ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Magazynowania w pomieszczeniach biurowych

Instrukcja BHP - Magazynowania w pomieszczeniach biurowych

ESB-IN-C-062

ESB-IN-BW-062

 

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Odpowiednie magazynowanie przedmiotów w pomieszczeniach biurowych jest niezwykle istotne aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo, ale również ład i porządek w miejscu pracy.

Zapisy ogólne

· Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinna zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. Pomieszczenia biurowe powinny także spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do rodzaju i właściwości składowanych w nich towarów. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez żadne urządzenia techniczne, czy inny sprzęt).

Dodatkowo szerokość dojścia do stanowiska pracy musi zapewniać wygodny ruch jedno- lub dwukierunkowy oraz wynosić 75 cm przy ruchu jednokierunkowym jednokierunkowy, oraz od 90 cm do 120 cm przy ruchu dwukierunkowym.

· Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska, a odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 60 cm, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora, co najmniej 80 cm.

· Do magazynowania może być skierowany pracownik, który:

- posiada aktualne szkolenie BHP;

- posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy;

- zna i stosuje się do zasad, instrukcji i przepisów BHP dotyczących magazynowania w pomieszczeniach biurowych.

Ogólne wyposażenie i wymogi dotyczące pomieszczeń biurowych:

· budynek, w którym znajdują się pomieszczenia biurowe powinien być zbudowany i utrzymywany zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych oraz wyposażony w niezbędne instalacje, właściwe oświetlenie, ogrzewanie i wentylację. W pomieszczeniu biurowym powinna być utrzymywana możliwie stała temperatura, która nie może być niższa niż 18 °C, a jeżeli przekracza 28 °C pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom wodę bez ograniczeń,

· instalacje i urządzenia techniczne powinny być tak wykonane, aby ich eksploatacja nie narażała na porażenie prądem elektrycznym oraz by nie stanowiły zagrożenia pożarowego; Należy pamiętać o zabezpieczeniu kabli, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. W dodatku kable, po których nieustannie chodzą i depczą pracownicy, są narażone na uszkodzenie, co dodatkowo może zwiększać ryzyko zwarcia instalacji elektrycznej

· regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję, zabezpieczenia oraz widoczną informację o dopuszczalnym obciążeniu półek;

· do każdego miejsca składowania powinno być zapewnione bezpieczne i swobodne dojście;
· miejsce składowania powinno mieć zapewnioną odpowiednią powierzchnię i wysokość określoną w przepisach;

· przejścia pomiędzy miejscami składowania a przestrzenią biurową powinny być drożne i niezastawione, a różnice poziomów oznakowane barwami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przed ryzykiem potknięcia się pracownika.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· przygotować materiały do składowania – dobrą praktyką jest zebranie wszystkich materiałów, które będziemy w danym momencie magazynować, aby ograniczyć do minimum schodzenie i wchodzenie z drabiny. Dodatkowo jeżeli przygotujemy wcześniej wszystkie niezbędne przedmioty to skupimy całą naszą uwagę na pracy na drabinie oraz ułożenie towaru, a nie na tym, czy o czymś nie zapomnieliśmy;

· określić dla każdego składowanego materiału miejsce, sposób i wysokość składowania – należy pamiętaj, aby cięższe przedmioty układać na niższych półkach, im przedmiot jest lżejszy, tym układamy go wyżej. Podobnie z materiałami szklanymi czy łatwo tłukącymi – powinny być składowane maksymalnie na wysokości wzroku. Drobne elementy biurowy, np. długopisy, spinacze, pinezki należy grupować w osobnych pojemnikach;

· przygotować półki do składowania w sposób ograniczający ryzyko upadku składowanych materiałów na podłogę – zawartość regałów nie może wystawać poza jego obrys aby zminimalizować ryzyko uderzenia o wystające elementy. Przedmioty powinny być układane w sposób równomierny, a jeżeli regał ma chwiejną konstrukcję należy go przymocować do elementu stałego (np. ściany);

· sprawdzić sprawność użytkowanych drabin i podestów – sprawna drabina powinna posiadać stopki antypoślizgowe, jej elementy nie mogą posiadać widocznych śladów uszkodzenia, np. wygięć, pęknięć. Należy pamiętać, że drabiny powinny być poddawane okresowym przeglądom, w zależności od częstotliwości użytkowania ale nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo każda osoba, która rozpoczyna pracę powinna wzrokowo sprawdzić drabinę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wszelkie zauważone usterki należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu;

· drabina (lub podest) powinna być ustawiona na równej powierzchni i zabezpieczona przed ewentualnym potrąceniem – zanim wejdziemy na drabinę należy się upewnić, że zabezpieczenie rozstawu zostało całkowicie napięte. +1

Jeżeli praca na drabinie będzie odbywać się w miejscach mało widocznych przez innych pracowników, lub będziemy zmuszeni rozstawić drabinę przy zamkniętych drzwiach, należy wcześniej poinformować współpracowników lub wywiesić informację o pracach na wysokości aby inni zachowali wzmożoną czujność wchodząc do pomieszczenia.

Powierzchnia, na której będzie rozkładana drabina musi mieć odpowiednią powierzchnię, aby całkowite rozłożenie drabiny było możliwe. Przed rozpoczęciem pracy na drabinie należy przeanalizować pracę, którą będziemy wykonywać, czy damy radę ją wykonać samodzielnie, czy potrzebujemy pomocy, czy będzie możliwa praca z zachowaniem 3 punktów podparcia.

Czynności zabronione:

· składowanie materiałów w innym, niż wyznaczone do tego miejsce - przedmioty, które są wykorzystywane do pracy powinny być zawsze odkładane w to samo miejsce, aby nie powodować dodatkowego chaosu i aby usprawnić i upłynnić proces pracy. Przedmioty o dużych gabarytach, np. palety, wózki powinny mieć wyznaczone miejsce, tak aby nie zagradzały przejść oraz nie blokowały drzwi;

· przekraczanie dopuszczalnej wysokości składowania – należy zapewnić stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań, czasem należy zastosować wiązanie między warstwami aby ustabilizować stos. Stosy należy układać w taki sposób aby środek ciężkości pozostał wewnątrz obrysu stosów, pomiędzy stosami powinna być zachowana taka odległość aby zapewnić bezpieczne przemieszczanie się między nimi oraz swobodny dostęp do ułożonych stosów. Rozładunek stosów powinien nastąpić kolejno od górnych warstw.

Niedopuszczalne jest wyjmowanie materiałów ze środka stosów !

· przekraczanie dopuszczalnego obciążenia miejsc (regałów) przeznaczonych do składowania – przekroczenie oznaczonych wartości nośności regałów może doprowadzić do oberwania półek lub zawalenia całego regału. W pomieszczeniach biurowych głównymi elementami składowania są dokumenty, warto zapewnić stabilne regały. Niejednokrotnie ciężko jest określić dokładną wagę każdego elementu dlatego dobrym rozwiązaniem będzie użycie regałów o klasę wyżej niż miałoby to wynikać z obliczeń. Jeżeli biuro jest zaopatrzone w półki, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ilości punktów podparcia oraz równomiernym składowaniu przedmiotów na całej długości półki, a nie na środku lub z jednej strony. W sytuacji, kiedy półka będzie miała widoczne ślady odkształcenia należy ją wymienić, a w przyszłości zadbać o to, aby nie przekraczać maksymalnej nośności regału/półki.

· przekraczanie dopuszczalnych norm podnoszenia i transportowania materiałów – w pracy niejednokrotnie spotkamy się z sytuacją, kiedy trzeba będzie coś podnieść czy przenieść. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia naszego aparatu ruchu wprowadzono normy dźwigania i transportowania towarów:

Przy pracy stałej:
· 12 kg dla kobiet
· 30 kg dla mężczyzn

Przy podnoszeniu towarów powyżej obręczy barkowej (np. układanie czegoś na regałach):
· 8 kg dla kobiet
· 21 kg dla mężczyzn

Przy pracy dorywczej (taka praca, którą wykonujemy 4 razy w ciągu godziny, jeżeli łączny jej czas nie przekracza 4 godzin na dobę):
· 20 kg dla kobiet
· 50 kg dla mężczyzn

Przy podnoszeniu towarów powyżej obręczy barkowej:
· 14 kg dla kobiet
· 35 kg dla mężczyzn

Normy dźwigania przez kobietę ciężarną zostały ograniczone do 3 kg niezależnie od wykonywania pracy, natomiast u kobiety karmiącej piersią do 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy pracy dorywczej;

· zabronione jest zastawianie materiałami, sprzętem i innymi rzeczami przejść między regałami utrudniającymi dojście do nich, a także zastawianie przejść między stanowiskami pracy +4.

· Z pomieszczeń, w których przebywają ludzie powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. Zastawianie dróg oraz przejść ewakuacyjnych źle zmagazynowanymi przedmiotami, jest złamaniem przepisów przeciwpożarowych i może zostać ukarane karą grzywny. Dodatkowo źle zmagazynowane przedmioty mogą nieść ryzyko potknięcia oraz upadku i doprowadzić do wypadku przy pracy;

· wchodzenie na krzesła, biurka, niesprawne drabiny itd. w celu sięgania do wyższych półek – w celu sięgnięcia do wyższych półek należy korzystać jedynie ze sprzętów do tego przeznaczonych. Stawanie na krzesła biurowe (obrotowe), biurko, kartony czy używanie niesprawnych drabin niesie za sobą ryzyko upadku oraz urazu. Dodatkowo takie działanie jest łamaniem przepisów BHP w miejscu pracy, co może skutkować nałożeniem na pracownika kary pieniężnej.

Czynności podczas pracy i po jej zakończeniu

· należy stosować się do norm transportu ręcznego – należy przestrzegać podanych powyżej norm transportowania ręcznego oraz pamiętać o prawidłowej i ergonomicznej pozycji podczas podnoszenia przedmiotów z ziemi. Należy zbliżyć się do przedmiotu, który będziemy podnosić, następnie – utrzymując proste plecy – kucnąć przy nim, chwycić przedmiot, a następnie wstać pamiętając aby nie zginać pleców w odcinku lędźwiowym;

· materiały podnosić z ugiętych kolan i z wyprostowanymi plecami. Unikać skrętów tułowia z ciężarem w rękach – należy unikać wykonywania prac ponad linią barków, jeżeli do ułożenia/transportowania mamy dużo przedmiotów należy je podzielić na mniejsze grupy, jeżeli jest to konieczne i dysponujemy pomocami w postaci transportu mechanicznego – użyj go, unikaj sytuacji jeżeli musisz dosięgnąć materiału poza swoim normalnym zasięgiem. Nie przenoś i nie przesuwaj przedmiotów używając jednej ręki, podczas pracy pamiętaj o wykonywaniu płynnych ruchów (nagłe szarpnięcia mogą doprowadzić do urazów),

· należy stosować się do zasad składowania: +2

- przedmioty, których wymiar, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawione lub układane z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości;

- ciężkie przedmioty trzeba tak układać, aby nie istniało zagrożenie ich zawaleniem lub obsuwaniem;

- drobne przedmioty składować należy w pojemnikach dostosowanych do wymiarów regałów;

· po zakończonej pracy uporządkować otoczenie i upewnić się, że nie stwarza zagrożeń
– upewnij się, że wszystkie elementy, które są wykorzystywane przez pracowników podczas procesu pracy zostały odłożone na miejsce i są zabezpieczone przed włączeniem podczas nieobecności pracowników; + 3

· drabinę i podesty odstawić na wyznaczone do tego miejsce – niedopuszczalne jest pozostawienie drabin czy podestów w miejscach, w których z nich korzystaliśmy. Drabinę/podest po zakończonej pracy należy złożyć i odłożyć w miejsce do tego przeznaczone w taki sposób aby nie powodowały zagrożenia dla innych osób.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:

· sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

· wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

· wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Zapisy końcowe

·Materiały i inne przedmioty, zwane w instrukcji „materiałami”, powinny być magazynowane w wyznaczonych pomieszczeniach i miejscach.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj, aby w przypadku trudności z transportowaniem i/lub składowaniem poprosić o pomoc drugą osobę

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium