ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Prace spawalnicze

Instrukcja BHP - Prace spawalnicze

ESB-IN-C-059

ESB-IN-BW-059

 

Prace spawalnicze są ze swojej natury obarczone dużą ilością zagrożeń. Głównym jest możliwość zaprószenia ognia. Nie wolno również lekceważyć możliwości poparzenia siebie i innych a także wybuchu butli lub awarii spawarki. W związku z tym niezbędne jest szczególne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac spawalniczych.

Ogólne wymagania w stosunku do pracownika:

Pracownik wykonujący prace spawalnicze powinien:

· Być pełnoletni;

· Posiadać aktualne szkolenie z zakresu BHP;

· Posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku;

· Posiadać ukończony odpowiedni kurs spawalniczy oraz odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik ma obowiązek:

· zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia spawalniczego, w tym środkami bezpieczeństwa, wymaganymi środkami ochrony indywidualnej;

· zapoznać się z rodzajem spawanego materiału i dobrać do niego odpowiednie elektrody;

· zabezpieczyć miejsce pracy pod względem BHP i PPOŻ.;

· Prace spawalnicze ( wykonywane poza miejscami do tego przeznaczonymi – spawalnie, stanowiska spawalnicze) jako prace powodujące wytwarzanie iskier oraz w przypadku spawania acetylenowo – tlenowego używanie otwartego ognia traktowane są jako Prace Niebezpieczne Pod Względem Pożarowym. Patrz Instrukcja BHP wykonywania Prac Niebezpiecznych pod Względem Pożarowym;

· sprawdzić stan techniczny urządzeń spawalniczych.

a) w przypadku wykorzystywania butli ze sprężonym gazem technicznym również ważność wykonania badań Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualność sprawdzeń metrologicznych manometrów;

-w czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu.

- odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m.

- przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką ( niebieski – tlen; czerwony – acetylen), a ich długość powinna wynosić co najmniej 5 m.

- stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów innych niż gumowe jest zabronione w przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrażanie należy wykonać za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione!!!

·b) urządzenia do spawania elektrycznego powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

· pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić stan urządzenia oraz przewodów elektrycznych ( zasilającego i spawalniczych) oraz sposób i stan zamocowania przewodów roboczych do uchwytów;

· Przy wykonaniu prac należy przestrzegać następujących zasad:

a) wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych, należy usunąć lub zabezpieczyć przed zapaleniem stosując do tego celu materiały niepalne lub trudno zapalne;

· zabezpieczyć miejsce wykonywania prac przed dostępem osób postronnych;

· sprawdzić stan węży gazowych ( wszelkie uszkodzenia mechaniczne, przetarcia, pęknięcia) dyskwalifikują takie węże z użytkowania;

· zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i zakresem prac spawalniczych;

· zaplanować kolejność poszczególnych spawań;

· przygotować odpowiednie elektrody lub drut spawalniczy dedykowany do danego rodzaju materiału spawanego;

· przygotować odpowiednie szkła do maski spawalniczej;

· sprawdzić stan połączeń instalacji spawalniczej oraz uchwytu elektrody;

· sprawdzić czy wykonanie spawania nie zagraża otoczeniu (działanie promieniowania łuku, możliwość zapalenia elementów łatwo zapalnych); +1

· sprawdzić czy w przypadku spawania na ścianie, po drugiej stronie nie nastąpi zapalenie.

W czasie wykonywania pracy pracownik ma obowiązek:

· zabezpieczyć stanowisko pracy poprzez rozstawienie ekranów przeciwodblaskowych i przeciwodpryskowych wykorzystując do tego celu mobilne ekrany lub kurtyny spawalnicze;

· używać do spawania przewodów elektrycznych i uchwytu do elektrody tylko w dobrym stanie technicznym (nieuszkodzona izolacja); +2

· stosować tylko właściwe grubości i rodzaje elektrod do spawania;

· ustawić detale do spawania, uniemożliwiając ich przesunięcie lub przewrócenie. Przy odbijaniu żużla, używać młotków igłowych i okularów ochronnych;

· przy spawaniu wewnątrz kotłów, zbiorników lub w ciasnych pomieszczeniach niezależnie od stosowanej wentylacji, używać środków ochrony dróg oddechowych;

· przy pracy wewnątrz zbiorników, kotłów i innych metalowych pomieszczeń, stosować oświetlenie elektryczne na napięcie 24V;

· upewnić się, czy element spawany nie grozi upadkiem lub odsunięciem się niebezpiecznym dla pracownika;

· przy spawaniu na rusztowaniach sprawdzić ich stan techniczny, poprawność montażu, ustawienia na podłożu oraz sprawność wymaganych zabezpieczeń ( bortnic na podestach roboczych i barierki). (przed pracą); +3

· ochronić drogi oddechowe, oczy, twarz i ręce przed poparzeniem i naświetleniem poprzez stosowanie odpowiednich ochron osobistych; +4

· włączyć indywidualny wyciąg powietrza (jeżeli taki jest założony), aby wyziewy gazowe były usuwane ze stanowiska;

· używać tylko właściwych, nieuszkodzonych i niezaoliwionych narzędzi oraz pomocy warsztatowych;

· podczas wykonywania prac spawalniczych w czasie opadów atmosferycznych stanowisko spawalnicze obowiązkowo należy osłonić przed warunkami atmosferycznymi;

· każdą powierzoną pracę wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującym procesem technologicznym i według wskazówek zwierzchnika.

Po zakończeniu pracy pracownik ma obowiązek:

· wyłączyć spawarkę spod napięcia;

· sprawdzić czy podczas spawania na stanowisku lub obok niego nie został zaprószony ogień;

· uporządkować stanowisko pracy, usunąć końcówki elektrod oraz żużel spawalniczy;

· uporządkować sprzęt spawalniczy;

- zabezpieczyć sprzęt spawalniczy przed dostępem i użyciem przez osoby nieuprawnione Upewnić się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia

Spawanie zbiorników i naczyń przeznaczonych do przechowywania substancji łatwopalnych:

Spawanie zbiorników i naczyń w których przechowywane były substancje łatwopalne może być realizowane po spełnieniu poniższych warunków:

· zbiorniki i inne pojemniki po substancjach łatwopalnych należy bezwzględnie opróżnić z pozostałości substancji, odgazować, wyczyścić, a następnie zalać wodą lub wypełnić gazem obojętnym.

· po odgazowaniu i wyczyszczeniu należy sprawdzić stężenie par wykorzystując do tego miernik wielogazowy. Stężenie par powinno być poniżej Dolnej Granicy Wybuchowości dla danego rodzaju substancji.

· prace spawalnicze wykonywane wewnątrz zbiorników jako prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przy asekuracji innej osoby znajdującej się na zewnątrz z zapewnieniem łączności pomiędzy pracownikami, możliwości natychmiastowej ewakuacji i udzielenia pierwszej pomocy;

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zabrania się:

· dopuszczanie do eksploatacji urządzeń elektrycznych bez potwierdzenia skuteczności ochrony przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym;

· używanie do prac sprzętu niesprawnego, uszkodzonego, bez ważnych badań i sprawdzeń technicznych wymaganych przez producenta, a wyszczególnionych w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej urządzenia;

· dokonywanie samowolnych zmian konstrukcyjnych i użytkowych w obsługiwanym urządzeniu przez obsługujących niezgodnych z zaleceniami producenta;

· usuwanie ochron, zabezpieczeń, zwierania przekaźników, blokowania wyłączników;

· chwytanie gorącego metalu przygotowanego do spawania lub po spawaniu;

· naprawianie uszkodzonych przewodów, instalacji elektrycznych;

· trzymanie pod pachą uchwytu do elektrody;

· odsuwanie maski spawalniczej zbyt daleko od twarzy, odkładanie jej przed zgaśnięciem łuku, a także zapalenie łuku bez zabezpieczenia twarzy;

· spawanie bez prawidłowego uziemienia elementu spawanego;

· stosowanie prowizorycznych połączeń urządzeń spawalniczych;

· dopuszczanie do wykonywania prac osób bez wymaganego przeszkolenia ( kurs spawacza), bez aktualnego szkolenia BHP oraz aktualnych badań lekarskich

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego;

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy;

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia;

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium