ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Obowiązująca wszystkich pracowników

Instrukcja BHP - Obowiązująca wszystkich pracowników

ESB-IN-C-006

ESB-IN-BW-006

 

Bezpieczne środowisko pracy jest niezbędne zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Każdy pracownik powinien przestrzegać ogólnych przepisów BHP. Jest to podstawowy krok do budowania pozytywnej kultury BHP, która wspiera zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Ogólne wymagania w stosunku do pracownika:

Pracownik ma obowiązek:

· jest zapoznany z instrukcją obsługi urządzenia,
· posiadać wymagane szkolenie zawodowe oraz aktualne, odpowiednie dla stanowiska pracy i wykonywanych prac szkolenie z zakresu BHP. Osoba rozpoczynająca pracę musi odbyć szkolenie wstępne – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy realizowany na docelowym stanowisku pracy. Następnie wymagane są cykliczne szkolenia okresowe BHP, które uaktualniają wiedzę pracowników;

· posiadać aktualne pisemne orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy;

· posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy;

· uzyskać niezbędne pozwolenia na prace (jeśli są wymagane);

· zapoznać się i przestrzegać podstawowych wewnętrznych regulacji zakładu pracy – m.in. regulaminu pracy, oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i procedur bezpiecznej pracy oraz innych obowiązujących dokumentów;

· poruszać się po terenie zakładu pracy tylko po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych – w zależności od sposobu poruszania się: pieszych lub transportowych;

· dbać o porządek i czystość na stanowisku pracy oraz części wspólnych zakładu pracy;

· dbać o higienę osobistą oraz stosować się do zaleceń w zakresie higieny zbiorowej;

· informować przełożonego i inne osoby o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach;

· powiadomić przełożonego o każdym wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy;

· stosować się do przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w zakładzie pracy. +1

Podstawowe wymagania mycia rąk

Przed rozpoczęciem pracy pracownik ma obowiązek:
· przygotować i założyć odpowiednie do warunków pracy ubranie i obuwie robocze oraz ewentualne wymagane środki ochrony indywidualnej;

· zdjąć wszelkie zbędne przedmioty tj. biżuteria, zegarki i ozdoby, jeśli wymagają tego zasady bezpieczeństwa wykonywanych prac;

· zdjąć wszelkie zbędne przedmioty tj. biżuteria, zegarki i ozdoby, jeśli wymagają tego zasady bezpieczeństwa wykonywanych prac;

· sprawdzić stan techniczny urządzeń i narzędzi stosowanych na stanowisku pracy;

· sprawdzić stan techniczny elektronarzędzi i maszyn, w tym stosowanych osłon i środków ochrony zbiorowej oraz poprawności działania systemu sterowania;

· sprawdzić działanie maszyn i narzędzi bez obciążenia;

· sprawdzić stan techniczny i ciągłość przewodów elektrycznych, hydraulicznych i innych doprowadzających lub odprowadzających media;

· usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się na stanowisku pracy i upewnić się czy podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha, czysta i nie śliska (czyli nie stwarzająca ryzyka wypadku);

· upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla innych osób przebywających na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

Obowiązki w czasie pracy

W czasie pracy pracownik ma obowiązek:
· stosować się do zasad i przepisów BHP dotyczących stanowiska pracy oraz obsługiwanych maszyn i urządzeń (a przed użyciem sprawdzić ich stan techniczny w ramach swoich uprawnień);

· koncentrować całą swoją uwagę na wykonywanych czynnościach;

· zachować wszelkie środki ostrożności podczas prac (szczególnie przy pracach niebezpiecznych);

· stosować się do oznakowania bezpieczeństwa (znaki nakazu, zakazu i ostrzegawcze oraz oznaczeń żółto-czarnych);

· przy pracach niebezpiecznych obowiązkowo używać właściwego sprzętu ochrony osobistej; +2

· niezwłocznie powiadomić przełożonego o wszelkich zauważonych niebezpieczeństwach zagrażających życiu i zdrowiu pracowników;

· stosować tylko sprawne technicznie drabiny i urządzenia umożliwiające dostęp na wysokości;

· stosować właściwe środki ochrony przed upadkiem podczas wykonywania prac na wysokości tj. szelki bezpieczeństwa z odpowiednim osprzętem;

· substancje chemiczne przechowywać tylko w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach z etykietami w języku polskim;

· podczas prac z substancjami chemicznymi stosować się do instrukcji bezpieczeństwa oraz wymagań kart charakterystyki tych substancji;

· utrzymywać w należytym porządku i czystości narzędzia służące do pracy;

· wszelkie przypadki wycieków lub innego niepożądanego uwolnienia się środka należy natychmiast neutralizować odpowiednimi elementami, a całość zanieczyszczeń usuwać do przeznaczonych specjalnie do tego celu miejsc lub pojemników;

· puste opakowania tj. palety, pojemniki, beczki, etc. przechować w pozycji zabezpieczającej przed ich upadkiem, w miejscach przeznaczonych do ich przechowywania;

· materiały użytkowane podczas pracy składować w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia wypadkiem, a użytkowane narzędzia odkładać na wyznaczone miejsca;

· poruszać się po terenie miejsca pracy wyłącznie drogami / przejściami wyznaczonymi do tego celu i zachowywać szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez drogi, skrzyżowania, ciągi komunikacyjne i piesze;

· poruszając się po terenie gdzie odbywa się ruch pojazdów - stosować się do zaleceń ruchu pieszych i pojazdów oraz zasad ruchu drogowego jeśli takie obowiązują w miejscu pracy;

· przemieszczając się - zachować uwagę na przestrzeń wokół siebie. Nie należy poruszać się w trakcie np. czytania czy użytkowania urządzeń mobilnych;

· poruszając się po schodach - zachować uwagę i jedną dłonią trzymać się poręczy;

· zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się w obrębie maszyn w ruchu lub transportowych;

· podczas przenoszenia materiałów przestrzegać wymaganych norm transportu ręcznego, stosować środki ochrony indywidualnej oraz jeśli to możliwe, sprzęt pomocniczy pod postacią wózków;

· załadunek wózków, taczek i innych urządzeń do transportu wykonywać w sposób zapewniający stabilność ładunku, przestrzegając przy tym norm dotyczących przewożenia towarów;

· przenosząc elementy ręcznie zapewnić odpowiednią widoczność;

· używania urządzeń oraz maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi, dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo;

· zachowywać bezpieczną odległość od wszelkich nieosłoniętych części maszyn będących w ruchu;

· niezwłocznie zgłaszać przełożonemu wszelkie uszkodzenia, awarie maszyn i urządzeń.

Obowiązki po zakończeniu pracy

· wyłączyć wszelkie maszyny i urządzenia oraz odłożyć na miejsce składowania elementy wykorzystywane podczas pracy;

· zachować ład i porządek - uporządkować stanowisko pracy;

· zabezpieczyć miejsce pracy poprzez właściwe jego oznakowanie jeśli sytuacja tego wymaga;

· dokonać niezbędnych przeglądów maszyn, urządzeń, infrastruktury, jeśli proces pracy tego wymaga;

· upewnić się, że pozostawione stanowisko nie będzie stwarzało zagrożenia.

Czynności zabronione

· posługiwania się sprzętem niezgodnie z jego przeznaczeniem;

· stosowania niezabezpieczonych i nieuzgodnionych metod wykonywania pracy;

· pracowania bez wymaganych środków ochrony;

· czyszczenia maszyn podczas gdy są one włączone;

· pracowania na wysokości bez stosownych uprawnień oraz bez zastosowania właściwych zabezpieczeń (m.in. uprząż, szelki bezpieczeństwa), a także zabrania się pracy na niezabezpieczonych lub uszkodzonych urządzeniach dostępu do wysokości (drabinach, rusztowaniach, etc.);

· poruszania się pieszo w pobliżu szlaków komunikacyjnych pojazdów, bez zachowania szczególnej ostrożności;

· składowania materiałów w sposób powodujący zagrożenie;

· dźwigania ciężarów ponad dopuszczalny w przepisach limit;

· samodzielnego wchodzenia na wysokość;

· pozostawiania niezabezpieczonych maszyn, narzędzi i materiałów;

· palenia tytoniu i stosowania innych używek oraz przychodzenia w stanie nietrzeźwym;

· używania otwartego ognia podczas prac z materiałami łatwopalnymi;

· wychodzenia poza zakład pracy bez wyraźnej konieczności oraz bez uzyskania zezwolenia przełożonego;

· sięgania w jakimkolwiek celu poza osłony bezpieczeństwa maszyny będącej w ruchu;

· demontowania i / lub blokowania osłon bezpieczeństwa.

Postępowanie w sytuacjach Awaryjnych

· wszelkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia. Jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa, należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia; +3

· wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

· wystąpieniu pożaru oraz dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi zgodnie z instrukcją przeciwpożarową. W razie potrzeby pracownik ma obowiązek zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego, aby w przypadku zdarzenia w którym są poszkodowani, niezwłocznie udzielić im pomocy zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. +4

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj, Ty także jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium