-004

ESB-IN-BW-004

 

Apteczka pierwszej pomocy służy poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Aby prawidłowo z niej korzystać oraz znać jej wyposażenie niezbędna jest instrukcja BHP obsługi apteczki. Zakłady pracy różnią się między sobą pod kątem zagrożeń, a co za tym idzie wyposażenie apteczki również może być inne w różnych miejscach pracy w zależności od zagrożeń oraz urazów, które najczęściej mają w nim miejsce. Znajomość instrukcji BHP ułatwi pracownikom poznanie wyposażenia apteczki oraz prawidłowe reagowanie w sytuacjach wypadkowych.

Zapisy ogólne

· Apteczka zakładowa - jest to gotowy zestaw materiałów opatrunkowych i innych elementów niezbędnych w udzielaniu pierwszej pomocy. Najczęściej taka apteczka pojawia się w formie zawieszonej na ścianie skrzynki, w łatwo dostępnym miejscu. Opakowanie apteczki powinno być odporne na działanie czynników zewnętrznych, np. wilgoci czy pyłów. Ilość, sposób rozmieszczenia i zawartość apteczek dobiera się biorąc pod uwagę ryzyko zagrożeń, jakie mogą wystąpić w danym miejscu pracy.

· Obowiązkiem pracodawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z obowiązków wynikających z art. 2091 § 1 Ustawy Kodeks pracy jest zorganizowanie systemu pierwszej pomocy. Pracodawca jest zobligowany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy poprzez:
- punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
- apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy – § 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej rozporządzenie.

· Punkty pierwszej pomocy oraz obsługi apteczki powinny być odpowiednio oznakowane zgodnie z Polską Normą: +1

apteczka

· Zgodnie z art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

· Apteczka powinna być przejrzysta, zawsze w pełni wyposażona i gotowa do użycia oraz łatwa do uzupełnienia. Wewnątrz apteczki powinien być porządek. Wyposażenie apteczki powinno być ułożone np. w przegródkach, kieszonkach lub na półkach, w sposób zapewniający szybkie znalezienie potrzebnych materiałów. Po każdym użyciu (lub cyklicznie, np. raz w miesiącu) apteczka powinna być sprawdzana przez wyznaczoną osobę oraz uzupełniona o brakujące elementy.

Czynności związane z obsługą apteczki

· Zgodnie z rozporządzeniem § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm., obsługę punktów i apteczek pierwszej pomocy należy powierzyć pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Jednocześnie te osoby są również wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy na podstawie przepisów Kodeksu pracy Art. 207 ind. 1 § 1 pkt. 3 ppkt a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.. Osoby te powinny dbać o czystość, widoczność, oznakowanie i wyposażenie apteczek w zakładzie. +2

· Takie osoby muszą być zapewnione na każdej zmianie roboczej. Oczywiście liczba tych osób będzie zależna od wielkości zakładu i należy to ustalić indywidualnie.

· Imienna lista pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, wyznaczonych do obsługi apteczek, powinna być umieszczona na apteczkach. Obok apteczki powinny się również znaleźć:
- niniejsza instrukcja BHP obsługi apteczki;
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
- wykaz środków znajdujących się w apteczce.

· Wszystkie materiały opatrunkowe i inne środki przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy znajdujące się w apteczce, muszą mieć aktualny termin przydatności do użycia. +3

· Częstotliwości przeglądów apteczek oraz uzupełniania ich zawartości również musi być uregulowana wewnątrz zakładowo, podobnie jak sposób zamawiania zużytych materiałów. Wyposażenie apteczki jest również sprawdzane w trakcie audytów BHP. Wszystkie materiały opatrunkowe i inne środki przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy znajdujące się w apteczce, muszą mieć aktualny termin przydatności do użycia.

Podstawowe wyposażenie zakładowej apteczki pierwszej pomocy (przykład):

· Przykładowe wyposażenie apteczki w biurze:
- 4 sztuki opaski dzianej w różnych rozmiarach,
- zestaw plastrów z opatrunkiem,
- opaski elastyczne,
- kompresy gazowe,
- gaza opatrunkowa,
- nożyczki,
- rękawice lateksowe,
- maseczka do sztucznego oddychania,
- poloplast,
- bandaż dziany,
- siatka opatrunkowa,
- chusty trójkątne,
- płyn dezynfekujący,
- a także instrukcję udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych.

· W apteczce zakładowej nie można przetrzymywać ligniny, waty, kropli żołądkowych, nasercowych itp. oraz tabletek przeciwbólowych i innych leków.

Zastosowanie apteczki

· Podany wyżej zestaw podstawowy ma zastosowanie:
- przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy z niewielką ilością zagrożeń;

- przy wyposażaniu apteczek przenośnych, na przykład wyjazdowych ekip remontowych czy apteczek w samochodach służbowych.

· Należy pamiętać, aby dostosować wyposażenie apteczki do zagrożeń, które występują w danym zakładzie pracy. Jeżeli pracownicy pracują w pobliżu gorących powierzchni, otwartego ognia, rozgrzanych tłuszczy i olei, itp. warto zaopatrzyć apteczkę w opatrunki chłodzące lub żel chłodzący (Panthenol).

· Jeżeli w zakładzie pracy pracownicy narażeni są na kontakt z substancjami niebezpiecznymi lub pracują w dużym zapyleniu należy zaopatrzyć miejsce pracy w oczomyjki. Dzięki nim szkodliwe substancje zostaną wypłukane z oczu i twarzy. Oczomyjki mogą być przenośne – nie połączone z instalacją wodociągową, z misą mocowaną do ściany oraz jako natrysk sufitowy.

apteczka

Czynności zabronione

· Zabrania się wyjmowania z apteczek przedmiotów bez zaistnienia konieczności udzielenia pierwszej pomocy lub innej wyraźnej potrzeby. W przypadku skorzystania z wyposażenia, należy ten fakt zgłosić osobie odpowiedzialnej za apteczkę lub przełożonemu, celem niezwłocznego uzupełnienia braków. +4

· Zabrania się umieszczania apteczek w miejscach trudno dostępnych lub niewidocznych.

· Zabrania się zakrywania oznaczeń apteczki i utrudniania korzystania z niej.

· Zabrania się umieszczania w apteczkach leków i innych środków, które mogłyby zagrażać życiu i zdrowiu pracowników.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego.

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego obywatela

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium