ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Instrukcja BHP - Dla magazynu wysokiego składowania

Instrukcja BHP - Dla magazynu wysokiego składowania

ESB-IN-C-012

ESB-IN-BW-12

 

Magazyn wysokiego składowania to taki magazyn, gdzie minimalna wysokość, na której przechowujemy materiały jest większa od 7 metrów lub też sam budynek posiada wysokość co najmniej 12 metrów i jego przestrzeń wypełniona jest do maksymalnej wysokości regałami do składowania.

Zapisy ogólne

· Magazyn wysokiego składowania jest przeznaczony do składowania na paletach i w kontenerach materiałów na regałach za pomocą różnego sprzętu, w tym wózków widłowych. Ważne aby produkty w nim składowane magazynowane były w taki sposób, aby gwarantowało to ich bezpieczne przechowywanie a konstrukcja, na której będą składowane powinny zapewniała ich bezpieczną obsługę.

· W magazynach wysokiego składowania odbywają się czynności związane z przyjmowaniem, składowaniem czy wydawaniem magazynowych przedmiotów.

· Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Prace magazynowe w magazynach wysokiego składowania polegają głównie na:

· Rozładunku i załadunku towarów.

· Obsługiwaniu urządzeń przeznaczonych do transportu wewnątrzmagazynowego, na przykład wózków widłowych, dźwignic.

· Ręcznym przenoszeniu towarów wtedy, gdy jest to konieczne.

Pomieszczenia, a także wyposażenie magazynu powinny umożliwiać pracownikom wykonywanie swoich obowiązków w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Do pracy w magazynach wysokiego składowania dopuszczony jest pracownik który:

· Posiada ukończony 18. rok życia;

· Posiada odpowiednie wykształcenie – minimum wykształcenie zawodowe lub ogólne z przyuczeniem do zawodu;

· Posiada ważne szkolenie w zakresie BHP zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ładunków przechowywanych w magazynie;

· Posiada odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń wspomagających transport w magazynie.

Czynności podczas pracy, w trakcie i po jej zakończeniu:

· ubrać odzież i obuwie robocze oraz wymagane środki ochrony indywidualnej;

· zapoznać się z zakresem obowiązków na dany dzień i zaplanować plan prac;

· sprawdzić czy w czasie nieobecności, nie zaszły w magazynie jakiekolwiek zmiany zagrażające bezpieczeństwu (np. czy nie doszło do wycieku składowych substancji, przewrócenia się regałów, materiałów lub czy nie ma śladów wtargnięcia osób trzecich lub obecności zwierząt);

· sprawdzić w ramach posiadanych uprawnień i pozwoleń, poprawność działania urządzeń i konstrukcji magazynowych (m.in. dźwigów, wózków, podnośników, żurawi, drabin).

Wymogi dla magazynu wysokiego składowania:

· Odpowiednie oświetlenie – stosunek powierzchni oszklonej do powierzchni podłogi powinien wynosić minimum 1/12, zapewnione powinno być też sztuczne oświetlenie o odpowiednim natężeniu.

· Systemy wentylacji i ogrzewania – zgodnie z typem przechowywanych ładunków.

· Drogi prowadzące do magazynu wysokiego składowania oraz drogi znajdujące się w obrębie magazynu powinny posiadać odpowiednie wymiary i powinny być oznakowane.

· Podłogi stosowane w magazynach wysokiego składowania powinny być wykonane z materiałów odpornych na duży nacisk, różnych, a także niepylących.

· Jeżeli magazyny wyposażane są w rampy, wówczas powinny tworzyć one równą nawierzchnię, a także powinny być odpowiednio oznaczone przez skośne pasy ostrzegawcze w kolorze czarno-żółtym. Wymiary ramp powinny odpowiadać składowanym ładunkom.

· Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy, a także w odpowiednie tablice ostrzegawcze dotyczące zapobiegania zagrożenia pożarem.

· Magazyn powinien posiadać także dostęp do wody w celach higieniczno-sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

· W magazynie, w oznakowanym miejscu powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.

· Należy udostępnić także instrukcję pierwszej pomocy oraz listę pracowników, którzy zostali przeszkoleni w jej udzielaniu.

· Budynek, w którym znajduje się magazyn wysokiego składowania, powinien być zbudowany, utrzymywany i wyposażony w instalacje zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych;

· Instalacje i urządzenia techniczne powinny być wykonane w sposób niezagrażający pracownikom porażeniem prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego w czasie eksploatacji; +1

· Magazyn powinien mieć właściwą ochronę przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności statycznej;

· Materiał, z którego wykonane są podłogi, nie może stwarzać niebezpieczeństwa łatwego poślizgnięcia się oraz powinien być niepylący;

· Regały powinny mieć wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz posiadać zabezpieczenia przed przewróceniem się, a także posiadać zabezpieczenia zapobiegające ich przewracaniu się. Szerokość odstępów znajdujących się pomiędzy regałami powinna być dostosowana do środków transportu stosowanych w obiekcie, aby umożliwiać bezpieczne manipulowanie ładunkami. +2

· Drogi dojazdowe do magazynu wysokiego składowania oraz wewnątrz magazynu powinny być odpowiednio oznakowane oraz powinny być odpowiednio przystosowane wymiarami w stosunku do liczby i wielkości urządzeń transportowych; +3

· Pomieszczenia magazynu wysokiego składowania powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów;

· Należy zapewnić odpowiednie oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, a składowane materiały nie mogą zwężać czy zastawiać zarówno tych dróg, jak i wyjść oraz przejść ewakuacyjnych.

· Materiały na regałach podczas ich układania i zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników;

· Instrukcje bhp dla urządzeń i procesów pracy powinny być stale dostępne dla pracowników;

· Do stosowanych środków transportowych i urządzeń technicznych (tj. wózki wysokiego składowania, suwnice oraz przenośniki), należy zapewnić instrukcje obsługi i instrukcje BHP do stałego korzystania;

· Maszyny stosowane w magazynie wysokiego składowania powinny być wyposażone w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i/lub optycznej oraz oznakowane znakami i barwami zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

Czynności zabronione:

· Korzystanie z urządzeń oraz maszyn przez osoby, które nie posiadają do tego odpowiednich uprawnień.

· przekraczanie dopuszczalnej (dla każdego rodzaju składowanego materiału) wysokości oraz miejsca składowania;

· przekraczanie dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania, np. regałów;

· przekraczanie dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego;

· zastawianie dróg, przejść i dojazdów pożarowych materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami; +4

· pozostawianie bez obsługi lub nadzoru, maszyn i urządzeń będących w ruchu.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

· pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o:

- sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu (i ma prawo przerwać wtedy pracę);

- wypadku przy pracy, a stanowisko pracy pozostawić bez zmian;

- wystąpieniu pożaru oraz ma obowiązek stosować się do zapisów instrukcji przeciwpożarowej i w razie potrzeby zawiadomić właściwe służby;

· pracownik powinien mieć stały dostęp do apteczki pierwszej pomocy, aby w przypadku zdarzenia udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Zapisy końcowe

Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia. Zaleca się systematyczne przeprowadzanie kontroli magazynu wysokiego składowania pod względem BHP, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego sprzętu oraz organizacji procesów pracy.

Ważne telefony

logo

Centrum Powiadomiania Ratunkowego

 

112

Państwowe Ratownictwo Medyczne

 

999

Straż Pożarna

 

998

Policja

 

997

+1 +2 +3 +4

Pamiętaj, aby zamknąć i zabezpieczyć magazyn przed wejściem osób niepowołanych

+5

Chcesz wiedzieć więcej?

Kup szkolenie

Zobacz również:

Subskrybuj nasz kanał na

ikona youtube

KRWOTOKI I RANY - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OPARZENIA TERMICZNE - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

OCENA SYTUACJI - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RESUSCYTACJA (RKO) DOROSŁYCH - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

logo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium