ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Elektryczny podgrzewacz wody

Instrukcja BHP - Elektryczny podgrzewacz wody

ESB-IN-C-018

ESB-IN-BW-018

 

Elektryczny podgrzewacz do wody jest urządzeniem, które podgrzewa, a następnie magazynuje i utrzymuje temperaturę wody w urządzeniu. Ogromną zaletą takiego urządzenia jest podgrzanie wody w szybkim czasie.

Zapisy ogólne

· Do pracy z urządzeniem podgrzewającym wodę może być dopuszczony pełnoletni pracownik, który:

- ma dobry stan zdrowia, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim,

- został zapoznany z podstawowymi zasadami BHP przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych w danym zakładzie pracy i ma aktualne szkolenie BHP i PPOŻ.

· Został zapoznany z zasadami pracy z danym urządzeniem, instrukcją oraz przed dopuszczeniem do samodzielnej pracy został przeprowadzony instruktaż stanowiskowy;

· Pracownik powinien być wyposażony w odzież oraz obuwie robocze spełniające warunki sanitarne oraz BHP. W przypadku poruszania się w obszarach gdzie istnieje zagrożenie urazów stopy obuwie ochronne powinno posiadać metalowy podnosek;

· Urządzenie zasilane prądem elektrycznym powinny mieć konstrukcję odpowiadającą co najmniej I klasie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Czynności przed rozpoczęciem pracy:

· Sprawdzić stan techniczny urządzenia;

· Sprawdzić stan napełniania podgrzewacza wodą;

· Upewnić się, że poziom wody w urządzeniu mieści się w zakresie pomiędzy minimum a maksimum zalecanym przez producenta; +1

· Sprawdzić stan instalacji elektrycznej

· Włączyć wtyczkę zasilającą urządzenie do gniazda wtykowego.

znak

Pracownik powinien również:

· Przygotować niezbędny sprzęt i materiały pomocnicze do wykonania prac zleconych przez przełożonego na bieżącej zmianie roboczej;

· Sprawdzić ład i porządek w miejscu zaplanowanej pracy;

· Sprawdzić stan środków ochrony indywidualnej potrzebnych w procesie pracy;

· Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

Czynności podczas pracy i po jej zakończeniu:

· Włączyć podgrzewacz za pomocą przełącznika;

· Używać sprzętu i narzędzi pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi;

· Przekręcić pokrętło termostatu, nastawiając oczekiwana temperaturę wody;

· Po nagrzaniu wody, przelać ją z podgrzewacza przez otwór zachowując maksymalną ostrożność, aby nie oparzyć się wrzątkiem lub gorącą para wodną; +2

· W momencie zaobserwowania odstępstw/wyjątkowych sytuacji pracy urządzenia , należy niezwłocznie przekazać informację przełożonemu;

· Po zakończonej pracy stanowisko należy posprzątać;

· Urządzenie należy dokładnie osuszyć w razie dłuższej przerwy w użytkowaniu;

Warunki bezpiecznej pracy:

· Zapoznanie z niniejsza instrukcją oraz z instrukcją producenta jest warunkiem bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzenia;

· Podgrzewacz można używać , gdy został on prawidłowo podłączony do energii elektrycznej i ustawiony w sposób prawidłowy;

· Gniazdo elektryczne do którego podłączany jest podgrzewacz powinno być podłączone do sieci elektrycznej , która została sprawdzona przez elektryka za uprawnieniami i ocena skuteczności przeciwpożarowej została zachowana;

· Urządzenie powinno być podłączone do instalacji z zaciskiem uziemijącym;

· Należy dokonywać codziennych i okresowych konserwacji urządzenia;

· Przechowywanie urządzenia w temperaturze poniżej 0 może grozić uszkodzeniem urządzenia.

Czynności zabronione:

· Zabrania się stosowania wkładek topikowych (bezpieczników) o wyższej wartości niż 10A oraz wkładek naprawianych; +3

· Przestawiania ustawień termostatu podczas pracy urządzenia;

· Zabrania się włączania podgrzewacza do gniazda wtykowego bez bolca ochronnego, który jest nieuziemiony lub zerowany; +4

· Włączanie podgrzewacza nienapełnionego wodą;

· Używanie podgrzewacza niezgodnie z przeznaczeniem;

· Wlewania do urządzenia innych cieczy niż woda (chyba, że producent zaleca inaczej);

· Samowolne dokonywanie modyfikacji urządzenia;

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· Używania urządzeń bez ich znajomości lub bez odpowiednich uprawnień;

· W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia lub innych natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaniechać pracy;

· W przypadku awarii , wypadku lub sytuacji potencjalnie wypadkowej niezwłocznie zgłosić zdarzenie przełożonemu;

· Jeśli na skutek zdarzenia są poszkodowani, należy udzielić im pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją i zapewnić niezwłocznie pomoc medyczną;

· Na uszkodzonym urządzeniu należy wywiesić informację „Urządzenie w naprawie -nie włączać”;

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Zapisy końcowe

· Wszystkie prace naprawcze należy wykonywać po uprzednim odłączeniu urządzenia od dopływu prądu;

· Po każdej awarii sprawdzić stan uziemienia i zerowania podgrzewacza.

· Konserwacja i naprawa podgrzewacza może być wykonana tylko przez wykwalifikowany serwis techniczny.

· Do usuwania kamienia z urządzenia można używać jedynie środków zalecanych przez producenta ( wymagane zapoznanie się z kartą charakterystyki preparatów).

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Zachowaj szczególną uwagę podczas pracy z urządzeniami.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium