ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Ładowanie akumulatorów

Instrukcja BHP - Ładowanie akumulatorów

ESB-IN-C-013

ESB-IN-BW-013

 

Powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych i magazynowych wózki widłowe elektryczne najczęściej zasilane są za pomocą akumulatorów kwasowo – ołowiowych. Należy pamiętać, że akumulatory zawierają kwas siarkowy i wytwarzają wybuchową mieszankę wodoru i tlenu. Prawidłowa ich eksploatacja pozwala na zmaksymalizowane wydajności i mocy wózka, a także na zachowanie określonych zasad bezpieczeństwa. Aby zminimalizować ryzyko wybuchu, należy zastosować się do powyższej Instrukcji. Dzięki czemu, zadbasz o bezpieczeństwo własne i współpracowników.

Zapisy ogólne

· Prace obsługowe baterii powinien prowadzić pracownik, który ma ukończone 18 lat, zapoznał się z instrukcją instalacji i obsługi, posiada aktualne szkolenie BHP i ppoż, aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz szkolenie z obsługi baterii tradycyjnych.

· Obsługujący urządzenie nie powinien nosić metalowej biżuterii – jej kontakt z elementami pod napięciem może stanowić zagrożenie.

Wymagane środki ochrony indywidualnej:

· Pracownik musi być ubrany w odzież i obuwie ochronne (w zależności od potrzeb – kwasoodporne – akumulatorownie), fartuch ochronny, ubranie z nakryciem głowy, maskę ochronną, rękawice ochronne z kwasoodpornej gumy, obuwie kwasoodporne (do kolan), okulary ochronne, osłonę chroniącą twarz przed rozpryskami kwasu siarkowego, kamizelkę odblaskową.

· Środki ochronne muszą posiadać wymagany certyfikat, znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z normami obowiązującymi w Polsce.

Wymagania dotyczące miejsc ładowania akumulatorów

Maszyny starszego typu muszą być ładowane w odrębnym pomieszczeniu, w którym znajduje się stacja ładowania. Nowsze konstrukcje najczęściej mają wmontowany układ prostownikowy do wózków widłowych dopasowany do danego typu baterii. Dzięki czemu, akumulator może być ładowany na terenie hali magazynowej lub produkcyjnej (nie wymaga zaplecza technicznego), gdyż istnieje minimalne ryzyko wycieku elektrolitu lub zagrożenia wybuchem. Wystarczy oznakować miejsce, które jest wyposażone w odpowiednie gniazdo do połączenia wtyczki prostownika.

Miejsce, w którym ładowane są wózki jezdniowe akumulatorowe musi spełnić poniższe wymagania:

· Wygrodzone, a także zabezpieczone przed ewentualnym dostępem osób trzecich/nieupoważnionych.

· Powinno się rozróżnić kolory między drogami transportowymi, a polami odkładczymi i miejscem ładowania wózków akumulatorowych na terenie magazynu.

· Oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa. Pola odkładcze wózków powinno być oznakowane za pomocą żółtej lub białej linii, uwzględniać bezpieczną odległość między pojazdami. Należy zastosować powyższy warunek, niezależnie czy wózek jest ładowany w odrębnym pomieszczeniu, czy na terenie ogólnym magazynu.

· Opisane znakiem zakazu palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.

· Znajdować się w pobliżu odpowiednio przystosowana gaśnica.

· Wyposażone w wentylację w wykonaniu przeciwwybuchowym zintegrowaną z systemem detekcji wodoru oraz instalacją elektryczną.

· Zamontowany system kontrolny sygnalizujący stan zagrożenia.

· W pobliżu powinna się znajdować instrukcja ładowania baterii wózków widłowych oraz apteczka pierwszej pomocy.

· Oddzielenie pomieszczeń do ładowania akumulatorów kwasowych od zasadowych.

· W przypadku osobnych pomieszczeń do ładowania wózków.
- Ściany i podłoga muszą być pokryte odpowiednimi materiałami – posiadać okrycie ochronne, kwasoodporne.
- Musi być zapewniony dostęp do bieżącej wody.
- Pracownicy muszą stosować sprzęt ochronny kwasoodporny.
- Zapewnić stały dostęp do naczynia z roztworem sody technicznej do neutralizacji kwasu lub elektrolitu (w razie wycieku lub oblania części ciała).
- Powinno posiadać prawidłowe oświetlenie wykonane w systemie antywybuchowym.
- Wyposażenie w środki neutralizujące kwas (w przypadku akumulatorów kwasowych) np.: naczynie, zawierające sód techniczną służące do neutralizacji (spłukania) części ciała w razie oblania się kwasem lub elektrolitem. Naczynie powinno być wyraźnie oznakowane.
- Drzwi pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz.

· Baterie do wózków musza trzymać w suchym i chłodnym miejscu o stałej temperaturze i wilgotności. Nie narażać ich na promieniowanie UV. Nie przechowywać rozładowanych egzemplarzy.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

Należy pamiętać, że Akumulator podłączyć do źródła energii, zanim moc spadnie poniżej 20 %. Warunek ten dotyczy baterii kwasowych.

· Sprawdzić stan techniczny prostownika i akumulatora oraz elementów z procesu ładowania;

· Należy sprawdzić sprawność działania wentylacji (czy nie czuć oparów wodoru). Pomieszczenie, w którym przeprowadza się ładowanie powinno posiadać dobrą wentylację w celu zapobiegania gromadzenia się gazów wydzielanych przez ogniwa baterii w czasie ładowania.

· Postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.+1

· Przed podłączeniem lub rozłączeniem akumulatora należy wyłączyć prostownik.

· Sprawdzić zgodność prostownika z podłączanym akumulatorem.

· Ustawić akumulator w wyznaczonym polu na wprost prostownika, podłączanego do akumulatora.

· Podłączyć prostownik do sieci.

· Połączyć wtyczkę prostownika z wtyczką akumulatora przestrzegając biegunowości - do podłączenia baterii należy używać sprawnej wtyczki z nieuszkodzonymi przewodami.+2

· W pomieszczeniu, gdzie odbywa się ładowanie, obowiązuje zakaz używania otwartego ognia ze względu na zagrożenie wybuchem ulatniających się gazów.

· Miejsce ładowania akumulatorów powinno być utrzymywane w czystości.

· W przypadku akumulatorów z płynnym elektrolitem, konieczne jest jego okresowe uzupełnianie.

Główne zagrożenie pracy na stanowisku związane jest z występowaniem prądu elektrycznego oraz elektrolitem zawartym w baterii. W pomieszczeniu, gdzie odbywa się ładowanie

Do podłączenia baterii należy używać sprawnej wtyczki z nieuszkodzonymi przewodami.

Czynności podczas pracy

· Podłączoną do akumulatora wtyczkę umieścić w odpowiednim uchwycie.

· Ładować akumulator prądem o odpowiednim natężeniu stosując się do instrukcji producenta akumulatorów.

· Kontrolować proces ładowania i nie dopuszczać do przeładowania akumulatorów.

· Jak najrzadziej korzystać z szybkich cykli ładowania, gdyż może to spowodować przegrzanie się baterii.

Czynności po zakończeniu pracy:

· Odłączyć wtyczkę baterii od wtyczki prostownika (używając uchwytu).

· Odłączyć urządzenie z sieci.

· Umieścić na akumulatorze informacje o jego stanie (np. naładowany).

· W razie potrzeby uzupełnić wodę w akumulatorze. Po zakończeniu procesu ładowania urządzenie automatycznie przechodzi do podtrzymywania ładowania i ładowania wyrównawczego.

Czynności zabronione:

· Dopuszczanie do pracy przy urządzeniu osób nieupoważnionych.

· Samodzielnie naprawianie urządzenia lub wykonywanie innych czynności naprawczych nierekomendowanych przez producenta.+4

· Dokonywanie napraw i konserwacji urządzenia w trakcie jego pracy;

· Używanie otwartego ognia w miejscu ładowania akumulatorów oraz podczas pracy z akumulatorami.

· Wykonywać czynności powodujących iskrzenie, czy podwyższenie temperatury np. podczas korzystania z narzędzi elektrycznych, spawania.

· Umieszczanie na akumulatorze łatwopalnych materiałów, a także przedmiotów metalowych (może to spowodować zwarcie).

· W pobliżu prostowników i akumulatorów nie mogą znajdować się żadne łatwopalne substancje czy przedmioty.

· Wlewanie wody do kwasu - należy ostrożnie wlewać kwas do wody.

· Zastawianie wyjścia z pomieszczenia ładowania akumulatorów.

· Ustawianie akumulatorów w celu ładowania w miejscach do tego niewyznaczonych.

· Pozostawianie wtyczki podczas ładowania na powierzchni akumulatora.

Najczęstsze zagrożenia

· Poparzenie: Ryzyko wycieku kwasu, parowanie wody wskutek wysokiego stężenia kwasu w elektrolicie.

· Wybuch: wydzielanie się dużej ilości wybuchowego gazu podczas ładowania, pojawienie się iskier po odłączeniu akumulatora od ładowarki.

· Pożar: wzrost temperatury podczas ładowania (nie może być wyższa niż 45˚ C).

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku wycieku elektrolitu należy użyć dostępnego sorbentu lub innego czynnika wiążącego np. piasek.+3

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w razie wypadku udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

· W przypadku znaczącego wzrostu temperatury baterii, pracownik niezwłocznie musi ją odpiąć od źródła zasilania.

Zapisy końcowe

Elektrolit (rozcieńczony kwas siarkowy) - działa żrąco i powoduje uszkodzenie skóry. Gdy dojdzie do:

· kontaktu ze skórą: przemyć wodą, zdjąć i wyprać zabrudzoną odzież,

· wdychania oparów: wyjść na świeże powietrze, zasięgnąć porady lekarza,

· kontaktu z oczami: użyć płuczki do oczu, zasięgnąć porady lekarza,

· połknięcia: natychmiast wypić dużo wody, połknąć węgiel aktywny,

· nie wywoływać wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.

Związki ołowiu sklasyfikowane są jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość (po połknięciu). Gdy dojdzie do:

· kontaktu ze skórą: przemyć wodą, zdjąć i wyprać zabrudzoną odzież,

· wdychania oparów: wyjść na świeże powietrze, zasięgnąć porady lekarza,

· kontaktu z oczami: użyć płuczki do oczu, następnie zasięgnąć porady lekarza,

· połknięcia: przepłukać usta wodą, zasięgnąć porady lekarza.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony indywidualnej

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium