ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Wózek widłowy

Instrukcja BHP - Wózek widłowy

ESB-IN-C-040

ESB-IN-BW-040

 

Wózki widłowe są niezbędne w realizacji procesów magazynowych. Prawidłowa obsługi wózka jest warunkiem bezpiecznej jazdy, a także ciągłości funkcjonowania zakładu. Niebezpieczne operowaniem pojazdem może grozić poważnymi konsekwencjami: wypadkami przy pracy, postojami, a także zniszczeniem mienia. Oprócz umiejętności obsługi wózka, operator musi cechować się sumiennością i dokładnością pracy. Dzięki czemu, pozwoli to zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Cel instrukcji:

Głównym celem Instrukcji jest przekazanie informacji o:
· Bezpiecznym wykonywaniu obowiązków służbowych na stanowisku pracy – operator wózka widłowego.
· Wykazie środków ochrony indywidualnej, które należy bezwzględnie stosować.
· Czynnościach zabronionych w trakcie pracy.
· Postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii.

Zapisy ogólne

· Do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszcza się osobę, która:
- Ma ukończone 18 lat
- Ma odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy
- Odbyła szkolenie BHP, w tym instruktaż stanowiskowy na stanowisku operatora
- Zapoznała się z instrukcjami dot. bezpieczeństwa (pracy z wózkiem, składowania i magazynowania, ruchu wewnątrz zakładowego itp.) oraz instrukcją obsługi wózków.
- Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT na konkretny rodzaj wózka.
- Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, dopuszcza się osobę, która: 1) posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub
2) posiada dokument uprawniający do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

· Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

· Przed dopuszczeniem do pracy operator wózka zapoznaje się w szczególności z: instrukcją wózka jezdniowego w zakresie czynności powierzonych przez organizatora pracy; ryzykiem zawodowym i instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych.

· Przed przekazaniem wózka do użytkowania należy zapewnić kontrolę stanu technicznego pojazdu. Wynik należy odnotować w „Książce eksploatacji”.

· Konstrukcja wózka oraz jego osprzęt powinny być zgodne z dokumentacją techniczno – ruchową.

· Pracodawca jest obowiązany zapewnić odpowiedni nadzór nad pracami transportowymi przy użyciu wózków.

· W pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem jest dopuszczalne używanie wyłącznie wózków jezdniowych dostosowanych przez producenta do pracy w tych warunkach i oznaczonych zgodnie z przepisami dotyczącymi wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku.

· Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są w wykonywane.

· W pomieszczeniach pracy jest dopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym, o ile substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, i nie istnieje zagrożenie wybuchem.

Wymagana środki ochrony indywidualnej

Przystępując do pracy pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy i ubrany w odzież roboczą obowiązującą na stanowisku pracy podczas wszystkich czynności, a używane środki ochronne muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce.

Wykaz niezbędnych środków ochrony indywidualnej:
· Kask ochronny
· Obuwie ochronne
· Rękawice ochronne
· Odzież robocza
· Kamizelka odblaskowa

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Sprawdzić ostatni wpis do książki obsługi codziennej wózka widłowego.

· Przeprowadzić kontrolę stanu technicznego pojazdu. Sprawdzić elementy i mechanizmy m.in. układ hamulcowy, kierowniczy, napędowy, mechanizm podnoszenia, sterowania oraz osprzęt roboczy) wózka mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji.

· Skontrolować poziom oleju, paliwa i innych płynów eksploatacyjnych np. poziom elektrolitu, ilość płynu chłodzącego, stan akumulatorów itp.

· Sprawdzić stan oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających operatora wózka i osoby współuczestniczące w pracach transportowych.

· Odnotować stan sprawności wózka w książce obsługi codziennej wózka widłowego, a w razie zauważenia usterek i niesprawności zgłosić je przełożonemu.

· Na bieżąco zgłaszać operatorowi szczegółowe informacje o zmianach warunków (dot. np. właściwości ładunku, zagrożeń, stanu dróg, organizacji pracy).

· Przed rozpoczęciem pracy w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem oraz związanej z transportem materiałów niebezpiecznych sprawdza się stan techniczny elementów współpracujących wyposażenia wózka jezdniowego oraz urządzeń niezbędnych do bezpiecznego wykonania pracy i zapewnienia bezpieczeństwa otoczeniu.

Czynności podczas pracy:

· Przed uruchomieniem wózka upewnić się, czy nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy.

· Dostosować siedzisko w kabinie wózka widłowego do indywidualnych potrzeb.

· W razie potrzeby operator oraz osoby bezpośrednio uczestniczące, powinny stosować odpowiednią ochronę indywidualną (kaski, rękawice ochronne).

· Być zwróconym przodem do wózka podczas wchodzenia i schodzenia z niego.

· Operator jest zobowiązany przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz instrukcji organizacji transportu na terenie zakładu.+1

· W czasie jazdy operator powinien: - jechać (z ładunkiem lub bez) tylko z widłami w pozycji opuszczonej (300 mm nad poziomem posadzki) i maksymalnie przechylonymi do tyłu; - unikać gwałtownego hamowania, skręcania i przyśpieszania (zwłaszcza posiadając ładunek); - zapiąć pasy i trzymać nogi na podeście oraz nie wystawiać kończyn poza obrys wózka; - jechać tyłem tylko przy zjeżdżaniu z ładunkiem z pochyłości i gdy ładunek zasłania widok do przodu; - zmniejszyć prędkość przy wzmożonym ruchu, przejazdach przez przejścia i na zakrętach; - zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów oraz od przemieszczających się osób; - prowadzić wózek jezdniowy z prędkością maksymalną dostosowaną do warunków występujących w zakładzie pracy, umożliwiającą bezpieczne zatrzymanie w sytuacji awaryjnej;

· Na rampach załadowczych i pochyłościach nie wykonywać skrętów. Nie zostawiać pojazdu na wspomnianych miejscach, w przypadku jego awarii zaklinować koła.

· Zachować uwagę i nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń wózka, ramp załadunkowych, samochodów itd.+2

· Wewnątrz hal poruszać się po wyznaczonych drogach transportowych.

· Obniżać prędkość w miejscach o słabej widoczności np.. na narożnikach, w drzwiach i innych potencjalnie niebezpiecznych miejscach.

· Manewry podnoszenia i opuszczania ładunku wykonywać płynnie i ostrożnie, zwracając uwagę na obecność osób postronnych.+3

· Podczas postoju, przed opuszczeniem wózka, zabezpieczyć wózek przed jego samoczynnym ruszeniem oraz opuścić widły.

· Stosować się do zasad bezpiecznego składowania i magazynowania.

· Podczas używania przedłużek do wideł należy stosować bolce zabezpieczające.

· W obszarze wysokiego składowania należy mieć założony kask ochronny (także przy przebywaniu poza wózkiem).

· Używać sygnałów dźwiękowych w miejscach krzyżowania się dróg transportowych lub niewystarczającej widoczność.+4

· Przestrzegać ustalonych prędkości. Dostosować prędkość do występujących warunków w zakładzie pracy, umożliwiającą bezpieczne zatrzymanie w sytuacji awaryjnej.

· Czynności transportowe związane z podnoszeniem, opuszczeniem i składowaniem towaru wykonuje się po uprzednim zatrzymaniu pojazdu i zaciągnięciu hamulca pomocniczego.

· „Przed wjazdem do wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych oraz na rampy statków powietrznych i wodnych operator wózka: sprawdza, czy masa wózka jezdniowego wraz z ładunkiem nie przekracza dopuszczalnych obciążeń i umożliwia bezpieczny wjazd i wyjazd; stosuje odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie przed możliwością przemieszczenia się transportowanego ładunku; otrzymuje od organizatora pracy informację dotyczącą sposobu załadunku i wyładunku.„

· Zwracać uwagę na pieszych.

· UWAGA!! Przewożenie osób na wózkach jezdniowych jest dopuszczalne, TYLKO POD WARUNKIEM, że są do tego przystosowane przez producenta i posiadają specjalnie skonstruowaną do tego celu platforme.

Czynności po zakończeniu pracy:

· Opuścić widły na ziemię/posadzkę.

· Odstawić wózek na wyznaczone miejsce, zaciągnąć hamulec pomocniczy, pozostawić wózek z masztem pochylonym do przodu i dźwignie w neutralnym położeniu.

· Oczyścić wózek, w razie potrzeby podłączyć akumulator do ładowania. W przypadku wózków zasilanych LPG zakręcić butlę, silnik pracuje do samoczynnego zgaśnięcia.

· Zabezpieczyć wózek przed użyciem go przez osoby nieupoważnione. Wylogować się z systemu lub wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, następnie odłożyć je w bezpieczne miejsce.

· Dokonać oględzin po wyjściu z wózka.

· Wpisać ewentualne uwagi o stanie wózka do „książki obsługi codziennej wózka widłowego”.

Czynności zabronione:

· Niedopuszczalne jest wykonywanie pracy przy użyciu niesprawnego wózka jezdniowego, a także w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w instrukcji wózka jezdniowego.

· Przekraczanie dopuszczalnej nośności wózka lub podnoszenie ładunków przy użyciu tylko jednej widły.

· Przewożenie ładunków niedostosowanych do wymiarów platformy ładunkowej wózka.

· Pozostawianie wózka w miejscach niedozwolonych.

· Podnoszenie i przewożenie osób na widłach lub pomoście wózka niedostosowanego fabrycznie do tego celu;

· Używanie wózków na nawierzchni o pochyleniu niezgodnym z dokumentacją techniczno - ruchową;

· Dokonywanie zmian konstrukcyjnych wózka, napraw przez osoby nieupoważnione i demontaż urządzeń sygnalizacyjnych /zabezpieczających.

· Dopuszczanie do pracy osób nieupoważnionych.

· Jazda wózkiem z uniesionymi widłami.

· Palenie papierosów, rozmawianie przez telefon, słuchanie muzyki przez słuchawki i inne zachowania, które mogą utrudniać jazdę.

· Wysokość podnoszenia oraz udźwig wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości określonych w instrukcji wózka jezdniowego.

· Używanie wózka jezdniowego w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża lub o wytrzymałości mniejszej niż wymagana dla obciążonego wózka jezdniowego.

· Używanie wózka jezdniowego w miejscach nieoświetlonych, chyba że wózek jezdniowy jest wyposażony w światła odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy.

· Obciążanie wózka jezdniowego ponad jego dopuszczalną ładowność określoną w instrukcji wózka jezdniowego.

· Używanie wózka jezdniowego w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża uniemożliwiającego bezpieczne transportowanie ładunków.

· Podnoszenie ładunków niezabezpieczonych.

· Prowadzenie wózka pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

· Wyskakiwanie z wózka podczas jego opuszczania. Operator musi korzystać ze stopni i poręczy w trakcie schodzenia z wózka.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości natychmiast zaniechać pracy i zgłosić nieprawidłowości przełożonemu.

· W przypadku wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej niezwłocznie zgłosić to przełożonym

· Poszkodowanym należy udzielić pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i wezwać pomoc medyczną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium