ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Na stanowisku pracy z komputerem i drukarką

Instrukcja BHP - Na stanowisku pracy z komputerem i drukarką

ESB-IN-C-002

ESB-IN-BW-002

 

Apteczka pierwszej pomocy służy poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Aby prawidłowo Wykonywanie prac biurowych z użyciem komputera i drukarki wydają się mało obciążające i bezpieczne. Jednak pamiętać należy, że długotrwałe prace z wymienionymi urządzeniami powodują przyjmowanie przez dłuższy czas jednolitej pozycji ciała, która niepoprawnie może powodować niepożądane schorzenia ciała. Nieprawidłowa obsługa urządzeń elektrycznych i mechanicznych może prowadzić do wypadków przy pracy.

Ogólne wymagania w stosunku do pracownika i stanowiska

1. Do wykonywania pracy na stanowisku z komputerem i drukarką może zostać dopuszczony pracownik, który:
· posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP,
· posiada aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
· został zapoznany z instrukcją obsługi, instrukcją BHP oraz przeszkolony z obsługi sprzętów i urządzeń, będących wyposażeniem stanowiska pracy,

· Pracownicy zatrudnieni przy monitorach komputerowych powinni mieć pracę naprzemienną z innymi rodzajami prac, które nie obciążają wzroku i wykonywane są w innych pozycjach ciała (przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy) lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy z monitorem ekranowym.

· Kobieta w ciąży może wykonywać pracę przy komputerze maksymalnie do 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

· Pracownicy zatrudnieni przy monitorach powinni mieć zapewnioną profilaktyczną opiekę zdrowotną.

· Jeżeli wynik badań okulistycznych wykaże potrzebę stosowania przez pracownika okularów korygujących, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi odpowiednie okulary.

Podstawowe wymagania techniczne stanowiska i urządzeń:

1. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym:
· powinno mieć swobodny dostęp;
· odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 60 cm, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora 80 cm;
· odległość oczu pracownika od ekranu powinna wynosić 40 - 75 cm; +1
· oświetlenie powinno zapewnić komfort pracy wzrokowej zgodnie z wymogami Polskiej Normy (PN), a jego minimalny poziom natężenia dla stanowisk pracy z komputerem powinien wynosić:
- 500 lx - dla pracy ciągłej,
- 300 lx - dla pracy dorywczej,
- 750 lx - dla prac precyzyjnych (np. projektowych).
· należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnień odbiciowych od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach,
· wilgotność względna w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 40%;
· temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych nie powinna być mniejsza niż 18°C,
· dopuszczalna wartość hałasu w pomieszczeniach, w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy wynosi:
- 55 dB - w pomieszczeniach administracyjnych i biurowych,
- 65 dB - w sekretariatach i biurach obsługi klienta,
- 75 dB - w pomieszczeniach ze źródłami hałasu.

2. Monitor ekranowy powinien spełniać wymagania:
· znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne;
· obraz na ekranie powinien być stabilny;
· posiadać łatwość regulacji jaskrawości i kontrastu na ekranie;
· możliwość pochylenia ekranu co najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej 120° (po 60° w obu kierunkach).

3. Klawiatura powinna posiadać:
· możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0-15°;
· odpowiednią wysokość do 3 cm, licząc od płaszczyzny stołu, dla jednej pozycji pochylenia.

4. Biurko:
· konstrukcja powinna umożliwiać dogodne ustawie¬nie elementów wyposażenia stanowiska pracy;
· blat powinien być jasny i matowy, aby nie odbijać refleksów świetlnych;
· wymiary blatu stołu powinny zapewniać wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy, powinna to być powierzchnia co najmniej 60cmx120cm lub większa; +2
· wysokość stołu oraz siedziska powinna być odpowiednia dla pracownika w zależności od wzrostu, tak aby zapewniała: +3

- naturalne położenie rąk na klawiaturze;
- odpowiedni kąt obserwacji monitora w zakresie 20 - 50° w dół, przy czym górna krawędź nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika;
- odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.

5. Krzesło powinno posiadać:
· dostateczną stabilność, wygodę i swobodę ruchów;
· regulację wysokości siedziska w zakresie 40 - 50 cm licząc od podłogi;
· regulację wysokości oparcia oraz jego pochylenia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu;
· możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°;
· podstawę opartą minimum na 5 rolkach/kółkach;
· podłokietniki z regulacją wysokości.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik ma obowiązek:

· przewietrzyć pomieszczenie;
· sprawdzić stan techniczny i kompletność wyposażenia stanowiska oraz to, czy nie ma widocznych uszkodzeń, w szczególności zwrócić uwagę na stan izolacji przewodów i kabli, wtyczek, wyłączników, gniazd;
· sprawdzić, aby przewody i elementy urządzeń nie blokowały dostępu do innych urządzeń, wyposażenia oraz mebli np. szuflad, aby nie spowodować pociągnięcia i upadku urządzeń:
· zabezpieczyć dojście do stanowiska pracy, przewody elektryczne spiąć, umieścić w listwach zabezpieczając przed zniszczeniem lub potknięciem się o nie innych osób,
· dostosować wysokość krzesła i ustawienie oparcia do wymiarów swojego ciała;
· dostosować ustawienia ekranu monitora tak, aby na ekran spoglądać z góry pod kątem w granicach od 10⁰ do 20⁰, górna krawędź ekranu nie może być powyżej linii wzroku;
· ustawić monitor tak, aby odległości oczu od ekranu monitora wynosiła od 400-750 mm
· zapewnić wolną przestrzeń na biurku przed klawiaturą, na podparcie rąk, ok. 10 cm;
· przygotować komputer do pracy poprzez:
- włączenie do sieci zasilającej, tj. do gniazda z bolcem zerującym, najlepiej przez specjalną listwę zasilającą z zabezpieczeniem przed przepięciem,
- włączenie przycisku zasilania komputera i monitora
- uregulowanie jasności i kontrastu pomiędzy znakami i tłem,
- uregulowanie oświetlenia na stanowisku, tak aby na ekranie nie pojawiły się refleksy światła i aby poziom natężenia światła był odpowiedni do wykonywanych prac, w razie potrzeby włączenie dodatkowego źródła oświetlenia np. lampki punktowej,
- jeżeli zachodzi taka potrzeba – założyć okulary korekcyjne do pracy z komputerem zawierające powłokę ograniczającą refleksy świetlne.

W czasie wykonywania pracy pracownik ma obowiązek:

· utrzymywać, aby klawiatura, monitor oraz potrzebne dokumenty były w linii prostej przed użytkownikiem stanowiska pracy, a pozostałe niezbędne przedmioty ułożyć w odległości na wyciagnięcie ręki;

· należy operować myszką, mając łokieć podparty o podłokietnik, a przedramię o płaską powierzchnię biurka;

· podczas pracy zachowywać właściwą, ergonomiczną pozycję ciała:
- usiąść na całej głębokości siedziska krzesła,
- oprzeć swobodnie nogi o podłoże lub podnóżek,
- nie należy układać nóg w pozycji skrzyżowanej lub „noga na nodze”,
- posługując się myszką nie należy zaciskać na niej dłoni, należy trzymać ją lekko;

· często zmieniać pozycję, poprzez zmianę wykonywanych prac;

· często odrywać wzrok od ekranu i skupiać go na odległym punkcie przez kilka sekund, na przykład co 10 minut przez 30 sekund,

· stosować przerwy przy intensywnej pracy przy monitorze ekranowym, co najmniej 5 minut co godzinę, spędzając je na wykonywaniu prostych ćwiczeń rozluźniających i rozciągających np. ćwiczenia nadgarstków, dłoni, karku;

· pilnować ładu i porządku na stanowisku pracy;

· wykonać wszystkie powierzone i zaplanowane zadania zgodnie z poleceniem przełożonego.

Po zakończeniu pracy pracownik ma obowiązek:

· wyłączyć z zasilania komputer i inne urządzenia;

· schować wszelkie dokumenty do szafki oraz uporządkować stanowisko pracy;

· upewnić się, czy stanowisko pracy nie będzie stwarzało dla nikogo zagrożenia.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zabrania się:

· spożywania posiłków na stanowisku pracy;

· stawiania na klawiaturze lub w jej pobliżu napojów;

· przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych;

· dokonywania zmian technicznych w obsługiwanym urządzeniu przez obsługujących, jeśli nie posiadają oni odpowiednich uprawnień,

· samowolne naprawianie urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia stanowiska;

· ciągnięcia za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazda;

· eksploatowania gniazd wtykowych oraz wtyczek z uszkodzoną obudową lub wkładką;

· czyszczenia na mokro sprzętu elektronicznego;

· używania do czyszczenia rozpuszczalników i innych nieprzeznaczonych do tego celu substancji.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego.

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. +4

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Nie naprawiaj samodzielnie urządzeń komputerowych

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium