ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Pracy z elektronarzędziami

Instrukcja BHP - Pracy z elektronarzędziami

ESB-IN-C-052

ESB-IN-BW-052

 

Instrukcja BHP pracy z elektronarzedziami

Elektronarzędzia są to urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym lub magnetycznie, przeznaczone do wykonywania określonych czynności. Mogą one być eksploatowane w warunkach ręcznego operowania tym narzędziem, jak również bez żadnych zmian mogą być one montowane na stojaku i używane jako elektronarzędzia stałe w procesach technologicznych. Użytkowanie urządzeń elektrycznych, a szczególnie ręcznych związane jest z możliwością porażenia prądem elektrycznym lub wywołaniem pożaru. Stwarzają również dodatkowe zagrożenia wynikające z ich użytkowania takie jak narażenie na kontakt z ruchomymi lub gorącymi elementami, hałas, pyły itp. Oznacza to iż ich użytkowanie może być niebezpieczne, jeśli używamy ich niezgodnie z podstawowymi zasadami BHP, jak również gdy ich stan techniczny jest nie właściwy.

Zapisy ogólne

Do wykonywania pracy przy użyciu elektronarzędzi może być dopuszczony pracownik, który:

· Ma ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora);

· jest zapoznany z instrukcjami obsługi urządzeń oraz przeszkolony z ich obsługi;

· posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP;

· posiada aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· ubranie robocze;

· obuwie ochronne z metalowym noskiem i antypoślizgową podeszwą;

· rękawice ochronne (dobrane odpowiednio do rodzaju prac, w razie potrzeby zastosowanie rękawic antywibracyjnych );

· okulary ochronne lub gogle (jeśli będzie istnieć ryzyko zachlapania oczu płynami lub ryzyko zaprószenia oczu);

· ochronniki słuchu (jeżeli wykonywane czynności będą powodować hałas lub też będą wykonywane w środowisku w którym występuje hałas);

· w przypadku ryzyka powstawania pyłów należy mieć założoną maseczkę przeciwpyłową FFP3;

· jeżeli występuje ryzyko pojawienia się iskier należy stosować całkowitą osłonę twarzy;

· w przypadku stosowania substancji chemicznych należy stosować środki ochrony indywidualnej chemoodporne, określone w karcie charakterystyki danej substancji chemicznej;

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi narzędzia;

· upewnić się iż elektronarzędzie posiada wymagane oznakowania – tabliczkę znamionową/identyfikacyjną;

· sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej w tym przyłączy, czy narzędzie jest wykonane w I czy II klasie izolacji (II klasa izolacji oznaczona jest na tabliczce znamionowej znakiem i takie narzędzie nie wymaga podłączenia do gniazdka z kołkiem uziemiającym);

· przygotować wymagane narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej i sprawdzić ich stan techniczny;

· stosować wymagane środki ochrony indywidualnej;

Reanimację możesz przerwać kiedy:

· przed rozpoczęciem sprawdzić pracę z elektronarzędziami na biegu jałowym – równomierność pracy, poziom hałasu, sprawność wyłącznika; +1

· sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu narzędzia, jego przewód zasilających i wtyczki;

· sprawdzić stan techniczny i poziom zanieczyszczenia gniazdka przyłączeniowego;

· sprawdzić czy narzędzie skrawające (wiertło, frez, tarcza szlifierska itp.) jest w dobrym stanie (tarcze szlifierskie powinny odpowiadać liczbie dopuszczalnych obrotów parametrom narzędzia, nie mogą być popękane) prawidłowo i mocno zamocować narzędzia skrawające w uchwycie;

· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu;

· zapoznać się z kartami charakterystyk substancji chemicznych, jeżeli następuje z nimi praca;

· uporządkować stanowisko pracy.

Czynności podczas pracy i po jej zakończeniu:

· zachować szczególną ostrożność;

· eksploatować urządzenia elektryczne zgodnie z ich przeznaczeniem;

· nie dokonywać napraw lub wymiany części kiedy urządzenie jest podłączone do prądu;

· w czasie wykonywania prac należy ostrożnie dociskać narzędzie do materiału, bez nadmiernego użycia siły;

· zabezpieczyć przewody i urządzenia elektryczne przed wilgocią i mechanicznym uszkodzeniem; +2

· w wypadku przerwy w zasilaniu natychmiast wyłączyć urządzenia elektryczne oraz odłączyć je od zasilania;

· nie pochylać się zbyt nisko nad obrabianym materiałem;

· podczas wykonywania pracy w pomieszczeniach o dużym zawilgoceniu lub na konstrukcjach stalowych nie należy stosować elektronarzędzi klasy I;

· w razie potrzeby silnie umocować obrabiany materiał w uchwycie (imadle), aby wykluczyć możliwość jego obrotów pod wpływem działających sił;

· uruchomić wentylację – jeśli tego wymagają zasady bezpieczeństwa;

· na bieżąco usuwać odpady powstałe podczas wykonywania pracy;

· nieużywane urządzenia wyłączyć spod napięcia i odstawić na miejsce wyznaczone do ich przechowywania; +3

· naładować akumulatory narzędzi bezprzewodowych;

· upewnić się, że pozostawione stanowisko pracy nie będzie stwarzało zagrożenia dla innych pracowników.

Czynności zabronione:

· dopuszczanie do pracy przy urządzeniu osób nieupoważnionych lub nieprzeszkolonych z jego obsługi;

· korzystanie z uszkodzonych urządzeń;

· dokonywanie samodzielnych napraw, przeróbek narzędzi i urządzeń;

· wykonywanie pracy w uszkodzonych lub bez wymaganych środków ochrony indywidualnej;

· stosowanie urządzeń pozbawionych obudowy i osłon bezpieczeństwa, z niesprawnymi lub odłączonymi urządzeniami zabezpieczającymi;

· stosowanie preparatów chemicznych bez wcześniejszego zapoznania się z ich kartą charakterystyki;

· zbliżanie jakiejkolwiek części ciała do ruchomych elementów urządzeń;

· czyszczenie i konserwacja urządzeń bez wcześniejszego odłączenia od sieci elektrycznej;

· palenie tytoniu, spożywanie posiłków oraz alkoholu w trakcie pracy;

· praca w rękawicach albo z obandażowanymi dłońmi, jeśli wirujące narzędzia lub obrabiany materiał stwarzają zagrożenie pochwycenia;

· praca przy urządzeniu powodującym odpryski (iskrzenie) w odzieży zanieczyszczonej lub przesiąkniętej łatwopalnymi substancjami;

· wykorzystywanie narzędzi i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Kontrola elektronarzędzi

· każde użytkowane narzędzie i urządzenie o napędzie mechanicznym podlegają przeglądom i badaniom: wstępnym, bieżącym, okresowym, zgodnie z terminami wskazanymi przez producenta w dokumentacji fabrycznej, jednak nie żadziej niż wskazane poniżej.

· kontrole wstępną dokonuje się przed dopuszczeniem narzędzia lub urządzenia do pierwszego użytkowania;

· kontrole bieżące należy wykonywać każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania i po jego zakończeniu (w przypadku elektronarzędzi użytkowanych często w ciągu jednej zmiany roboczej, lub w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie roboczej każdorazowo przed rozpoczęciem pracy na danej zmianie);

· kontrole okresowe należy wykonywać:

- co 6 miesięcy dla elektronarzędzi użytkowanych dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany roboczej;

- co 4 miesiące dla elektronarzędzi użytkowanych często w ciągu jednej zmiany roboczej,

- co 2 miesiące dla elektronarzędzi w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie roboczej,

- po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie itp.).

· kontrole okresowe należy potwierdzić protokołem kontroli, oraz oznakowaniem terminu ważności kontroli okresowej.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości natychmiast zaniechać pracy i zgłosić je przełożonemu; +4

· w przypadku wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej niezwłocznie zgłosić zdarzenie przełożonemu;

· poszkodowanym natychmiast udzielić pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i wezwać pomoc medyczną;

· zabezpieczyć miejsce zdarzenia i umieścić informację: „Uwaga! Strefa zagrożenia wypadkiem”

Zapisy końcowe

Wszystkie stosowane środki ochrony indywidualnej muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa CE, deklaracje zgodności z normami obowiązującymi w Polsce oraz odpowiadać wewnętrznym regulacjom zakładowym.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium