ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - wiertarka stołowa

Instrukcja BHP - wiertarka stołowa

ESB-IN-C-038

ESB-IN-BW-038

 

Baner

Wiertarka stołowa przeznaczona jest do nadawania kształtów przedmiotom metalowym w wyniku zdejmowania warstwy metalu metodą skrawania. Dopuszczalne jest obrabianie innych materiałów o własnościach skrawalnych jak tworzywa sztuczne, drewno itd. Obrabiany przedmiot jest nieruchomy w czasie obróbki, a zmiany jego położenia dopuszczalne są przed obróbką. Przedmiot obrabiany mocowany jest na stole wiertarki lub w innym umocowanym do stołu, a narzędzie mocowane jest w uchwycie wiertarskim umocowanym na wrzecionie maszyny. Poza wiertarkami stołowymi stosowane są wiertarki kadłubowe, kolumnowe i promieniowe.

Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki stołowej jest szybkim sposobem na informowanie pracowników warsztatu o niezbędnych zasadach bhp na ich stanowisku pracy.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy przy użyciu wiertarki stołowej z pewnością pomoże zminimalizować wszelkie zagrożenia, związane z codziennymi obowiązkami, wykonywanymi przez mechaników i innych pracowników wykonujących prace z użyciem wiertarki stołowej.

Zapisy ogólne

Prace z urządzeniami może wykonywać pracownik, który:

· jest pełnoletni (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),

· posiada aktualne przeszkolenie z bhp i p.poż.

· posiada aktualne badania lekarskie wobec przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku;

· jest ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej (przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy);

· jest zapoznany oraz przeszkolony z instrukcji obsługi urządzenia;

· jest wypoczęty, trzeźwy, w pełni sprawny umysłowo i fizycznie.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzić stan techniczny użytkowanych urządzeń i/lub narzędzi niezbędnych do wykonania zadania (między innymi czy wyłączniki krańcowe przesuwu ramienia wiertarki działają prawidłowo, czy nie ma przebicia prądu, czy silnik główny i pompki działają normalnie, czy podłączenie i działanie lampy oświetleniowej jest właściwe itp.);

· uruchomić na biegu jałowym i sprawdzić prawidłowość jej działania;

· przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów - dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi wiertarki;

· zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, dobrać wiertło odpowiednie do obrabianego materiału;

· przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego;

· wszelkie uszkodzenia i/lub nieprawidłowości zgłosić niezwłocznie przełożonemu;

· sprawdzić czy otoczenie pracy w żaden sposób nie zagrozi bezpieczeństwu pracowników podczas wykonywania zadań; +1

· upewnić się, czy wszystkie osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym są założone, a następnie podłączyć maszynę do sieci elektrycznej;

· pracownik powinien być wyposażony w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej (w tym obuwie ochronne, rękawice ochronne, okulary ochronne i maski) i używać ich podczas wykonywania pracy. +2

Czynności podczas pracy:

· nastawić potrzebną wysokość stołu roboczego;

· umieścić obrabiany element w imadełku przymocowanym do stołu roboczego;

· zamocować odpowiednie wiertło w uchwycie;

· jeżeli obrabiany element jest ustawiony poprawnie względem wiertła, należy włączyć urządzenie za pomocą zielonego przycisku na panelu;

· za pomocą obrotowej rączki należy powoli zbliżać wiertło do obrabianego elementu, aż do momentu osiągnięcia wymaganej głębokości otworu.

· pasy pędne, liny i taśmy pędne napinać, naprawiać, łączyć, skracać i smarować po unieruchomieniu maszyny

· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,

· przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podstawki

· używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.

· małe przedmioty trzymać przy pomocy kleszczy lub ręcznych uchwytów

· dosuwać wiertło do przedmiotu ostrożnie i powoli

· nie wywierać nadmiernego nacisku na wiertło podczas pracy

· wyłączać silnik wiertarki w razie konieczności oddalenia się, przerwy w dopływie prądu, wykonywania pomiarów, mocowania przedmiotu

· przy wierceniu głębokich otworów przerywać posuw i usuwać wióry

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· wyłączyć urządzenie za pomocą czerwonego przycisku na panelu oraz odłączyć dopływ energii;

· po zakończonej pracy należy odkręcić wiertło, a następnie odkręcić imadełko od stołu roboczego i odłożyć części na wyznaczone do tego miejsce; +3

· Nie wystawiać urządzenia na działania promieni słonecznych oraz nie stawiać urządzenia w pobliży źródeł ciepła.

· stanowisko pracy pozostawić uprzątnięte.

Czynności zabronione:

· włączanie urządzenia do sieci, kiedy osłony ochronne są zdjęte (grozi to porażeniem elektrycznym);

· zbliżanie dłoni do strefy pracy wiertarki; +4

· rozpoczynanie pracy z maszyną jeśli u pracownika występują zawroty głowy, osłabienie lub ogólne złe samopoczucie;

· praca z urządzeniem, gdy występują uszkodzenia urządzenia;

· samodzielne zmienianie zakresu wartości parametrów lub innych wielkości elektrycznych;

· używanie komponentów maszyny, które są niezgodne z jej specyfikacją i/lub nie są zalecane przez producenta;

· samodzielne dokonywanie przeróbek i/lub napraw urządzenia;

· wykonywanie czynności niezgodnych z przeznaczeniem urządzenia;

· usuwanie i/lub niszczenie tabliczek bezpieczeństwa.

· Chłodzenia obrabianego przedmiotu i narzędzia za pomocą mokrych szmat lub pakuł, podczas obrotu narzędzia skrawającego.

· Pochylanie się zbyt nad obracającym się wrzecionem i narzędziem (wiertłem).

· Smarowania i konserwowania wiertarki będącej w ruchu.

· Zdejmowania jakichkolwiek osłon i zabezpieczeń z wiertarki.

· Trzymania przedmiotu obrabianego w rękach podczas wiercenia otworów.

· Obsługi wiertarki w rękawicach ochronnych, gdy jest ona w ruchu.

· Wykonywania pracy bez zabezpieczenia włosów przed ich ewentualnym wkręceniem się we wrzeciono lub obracające się narzędzie (wiertło).

· Zdmuchiwania opiłek ustami lub sprężonym powietrzem.

· Dopuszczania do obsługi wiertarki osób trzecich bez wiedzy i zgody przełożonego.

· Dotykania urządzeń elektrycznych, będących aktualnie pod napięciem.

· Składowania przedmiotów (detali) oraz pojemników na wióry czy regałów zbyt blisko wiertarki.

Zagrożenia podczas pracy

· możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości, spowodowane pracami na drabinkach, schodach, podwieszanych platformach, w kanale rewizyjnym;

· możliwość urazów w wyniku przygniecenia przez pojazdy w ruchu;

· możliwość poparzeń za pośrednictwem gorących powierzchni - rury wydechowe lub metale topliwe, jak również nagle uwolniona gorąca woda lub para z przewodów parowych, chłodnicy i rur systemu chłodzenia;

· możliwość poparzeń chemicznych oczu i skóry w przypadku rozprysku żrących substancji chemicznych;

· możliwość urazów i poparzeń na skutek eksplozji oraz pożaru rozlanych lub ulatniających się łatwopalnych/wybuchowych substancji, wodoru wydzielającego się z akumulatora podczas ładowania lub podczas procesów lutowania i spawania.

Należy zgłaszać się do swojego bezpośredniego zwierzchnika po wyczerpujące wskazówki dla rozwiązania utrudnień lub niejasności.

Pracownik uruchamiający wiertarkę powinien przed dokonaniem tej czynności sprawdzić dokładnie, czy jej uruchomienie nie grozi wypadkiem.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia lub innych usterek, natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaniechać pracy;

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby;

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Zapisy końcowe

Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.

Środki ochronne muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z normami obowiązującymi w Polsce oraz odpowiadać wewnętrznym wytycznym firmy na danym stanowisku.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium