ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP – Składowanie i magazynowanie

Instrukcja BHP – Składowanie i magazynowanie

ESB-IN-C-057

ESB-IN-BW-057

 

Poniższa instrukcja opisuje ogólne zasady składowania i magazynowania. Rozmieszczenie towaru, układanie w sposób bezpieczny przedmiotów w środowisku pracy, jest kluczowym elementem zachowania porządku oraz ładu w naszym pracowniczym środowisku. Niewłaściwe magazynowanie, czy bałagan w miejscu pracy nie tylko wpływa na nasz komfort ale i bezpieczeństwo. Dlatego przestrzeganie poniższej instrukcji pomoże zorganizować miejsce pracy w sposób bezpieczny – co zminimalizuje ryzyko wypadków przy pracy, jak również zostały w niej opisane normy oraz sposoby podnoszenia przedmiotów, po to aby nie obciążać organizmu pracownika. Na samym końcu znajdują się telefony alarmowe do służb ratunkowych, w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.

Zapisy ogólne

Do prac może być dopuszczony pracownik, który:
· posiada aktualne szkolenie BHP i PPOŻ.;

· został zapoznany z: materiałami znajdującymi się w magazynie oraz sposobami ich składowania, instrukcjami BHP oraz przepisami dotyczącymi norm dźwigania; +1

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· wszelkie środki ochrony dopasowane do wymagań miejsca składowania np. obuwie bezpieczne, kamizelka odblaskowa oraz rękawice ochronne. Środki ochrony indywidualnej powinny być dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie pracowników pracujących na zmianie. W miejscu nakazu stosowania środków ochrony indywidualnej powinny znajdować się odpowiednie znaki informujące o tym. Należy pamiętać aby środki ochrony stosować do celów, do których zostały przeznaczone oraz powinny być dopasowane do rozmiarów pracownika aby zminimalizować ryzyko pochwycenia, czy zahaczenia.

· środki ochrony muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z normami obowiązującymi w Polsce oraz odpowiadać wewnętrznym wymogom firmy. Nie wolno dostarczać pracownikom środków ochrony indywidualnej bez wymaganych certyfikatów. Należy zgłaszać każde uszkodzenie, które zauważymy. Uszkodzony środek ochrony indywidualnej powinien zostać zutylizowany. Wszystkie przedmioty używane przez pracowników muszą być sprawne.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

· przygotować stanowisko pracy, niezbędne pomoce i narzędzia pracy. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z obszarem, w którym będziemy pracować, zwrócić uwagę czy nie ma niebezpiecznych krawędzi, czy wszystkie miejsca, do których będziemy sięgać są dla nas łatwo dostępne, czy wysokość drabin/podestów jest odpowiednia. Obszar, na którym będziemy pracować musi mieć odpowiednie wymiary, tak aby całkowite rozłożenie drabiny było możliwe. Należy upewnić się, że wszystkie środki ochrony indywidualnej oraz ewentualne narzędzia ręczne, których będziemy używać znajdują się w obszarze naszej pracy. Zastanów się czy wiesz, jak prawidłowo wykonać powierzone zadanie, czy ciężar układanego towaru nie przekracza dopuszczalnych norm podnoszenia i transportowania i czy jesteś w stanie wykonać tą pracę samodzielnie;

· wymaganą ochronę osobistą. Środki ochrony osobistej powinny być dopasowane do rodzaju wykonywanych prac. Jeżeli podczas rozmieszczania towaru, będzie konieczne otwieranie kartonów, należy się zaopatrzyć w bezpieczne noże oraz rękawice antyprzecięciowe. Jeżeli pracujesz w obszarze, gdzie jest wymagane założenie kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej – pamiętaj o nich!

· zgłosić przełożonemu wszystkie zauważone usterki i mankamenty na stanowisku, jeżeli takie wystąpią. Przed rozpoczęciem pracy na drabinie zwróć uwagę czy nie jest uszkodzona, czy ma wszystkie stopki antypoślizgowe, czy nie ma widocznych śladów korozji, pęknięć, wgnieceń, czy wszystkie zabezpieczenia są sprawne. Środki ochrony indywidualnej również nie mogą mieć widocznych uszkodzeń. Należy zwrócić uwagę na wykładany towar, czy opakowanie nie jest zniszczone. Uszkodzone opakowanie może spowodować wysypanie zawartości na pracownika, co może przyczynić się do powstania wypadku przy pracy.

Czynności i zasady podczas pracy:

· należy dbać o ład i porządek na terenie magazynu lub w przydzielonym rejonie pracy. +2 Szerokość dróg transportowych powinna posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz powinny być zachowane w takim stanie aby nie stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na terenie zakładu. Przewody elektryczne powinny być tak zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia upadkiem, a duże przedmioty służące do pracy na terenie magazynu (wózki widłowe, ręczne wózki paletowe, itp.) Powinny zawsze być odkładane w to samo miejsce;

· należy określić dla każdego rodzaju składowanego towaru miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania i bezwględnie należy przestrzegać tych wartości. Należy pamiętaj, aby cięższe przedmioty układać na niższych półkach, im przedmiot jest lżejszy, tym układamy go wyżej. Podobnie z materiałami szklanymi czy łatwo tłukącymi – powinny być składowane maksymalnie na wysokości wzroku. Drobne elementy należy grupować w osobnych pojemnikach;

· regały, podesty, podłogi i/lub stropy na których są składowane towary powinny mieć Określone i wywieszone w widoczny sposób obciążenie dopuszczalne, którego należy bezwględnie przestrzegać. Nadmierne obciążenie regału/półki może doprowadzić do jego przewrócenia, co niesie za sobą ryzyko powstania urazu u pracownika.

· należy zachować bezpieczne przejścia. Szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami. Jeżeli na terenie magazynu poruszają się wózki widłowe, należy pamiętać aby magazynowane towary nie utrudniały ich poruszania, nie wolno składować przedmiotów na traktach komunikacyjnych oraz w taki sposób aby uniemożliwiły dostęp do sąsiedniego regału. +3

· regały powinny mieć wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenie przed przewróceniem się. Regał powinien być przytwierdzony do ściany, a jeżeli jest to niemożliwe, a jego konstrukcja musi być na tyle stabilna, aby składowane materiały nie spowodowały jego przewrócenia;

· towary należy układać w wyznaczonych miejscach tak, aby nie wystawały za obręb regału. Wystające elementy stwarzają ryzyko dla pracowników. Może dojść do zahaczenia o wystający element, co może doprowadzić do urazu, może również dojść do zahaczenia o poruszające się po magazynie maszyny lub o transportowane przez pracowników drabiny;

· towary łatwo tłukące się i o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów. Towary lżejsze układamy wyżej, a przedmioty szklane maksymalnie do linii wzroku. Substancje i mieszaniny chemiczne należy magazynować zawsze w oryginalnych opakowaniach, w pojemnikach lub kuwetach uniemożliwiających ich niekontrolowany wyciek.

· materiały w opakowaniach należy składować warstwowo z zachowaniem dopuszczalnej liczby warstw. Należy zapewnić stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań, czasem należy zastosować wiązanie między warstwami aby ustabilizować stos. Stosy należy układać w taki sposób aby środek ciężkości pozostał wewnątrz obrysu stosów, pomiędzy stosami powinna być zachowana taka odległość aby zapewnić bezpieczne przemieszczanie się między nimi oraz swobodny dostęp do ułożonych stosów. Rozładunek stosów powinien nastąpić kolejno od górnych warstw.

· towary, których wymiar, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być układane w sposób stabilny, z uwględnieniem położenia ich środka ciężkości;

· należy stosować się do wytycznych norm i zasad dźwigania towarów. +4

Aby uniknąć nadmiernego obciążenia naszego aparatu ruchu wprowadzono normy dźwigania i transportowania towarów:
Przy pracy stałej:
· 12 kg dla kobiet
· 30 kg dla mężczyzn

Przy podnoszeniu towarów powyżej obręczy barkowej (np. układanie czegoś na regałach):
· 8 kg dla kobiet
· 21 kg dla mężczyzn

Przy pracy dorywczej (taka praca, którą wykonujemy 4 razy w ciągu godziny, jeżeli łączny jej czas nie przekracza 4 godzin na dobę):
· 20 kg dla kobiet
· 50 kg dla mężczyzn

Przy podnoszeniu towarów powyżej obręczy barkowej:
· 14 kg dla kobiet
· 35 kg dla mężczyzn

Normy dźwigania przez kobietę ciężarną zostały ograniczone do 3 kg niezależnie od wykonywania pracy, natomiast u kobiety karmiącej piersią do 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy pracy dorywczej;

Czynności po zakończeniu pracy:

· zawiadomić przełożonego o ukończeniu oraz uporządkować miejsca prac. Upewnij się, że wszystkie elementy, które są wykorzystywane przez pracowników podczas procesu pracy zostały odłożone na miejsce i są zabezpieczone przed włączeniem podczas nieobecności pracowników;

· upewnić się, że pozostawione stanowisko nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest pozostawienie drabin czy podestów w miejscach, w których z nich korzystaliśmy. Drabinę/podest po zakończonej pracy należy złożyć i odłożyć w miejsce do tego przeznaczone w taki sposób aby nie powodowały zagrożenia dla innych osób.

Czynności zabronione:

· podnoszenie towarów o masie przekraczającej dopuszczalne normy. Należy przestrzegać podanych powyżej norm transportowania ręcznego oraz pamiętać o prawidłowej i ergonomicznej pozycji podczas podnoszenia przedmiotów z ziemi. Należy zbliżyć się do przedmiotu, który będziemy podnosić, następnie – utrzymując proste plecy – kucnąć przy nim, chwycić przedmiot, a następnie wstać pamiętając aby nie zginać pleców w odcinku lędźwiowym;

dzwiganie

· materiały podnosić z ugiętych kolan i z wyprostowanymi plecami. Unikać skrętów tułowia z ciężarem w rękach – należy unikać wykonywania prac ponad linią barków, jeżeli do ułożenia/transportowania mamy dużo przedmiotów należy je podzielić na mniejsze grupy, jeżeli jest to konieczne i dysponujemy pomocami w postaci transportu mechanicznego – użyj go, unikaj sytuacji jeżeli musisz dosięgnąć materiału poza swoim normalnym zasięgiem. Nie przenoś i nie przesuwaj przedmiotów używając jednej ręki, podczas pracy pamiętaj o wykonywaniu płynnych ruchów (nagłe szarpnięcia mogą doprowadzić do urazów),

· palenie tytoniu lub posługiwanie się otwartym ogniem w miejscach zabronionych. Należy przestrzegać znaku o zakazie palenia. Palenie w niedozwolonych miejscach lub pozostawianie po sobie niedopałków może stwarzać zagrożenie pożarem lub w sytuacji, kiedy w miejscu pracy składowane są substancje łatwopalne – nawet do wybuchu;

· ustawianie materiałów szkodliwych w niedozwolonych miejscach. Substancje szkodliwe powinny być składowane jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, a podczas pracy z takimi substancjami należy używać środków ochrony indywidualnej oznaczonej w karcie charakterystyki danej substancji;

· umieszczanie towarów w przejściach i na drogach komunikacyjnych w magazynach. Drogi komunikacyjne powinny być drożne, pozbawione zbędnych przedmiotów, a składowane materiały w okolicach skrzyżowań nie mogą wpływać negatywnie na widoczność;

· grupowanie razem towarów, które oddziałują na siebie w sposób szkodliwy lub wzajemnie tworzą związki chemiczne. Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:

1) wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

2) utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobo-we zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

3) przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;

· samowolne przemieszczanie znaków informacyjnych lub ostrzegawczych. Jeżeli umiejscowienie znaków wpływa niekorzystnie na proces pracy należy poinformować o tym osobę kierującą, która wspólnie z Inspektorem BHP ustali nowe miejsce dla tych oznakowani.

· korzystanie z niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń, regałów itd. Uszkodzone sprzęty i maszyny mogą przyczynić się do wypadku przy pracy, dlatego przed każdym użyciem należy sprawdzić jej stan techniczny i niezwłocznie poinformować przełożonego o zauważonych nieprawidłowościach.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:
· sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

· wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

· wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Zapisy końcowe

Towary i inne przedmioty, zwane w instrukcji „towarami”, powinny być magazynowane w wyznaczonych pomieszczeniach i miejscach. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do rodzaju i właściwości składowanych w nich towarów.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Ręczne podnoszenie wykonuj z ugiętych kolan i z wyprostowanymi plecami.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium