ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - substancje i mieszaniny chemiczne

Instrukcja BHP - substancje i mieszaniny chemiczne

ESB-IN-C-067

ESB-IN-BW-067

 

Praca z udziałem czynnika chemicznego to praca, w której stosuje się bądź zamierza stosować czynnik chemiczny, w różnego rodzaju procesach, razem z wytwarzaniem tego czynnika, jakimikolwiek manipulacjami, przechowywaniem, transportem, jak również usuwaniem w postaci odpadów i procesami przeróbki odpadów. To również każda działalność, wynikająca z takiej pracy.

Zapisy ogólne

Do prac z substancjami i mieszaninami chemicznymi może być dopuszczony pracownik, który:

· posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku;

· posiada aktualne szkolenie BHP;

· został zapoznany z kartami charakterystyk używanych substancji i mieszanin chemicznych.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· Przystępując do pracy, pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy i ubrany w odzież roboczą obowiązującą na stanowisku pracy;

· Środki ochronne muszą posiadać certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z normami obowiązującymi w Polsce oraz odpowiednią odporność zgodnie z kartą charakterystyki używanego środka i mieszaniny niebezpiecznej;

· Wszystkie materiały posiadające oznaczenia podane w poniższej tabeli są materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Podczas ich stosowania należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad BHP.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji i wskazówkami bezpieczeństwa na opakowaniu jednostkowym. +1

· Sprawdzić opakowania i oznakowania substancji i preparatów czy nie są uszkodzone, oraz datę przydatności do użytkowania.

· Zadbać o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów w miejscu pracy.

· Sprawdzić stanowisko pracy, czy użycie substancji nie stworzy zagrożenia dla pracownika i osób postronnych.

· Sprawdzić, czy obok nie są wykonywane prace niebezpieczne pożarowo, mogące doprowadzić do zapłonu stosowanego materiału. +2

· Przygotować niezbędne narzędzia oraz sprzęt ochronny.

· W przypadku korzystania z urządzeń dozujących – sprawdzić stopień napełnienia zasobnika i ewentualnie uzupełnić.

· Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

Czynności podczas pracy:

· Dbać o ład i porządek w miejscu wykonywania pracy,

· Używać środków ochrony indywidualnej zgodnych z kartą charakterystyki używanego środka,

· Uporządkować miejsca wykonywanych prac. Jeśli prace nie zostały ukończone podczas zmiany roboczej – zabezpieczyć miejsce pracy w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia i innych,

· Nie należy wdychać oparów,

· Przed przerwą i na koniec pracy należy dokładnie umyć ręce,

· Zabrudzone, nasączone ubrania natychmiast zdjąć,

· Chronić skórę za pomocą kremów ochronnych,

· Zapewnić odpowiednie wietrzenie lub odciągi stanowiska pracy,

· Przerwać niezwłocznie prace przy wystąpieniu podejrzenia zatruciem u pracownika,

· Przerwać niezwłocznie prace przy wystąpieniu zagrożeń dla życia i zdrowia oraz zaalarmować odpowiednie służby.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Uprzątnąć stanowisko pracy,

· Odłożyć preparaty chemiczne oraz używane narzędzie na swoje miejsce,

· Zawiadomić przełożonego o wykonaniu zleconych prac,

· W przypadku wystąpienia skażenia odzieży roboczej substancjami i preparatami niebezpiecznymi, które zgodnie z kartą charakterystyki może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika, należy odzież skażoną zdjąć i odpowiednio wyczyścić lub wycofać z użytkowania,

· Umyć dokładnie ręce i twarz, w przypadku kontaktu z substancją i preparatem niebezpieczną całego ciała – umyć pod bieżącą wodą całe ciało,

· Monitorować stan swojego zdrowia przez najbliższą dobę, a przy podejrzeniu zatrucia udaj się niezwłocznie do lekarza i zgłoś ten fakt swojemu przełożonemu.

Czynności zabronione:

· stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin w nieoznakowanych opakowaniach;

· stosowanie substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenia bez posiadania ich aktualnego spisu oraz zapewnienia łatwego dostępu do aktualnych kart charakterystyki (papierowych lub elektronicznych);

· zabrania się przechowywania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenia w pojemnikach po środkach spożywczych. +3

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· należy zapewnić łatwy dostęp do apteczki i instrukcji pierwszej pomocy;

· jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani, należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną;

· gdy doszło do kontaktu ciała z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi, należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie charakterystyki; +4

· gdy doszło do skażenia odzieży czy środków ochrony indywidualnej, należy niezwłocznie je zdjąć.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

· O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć uwalnianie produktu,

· W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy natychmiast ostrożnie usunąć z półki, wstawić do naczynia ochronnego, najlepiej szczelnie zamykanego (puszka lub pojemnik z tworzywa sztucznego) i pozostawić w bezpiecznym i oznakowanym miejscu. Używać przy tej czynności ochron indywidualnych, o których mowa w Karcie Charakterystyki,

· Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania,

· W przypadku rozszczelnienia opakowania zbiorczego należy zabezpieczyć teren przed dalszym niekontrolowanym rozlewem z użyciem środka ograniczającego, np. piasku, sorbentu,

· Zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne i nieutwardzone powierzchnie przed przedostaniem się do nich odpadów chemicznych,

· Przystąpić do likwidacji rozlewu poprzez użycie sorbentów,

· Zużyty sorbent dokładnie zebrać z czyszczonej powierzchni do szczelnych pojemników, a następnie przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie, jako odpad niebezpieczny,

· Jeżeli rozmiar rozlewu przekracza możliwości usunięcia go dostępnymi środkami należy powiadomić straż pożarną lub specjalistyczną firmę,

· Opakowanie z pozostałością ostrożnie przenieść do naczynia ochronnego, szczelnie zamknąć i umieścić w bezpiecznym i oznakowanym miejscu. Używać przy tej czynności ochron indywidualnych, o których mowa w Karcie Charakterystyki,

· Zawiadomić przełożonego, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.

Pierwsza pomoc

Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać niezwłocznie swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek i nie dopuszczać osób niepowołanych do miejsca wypadku.

Wskazówki ogólne: W każdym wypadku okazać lekarzowi kartę charakterystyki.

· Kontakt ze skórą: przemyć wodą, zdjąć i wyprać zabrudzoną odzież, zasięgnąć porady lekarza,

· Wdychanie oparów: wyjść na świeże powietrze, zasięgnąć porady lekarza,

· Kontakt z oczami: użyć płuczki do oczu, zasięgnąć porady lekarza,

· Połknięcie: natychmiast wypić dużo wody, połknąć węgiel aktywny, nie wywoływać wymiotów, wezwać lekarza.

Gdy doszło do kontaktu ciała z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, to postępuj zgodnie z wytycznymi w karcie charakterystyki substancji i preparatu.

Najczęściej zalecana czynność to: obmywanie ciała dużą ilością bieżącej wody.

Gdy doszło do skażenia odzieży, środków ochrony indywidualnej, niezwłocznie je zdejmij. Nawet niskie stężenia roztworów substancji i preparatów niebezpiecznych są po odparowaniu niebezpieczne.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium