ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - praca w laboratorium

Instrukcja BHP - praca w laboratorium

ESB-IN-C-066

ESB-IN-BW-066

 

Praca w kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w laboratoriach chemicznych wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami. Dotyczy to bez wyjątku wszystkich laboratoriów chemicznych. Zatem aby, w takim laboratorium ograniczać do minimum występujące zagrożenia należy zadbać o właściwą organizację pracy i przestrzeganie określonych zasad postępowania.

Zapisy ogólne

· Każdy pracownik laboratorium musi:

- posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy;

- mieć aktualne szkolenie BHP;

- zostać zapoznany i przeszkolony z instrukcji obsługi urządzeń;

- być wyposażony w odzież roboczą i odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

· Środki ochronne muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi w Polsce normami oraz odpowiadać wewnętrznym wytycznym firmy.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· miejsce pracy powinno zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

· pomieszczenia laboratorium, w których mogą przebywać pracownicy, powinny mieć wyznaczone drogi ewakuacyjne, umożliwiające szybkie ich wydostanie się na otwartą przestrzeń;

· laboratorium musi być wyposażone w zabezpieczone przed niszczącym działaniem chemikaliów instalacje oraz w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu powietrza, gruntu oraz wód substancjami chemicznymi;

· instalacje i urządzenia laboratoryjne powinny być wykonane tak, aby w czasie eksploatacji nie narażały pracowników na zagrożenia (np. porażenie prądem, pożar, wybuch);

· w pomieszczeniach laboratorium, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (np. hałas, promieniowanie, gazy, pyły, pary) należy stosować sprawne rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostanie się tych czynników do innych pomieszczeń oraz sprawnie działającą wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową, gwarantującą wymianę powietrza co najmniej w granicach nieprzekraczających wartości NDS tych substancji;

· ściany i sufity w pomieszczeń muszą być przystosowane do łatwego o czyszczenia, a podłogi powinny być równe, niepylące, przystosowane do łatwego utrzymania w czystości;

· na każdego pracownika w laboratorium powinno przypadać 2 m2 wolnej powierzchni pomieszczenia o wysokości nie niższej niż 3,3 m;

· oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac;

· pomieszczenia laboratorium należy zabezpieczyć przed niekontrolowaną emisją ciepła oraz przed napływem chłodnego powietrza;

· stanowiska laboratoryjne należy zorganizować w sposób zapewniający bezpieczne przeprowadzenie badań, z zapewnieniem pracownikom możliwości siedzenia, jeśli praca nie wymaga stałej pozycji stojącej;

· maszyny i urządzenia techniczne w laboratorium powinny spełniać wymagania BHP oraz PN;

· materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu (odpowiednio oznakowanych), a odczynniki chemiczne i materiały o nieznanych właściwościach mogą być stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych do celów badawczych i doświadczalnych;

· do przemieszczania materiałów chemicznych należy stosować właściwe środki transportu, a wózki do przewozu butli z gazami, kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające;

· przygotowywanie i spożywanie posiłków powinno odbywać się w wydzielonym pomieszczeniu z użyciem przeznaczonych tylko do tych celów naczyń, odpowiednio wyróżniających się. +1

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· W każdym przypadku prace i zajęcia w laboratorium powinny być nadzorowane;

· pracownik powinien być zapoznany ze szczegółowymi wymaganiami BHP, w tym zapoznany z kartami charakterystyk substancji z, którymi pracuje,

· przygotowanie niezbędnej ilości materiałów, naczyń oraz innych niezbędnych do pracy elementów,

· pracownik prowadzący reakcję ma obowiązek:

- używania środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju i poziomu zagrożeń oraz zaznajomienia się ze wszelkimi możliwościami przebiegu reakcji;

- podjęcia wszystkich środków ostrożności na wypadek niepożądanego przebiegu procesu, w tym m.in.: przygotowania środków gaśniczych, substancji neutralizujących oraz wody do spłukania rozlanej zawartości aparatury.

Czynności podczas pracy:

· zachowywać szczególną uwagę i ostrożność oraz stosować się do odpowiednich instrukcji i procedur. W tym do instrukcji stosowanych urządzeń i zapisów kart charakterystyk substancji

· używać wyrobów ze szkła i tworzyw, gwarantujących jakość i bezpieczeństwo pracy, a przy myciu szkła laboratoryjnego i używaniu różnych środków czyszczących stosować rękawice ochronne i fartuch kwasoodporny; +3

· ekstrakcję powinno przeprowadzać się z dala od źródeł otwartego ognia, a w przypadku łatwopalnych rozpuszczalników jak np. eter, także z dala od przedmiotów silnie rozgrzanych;

· przy pracach z kwasami nakazuje się stosowanie rękawic, fartucha kwasoodpornego i ochronę oczu – okulary /gogle ochronne; +4

· stosować zasadę: „Przy rozcieńczaniu należy wlewać kwas do wody, nie na odwrót”;

· reakcje pod zwiększonym lub zmniejszonym ciśnieniem np. przy destylacji próżniowej należy zawsze prowadzić w okularach lub maskach ochronnych;

· przy przeprowadzaniu reakcji chemicznych, podczas których mogą wytworzyć się gazy, należy zadbać o szczelność aparatury, a na drzwiach do pracowni umieścić ostrzeżenie.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Posprzątać stanowisko pracy,

· Zabezpieczyć wszelkie odczynniki i substancje przed niekontrolowanym wyciekiem, parowaniem lub innym wpływem na środowisko,

· Wyłączyć i zabezpieczyć stosowane urządzenia,

· Umyć ręce oraz jeśli jest to konieczne zmienić odzież,

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium