ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Sprzątanie powierzchni magazynowych

Instrukcja BHP - Sprzątanie powierzchni magazynowych

ESB-IN-C-058

ESB-IN-BW-058

 

Wszystkie powierzchnie wymagają utrzymania w odpowiedniej czystości. Magazyny są przeważnie dużymi obiektami i w przeciwieństwie do zwykłych przestrzeni biurowych, ciężko tam o porządek. Ich sprzątanie nie wiąże się tylko z zamiataniem podłogi, ale również z wykorzystaniem środków chemicznych i zaawansowanych urządzeń, dlatego jest to praca o zwiększonym ryzyku.

Z tego materiału dowiesz się, jak przygotować się do przeprowadzenia czynności porządkowych w magazynie oraz na co zwrócić uwagę by były ona bezpieczne dla Ciebie i otoczenia.

Zapisy ogólne

· Prace sprzątające w zakładzie pracy (w tym w magazynach i na powierzchni magazynowej) może wykonywać pełnoletni pracownik, który:

- ma dobry stan zdrowia, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim, a w przypadku wykonywania prac na wysokości, posiada wymagane badania;

- został zapoznany z podstawowymi zasadami BHP przy pracy na magazynach w danym zakładzie pracy i ma aktualne szkolenie BHP i PPOŻ.

· Osoba używająca samobieżnej maszyny do czyszczenia posadzek w magazynach, musi odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe;

· Pracownik powinien być wyposażony w odzież oraz obuwie robocze spełniające warunki sanitarne oraz BHP. W przypadku poruszania się w obszarach gdzie istnieje zagrożenie urazów stopy obuwie ochronne powinno posiadać metalowy podnosek;

· Pracownik powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej, które muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce;

· W przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi pracownik musi być wyposażony w odpowiednie ubranie robocze oraz środki ochrony indywidualnej w tym: gogle / okulary ochronne i rękawice chemoodporne. Należy mieć założone wszelkie środki ochrony indywidualnej wskazane w kartach charakterystyk konkretnych preparatów chemicznych;

· Osoby, które noszą okulary korekcyjne i poruszają się w obszarach, w których noszenie okularów ochronnych jest obowiązkowe lub używają substancji chemicznych muszą stosować specjalne okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne;

· W przypadku prac w obszarach gdzie istnieje nakaz stosowanie kasków ochronnych oraz podczas wykonywania pracy w obszarze, w którym istnieje ryzyko uderzenia w głowę (niski strop, elementy konstrukcyjne znajdujące się ponad głową) należy mieć założony kask ochronny z czteropunktowym paskiem podbródkowym, pasek musi być zapięty przez cały czas wykonywana pracy;

· Przed rozpoczęciem pracy przy elementach z ostrymi krawędziami należy mieć założone rękawiczki odporne na przecięcie (klasa 5), rękawiczki muszą być założone na obie dłonie.

Czynności wchodzące w skład sprzątania magazynów

· Czyszczenie posadzki (mycie, usuwanie plam np. po rozlanej substancji),

· Mycie/ odkurzanie/odtłuszczanie ścian ,

· Mycie bram (ramp) przemysłowych na hali magazynowej,

· Mycie/odkurzanie słupów, konstrukcji i sufitów,

· Odkurzanie regałów, w tym poprzeczek, czół regałów, miejsc odkłądczych,

· Czyszczenie przeszkleń i oświetlenia: fasady, świetliki dachowe, elementy oświetlenia,

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Przygotować niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze do wykonania prac zleconych przez przełożonego na bieżącej zmianie roboczej;

· Sprawdzić ład i porządek w miejscu zaplanowanej pracy;

· Sprawdzić stan środków ochrony indywidualnej potrzebnych w procesie pracy;

· Sprawdzić czy miejsca przeznaczone do sprzątania są bezpieczne (wyłączone z procesu produkcyjnego lub magazynowego); +1

· Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

Czynności podczas pracy:

· Przy wykonywaniu prac porządkowych używać tylko właściwego, sprawnego sprzętu;

· Używać sprzętu i narzędzi pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi;

· Jeżeli praca wykonywana jest na podwyższeniu o wysokości powyżej 0,5 m w stosunku do otaczającego terenu należy używać sprawnych technicznie drabin rozstawnych;

· Praca na drabinie na wysokości powyżej 1,5 m powinna odbywać się przy asekuracji drugiej osoby;

· W trakcie wchodzenia, schodzenia i przebywania na drabinie należy zachować szczególną ostrożność; +2

· W czasie sprzątania nie wolno ustawiać sprzętu na drogach komunikacyjnych i w miejscach z ograniczoną widocznością;

· Kosze na śmieci należy opróżniać wysypując ich zawartość do zbiorczego worka na śmieci - nie należy upychać śmieci w worku. Obowiązkowo stosować ochronę rąk oraz zachować ostrożność;

· Usuwać z dróg transportowych, a zwłaszcza pożarowych, wszelkie tarasujące materiały lub inne przeszkody;

· Rozmieszczać i umocowywać różnego rodzaju znaki ostrzegawcze i drogowe ściśle wg wskazań przełożonych;

· Zgłaszać przełożonemu wszystkie przypadki zniszczenia lub likwidacji istniejących znaków informacyjnych lub ostrzegawczych;

· Natychmiast zawiadamiać przełożonego o braku lub przemieszczeniu sprzętu przeciwpożarowego;

· Stosować środki ochrony indywidualnej odpowiednich do używanych środków chemicznych

Bezpieczne poruszanie się po obszarze pracy

Poruszać się wyłącznie po wytyczonych szlakach dla pieszych;

· Podczas transportu materiałów z miejsca na miejsce należy stosować się do wewnątrz zakładowych zasad transport;

· W przypadku konieczności zejścia z ciągu dla pieszych i wejścia w ciąg, w którym mogą poruszać się różne pojazdy (np. maszyny myjące, wózki widłowe, samochody osobowe i dostawcze) należy mieć założoną kamizelkę odblaskową;

· W przypadku poruszanie się w obszarze, w którym istnieje ryzyka uderzenia w głowę (strop lub element konstrukcyjny jest niżej w stosunku do położenia głowy w wyprostowanej pozycji ciała) należy stosować kask ochronny z paskiem podbródkowym czteropunktowym, pasek musi być zapięty przez cały czas wykonywana pracy;

· Po dojściu do pasów dla pieszych należy zatrzymać się, aby przejść przez drogę lub ciąg transportowy dla pojazdów (np. wózków widłowych) należy upewnić się, że droga jest wolna (nie nadjeżdża żaden pojazd), w przypadku gdy zbliża się jakikolwiek pojazd należy pozwolić mu przejechać a następnie dopiero przejść,

· W momencie wychodzenia z obszaru, z którego jest ograniczona widoczność (np. pomieszczenie, obszar magazynu wysokiego składowania) należy najpierw zatrzymać się i upewnić, że wyjście jest bezpieczne (np. nie nadjeżdża żaden pojazd), po upewnieniu się można kontynuować pracę;

· Podczas schodzenie i wchodzenia po schodach należy zawsze trzymać się poręczy;

· W przypadku gdy poruszamy się po terenie magazynu i musimy odebrać telefon, należy zatrzymać się i dopiero rozpocząć rozmowę.

Mycie/odkurzanie podłóg:

· Przed użyciem sprzętu zasilanego prądem elektrycznym należy sprawdzić stan techniczny kabla oraz połączenie wtyczki z kablem (należy szukać pęknięć przewodów, przecięć, przetarć);

· Przed użyciem sprzęt do ręcznego mycia podłóg (mop, miotła) należy sprawdzić ich stan techniczny (należy szukać ostrych krawędzi, złamań lub pęknięć itp.);

· Uszkodzony sprzęt należy natychmiast wycofać z użytku, przekazać informację do przełożonego i przekazać do utylizacji;

· Przed przystąpieniem do mycia podłogi należy wcześniej ustawić znak / znaki ostrzegawcze:

- W przypadku mycia odcinka danego obszaru znaki należy ustawić na obu końcach tego odcinka,

- W przypadku mycia pomieszczenia znak ostrzegawczy należy ustawić przed każdą parą drzwi wejściowych lub w ich świetle;

· Znaki ostrzegawcze mogą zostać usunięte z obszaru dopiero wtedy gdy podłoga jest całkowicie sucha;

· W trakcie pracy należy zawsze kontrolować ułożenie przewodu zasilającego oraz rozciągać go tylko na wymaganą długość.

Mycie podłogi za pomocą szorowarki lub innej maszyny:

· Podczas mycia podłogi za pomocą urządzenia, które rozprowadza preparat chemiczny bez funkcji zbierania wody z podłogi (np. szorowarka) należy rozprowadzić preparat chemiczny na podłodze w taki sposób aby zacząć od końca pomieszczenia i cofać się w kierunku początku pomieszczenia (w kierunku wyjścia), nie wchodzić na mokrą podłogę;

· Nie dopuszczać do najeżdżania urządzeniem na kabel zasilający oraz znajdowania się przewodu w wodzie;

· Po rozprowadzeniu preparatu chemicznego, substancję należy zebrać korzystając z urządzenia, które ma funkcję zbierania wody, Stosując roztwory o ph zasadowym w odpowiednim stężeniu jesteśmy w stanie usunąć większość standardowych zabrudzeń;

· Po skończeniu mycia podłogi należy zejść z maszyny i przejść cały umyty odcinek w obszarze / pomieszczenie, jeśli zostaną zauważone ślady wody należy je natychmiast zebrać maszyną lub wytrzeć do sucha (np. za pomocą czyściwa lub mopa).

Czyszczenie elementów na wysokości:

· Przed przystąpieniem do czyszczeniem elementów na wysokości (elementy powyżej, do których nie można dosięgnąć z poziomu podłogi) należy zawsze rozważyć możliwość czyszczenia ich z poziomu podłogi stosując właściwy sprzęt;

· Mycie okien jeśli to możliwe należy myć z poziomu podłogi za pomocą kija teleskopowego;

· Górne powierzchnie regałów należy czyścić za pomocą sprzętów na przedłużonych kijach;

· Jeśli nie jest możliwe zastosowanie sprzętu wspomagającego czyszczenie elementów na wysokości należy użyć drabiny, podestu roboczego lub platformy samojezdnej,

· Podczas pracy na drabinie należy zawsze zachowywać zasadę trzech punktów podparcia, podczas pracy na drabinie należy zapewnić asekurację drugiej osoby, nie należy stawać na dwóch najwyższych szczeblach / stopniach drabiny;

· Podczas prac przy użyciu podestu roboczego lub platformy samojezdnej należy stosować się do przepisów BHP opisanych w osobnych dokumentach.

Czynności i zasady po zakończeniu pracy:

· Uporządkować miejsca wykonanej prac;

· Jeśli prace nie zostały ukończone podczas zmiany roboczej – zabezpieczyć miejsce pracy w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia i innych osób;

· Oczyścić narzędzia i sprzęt oraz umieścić je w wyznaczonym miejscu lub pomieszczeniu;

· Jeśli podłogi były pastowane należy ustawiać tabliczki: ,,Uwaga, świeżo pastowane. Palenie i używanie otwartego ognia zabronione”. Tabliczka powinna znajdować się w miejscu przez okres ok. 30 minut (do czasu wyschnięcia nałożonej powierzchni pasty);

· Zawiadomić przełożonego o zakończeniu prac.

Czynności zabronione:

· Używanie urządzeń bez ich znajomości lub bez odpowiednich uprawnień;

· Korzystanie z substancji chemicznych bez wcześniejszego zapoznania z kartą charakterystyki;

· Przechowywanie substancji chemicznych w pojemnikach nieopisanych oraz przechowywanie ich w miejscach do tego nie przeznaczonych;

· Korzystanie z substancji chemicznych nie mając założonych zalecanych środków ochrony osobistej;

· Podnoszenie elementów o masie przekraczającej dopuszczalne normy dźwigania;

· Palenie tytoniu lub posługiwanie się otwartym ogniem w miejscach zabronionych;

· Umieszczanie materiałów szkodliwych w miejscach niedozwolonych; +3

· Ustawianie drabin na stołach, biurkach itp.;

· Stosowanie do mycia podłóg benzyny i podobnych;

· Wchodzenie na mokrą podłogę;

· Pracowanie bez nakazanych ochron osobistych, usuwanie osłon czy znaków zabezpieczających;

· Naprawianie samodzielnie sprzętu do pracy;

· Tarasowanie przejścia i dojścia do: stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego. +4

· Zastawianie sprzętami / narzędziami dróg dla pieszych, dróg transportowych, drzwi, bram, do urządzeń, które będą wykorzystywane do pracy.

Najczęstsze zagrożenia

· Upadek na tym samym poziomie, uraz pleców / kręgosłupa w przypadku prac transportowych,

· Pożar / Porażenie prądem (zwarcie instalacji, uszkodzony przewód zasilający),

· Skaleczenie (ostre krawędzie / elementy urządzenia, stosowanych narzędzi),

· Uderzenie w różne części ciała (praca z urządzeniem, elementy konstrukcyjne pomieszczeń / budynków),

· Hałas (praca urządzenia, hałas generowany przez używane narzędzia, maszyny),

· Substancje chemiczne (używane preparaty chemiczne),

· Oparzenie (gorące elementy urządzeń),

· Stres, presja czasu (praca pod presja czasu, pośpiech),

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium