ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Dla pomieszczeń administracyjno - biurowych

Instrukcja BHP - Dla pomieszczeń administracyjno - biurowych

ESB-IN-C-005

ESB-IN-BW-005

 

Prace administracyjno-biurowe uznawane są za mało obciążające, przez co traktuje się je z rezerwą, jeśli chodzi o stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy. Należy mieć jednak na uwadze, że prace te najczęściej wykonuje się przyjmując długotrwale pozycję siedzącą. Pozycja ta, jeśli nie stosuje się naprzemienności pracy może powodować różne schorzenia. Ponadto, ciągła praca w pomieszczeniu wymaga, żeby zapewniało ono pracownikowi podstawowe kwestie dotyczące jego komfortu pracy i zachowania zdrowia.

Ogólne wymagania w stosunku do pracownika i stanowiska:

· Do wykonywania pracy na stanowisku z komputerem i drukarką może zostać dopuszczony pracownik, który:
- posiada aktualne szkolenie z zakresu BHP,
- posiada aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
- został zapoznany z instrukcją obsługi, instrukcją BHP oraz przeszkolony z obsługi sprzętów i urządzeń, będących wyposażeniem stanowiska pracy.

· Pomieszczenia administracyjno-biurowe są przeznaczone na pracę i pobyt pracowników w celu wykonania czynności usługowych, biurowych (sporządzanie i prowadzenie dokumentacji, sprawdzanie oraz odbieranie poczty tradycyjnej oraz elektronicznej, prowadzenie rozmów telefonicznych), badawczych, obsługi klienta, prac z narzędziami teleinformatycznymi (np. pracownie informatyczne), pracy z dokumentacją (np. archiwa) i tym podobnych.

· Pomieszczenia pracy administracyjno-biurowych muszą spełniać podstawowe parametry środowiska pracy w tym:
- zapewniać oświetlenie naturalne i sztuczne – o odpowiednim natężeniu;
- zapewniać odpowiednią temperaturę oraz wymianę powietrza;
- zabezpieczać przed wilgocią i nasłonecznieniem;
- zabezpieczać przed uciążliwymi dźwiękami i drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;
- zapewniać możliwość ewakuacji;
- zapewniać środki do ochrony przeciwpożarowej oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik ma obowiązek:

· wzrokowo ocenić kompletność stanowiska pracy;

· dokonać wizualnej oceny stanu technicznego przewodów zasilających urządzenia elektryczne;

· dostosować ustawienie fotela biurowego, monitora, klawiatury i myszki do swojej postury;

· upewnić się, że pod biurkiem nie znajdują się elementy, o które można się uderzyć, skaleczyć;

· należy zapoznać się z zakresem obowiązków, przygotować środki niezbędne do wykonania zadań oraz rozplanować w czasie zadania.

W czasie wykonywania pracy pracownik ma obowiązek:

· pracować zgodnie z poleceniami przełożonego, procedurami i zasadami bhp;

· wykorzystywać sprzęt i wyposażenie pomieszczenia pracy zgodnie z ich przeznaczeniem;

· w takcie korzystania z nożyczek oraz innych ostrych narzędzi, których nieodpowiednia obsługa może doprowadzić do skaleczenia, rozcięcia itp. należy zachować szczególną ostrożność oraz skupić się na wykonywanej czynności. Każdorazowo należy odkładać ostre narzędzia i przedmioty na miejsce ich przechowywania;

· unikać składowania dokumentacji, segregatorów, ciężkich przedmiotów na otwartych regałach znajdujących się nad stanowiskiem pracy, na krawędzi biurek lub w sposób nieuporządkowany w szafach;

· pracować przy odpowiednim oświetleniu, które nie będzie narażało na ryzyko zmęczenia oczu, bólów głowy;

· zapewnić sobie ergonomiczną pozycję przy pracy. Jeżeli wysokość krzesła uniemożliwia płaskie ułożenie stóp na podłodze należy zorganizować oraz wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek.

· w przypadku długotrwałej pracy przy komputerze po każdej godzinie nieprzerwanej pracy należy zorganizować 5 minut przerwy. Należy regularnie odrywać wzrok od ekranu monitora i skupiać go na odległym punkcie przez kilka sekund.

Po zakończeniu pracy pracownik ma obowiązek:

· po zakończeniu pracy wyłączyć używane w czasie pracy urządzenia elektryczne (np. zestaw komputerowy) spod napięcia elektrycznego; +1

· uporządkować stanowisko pracy;

· upewnić się, że pozostawione stanowisko pracy nie stanowi zagrożenia.

Wymogi dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

· budynek (lub wydzielona część) powinien odpowiadać wszelkim wymogom bezpieczeństwa;

· używane instalacje i urządzenia nie mogą narażać pracowników na porażenie prądem elektrycznym, ani stanowić zagrożenia pożarowego – w związku z powyższym muszą być regularnie przeglądane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; +2

· pomieszczenia powinny być wyposażone w wymagane instalacje oraz być zabezpieczone przed czynnikami szkodliwymi takimi jak hałas, wyziewy gazów i pyłów czy promieniowanie. Należy stosować rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do pomieszczeń oraz należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza;

· podłogi, ściany i sufity powinny być łatwe do oczyszczenia. Podłogi powinny być równe;

· na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 13m³ wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m² wolnej powierzchni biurowej (niezajętej przez urządzenia czy sprzęt);

· wysokość pomieszczeń powinna wynosić 3m (nie może być mniejsza niż 2,5m);
· oświetlenie w pomieszczeniach administracyjno-biurowych powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz powinno spełniać wymagania polskich norm (PN). Aktualne normy oświetlenia wynoszą:
- 700 lx – stanowiska biurowe, gdzie wykonywane są prace precyzyjne, np. związane z projektowaniem;
- 500 lx – obsługiwanie klawiatury, pisanie ręczne, czytanie, przetwarzanie danych, pokoje spotkań, stanowiska komputerowe i sale konferencyjne,
- 300 lx – recepcja, segregowanie dokumentów, kopiowanie,
- 200 lx – magazyny i archiwa; +3

· temperatura nie powinna być niższa niż 18°C;

· pomieszczenia, w których przebywają pracownicy nie mogą być zamykane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia;

· pomieszczenia, w których mogą przebywać pracownicy, powinny mieć wyznaczone drogi ewakuacyjne, umożliwiające szybkie wydostanie się na otwartą przestrzeń;

· organizacja stanowiska pracy powinna zapewniać bezpieczną pracę oraz powinno być zapewnione bezpieczne dojście do stanowiska;

· maszyny i urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania BHP oraz wymagania polskich norm;

· pracownicy powinni mieć stały dostęp do aktualnych instrukcji BHP, w szczególności do instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

· pomieszczenia powinny być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej, apteczkę pierwszej pomocy oraz odpowiednie instrukcje do nich;

· użytkownik urządzeń jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania uszkodzeń maszyn i ich elementów;

· w pomieszczeniach administracyjno-biurowych lub w ich okolicy powinno być wydzielone miejsce do spożywania posiłków; +4

· w przypadku intensywnego oświetlenia naturalnego należy zastosować zamontowane w oknach urządzenia przeciwsłoneczne np. rolety lub żaluzje.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zabrania się:

· spożywanie posiłków i napojów przy stanowiskach komputerowych oraz palenie tytoniu w innych niż przeznaczone do tego miejscach;

· używanie niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub instalacji elektrycznej;

· zastawianie i zmiana lokalizacji podręcznych środków gaśniczych;

· dokonywanie samodzielnych napraw uszkodzonego sprzętu, nie posiadając odpowiednich uprawnień;

· wchodzenie na krzesła, blaty biurek, urządzenia wielofunkcyjne celem ściągnięcia przedmiotów usytuowanych wyżej;

· wpinania się na regały i półki;

· ciągnięcia za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka;

· eksploatowania gniazd wtykowych oraz wtyczek z uszkodzoną obudową lub wkładką;

· czyszczenia na mokro obudowy komputera i urządzeń będących pod napięciem;

· zastawiania ciągów ewakuacyjnych zwłaszcza przedmiotami łatwopalnymi (opakowania, kartony, dokumentacja itp.);

· zastawiania sprzętu gaśniczego;

· samowolna zmiana miejsca usytuowania sprzętu gaśniczego;

· pozostawianie pomieszczeń biurowych z dostępem dla osób niepowołanych.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego.

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zabrania się:

· spożywanie posiłków i napojów przy stanowiskach komputerowych oraz palenie tytoniu w innych niż przeznaczone do tego miejscach;

· używanie niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub instalacji elektrycznej;

· zastawianie i zmiana lokalizacji podręcznych środków gaśniczych;

· dokonywanie samodzielnych napraw uszkodzonego sprzętu, nie posiadając odpowiednich uprawnień;

· wchodzenie na krzesła, blaty biurek, urządzenia wielofunkcyjne celem ściągnięcia przedmiotów usytuowanych wyżej;

· wpinania się na regały i półki;

· ciągnięcia za przewód elektryczny przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka;

· eksploatowania gniazd wtykowych oraz wtyczek z uszkodzoną obudową lub wkładką;

· czyszczenia na mokro obudowy komputera i urządzeń będących pod napięciem;

· zastawiania ciągów ewakuacyjnych zwłaszcza przedmiotami łatwopalnymi (opakowania, kartony, dokumentacja itp.);

· zastawiania sprzętu gaśniczego;

· samowolna zmiana miejsca usytuowania sprzętu gaśniczego;

· pozostawianie pomieszczeń biurowych z dostępem dla osób niepowołanych.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

· Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować przełożonego o:
- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);
- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;
- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby.

· Pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz defibrylatora przenośnego.

· Podczas zdarzenia, które generuje powstanie ofiar, należy niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

· W przypadku nieprawidłowego działania maszyny, urządzenia lub przebiegu procesu pracy należy wstrzymać prace, wyłączyć maszyny i urządzenia oraz zawiadomić przełożonego; jeśli wstrzymanie się od pracy nie spowoduje poprawy bezpieczeństwa należy niezwłocznie opuścić miejsce zagrożenia.

· W przypadku wybuchu pożaru należy, dbając o swoje bezpieczeństwo, podjąć próbę ugaszenia pożaru w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz zawiadomić straż pożarną.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy lub w przypadku zauważonych nieprawidłowości, pracownik ma prawo przerwać pracę i obowiązkowo niezwłocznie poinformować o tym przełożonego.

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium