ZADZWOŃ DO NAS
+48 785 857 856
0
suma: 0,00 zł do kasy
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - Wiedza, którą każdy powinien posiąść!

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - Wiedza, którą każdy powinien posiąść!

Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek każdego z nas - osób prywatnych, właścicieli firm, a także obiektów publicznych. Jednym z obligatoryjnych działań w przypadku większych obiektów jest wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wiedza na temat prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia oraz sposobów ich uniknięcia niejednokrotnie pozwala uratować nie tylko zdrowie, ale i życie. Zobacz opracowany przez poradnik, z którego dowiesz się, jak wygląda prawidłowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i znacznie więcej!

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Wiedza, która może uratować życie

Skuteczność działań służb pożarniczych zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób dany obiekt został uprzednio zabezpieczony na wypadek wybuchu pożaru, powstawania zagrożenia chemicznego czy gazowego. Przepisy BHP nakładają w tym zakresie wiele obowiązków na pracodawców, czego przykładem może być chociażby konieczność wyposażenia zakładu w gaśnicę, a także stosowanie znaków BHP. Drugą płaszczyzną wpływającą na bezpieczeństwo jest sposób przygotowania budynku i rodzaj stosowanych zabezpieczeń. Ostatecznie jednak na skuteczność działań straży pożarnej w przypadku wybuchu pożaru wpływa jeszcze coś innego - dostęp do informacji.

To właśnie informacja staje się w dzisiejszych czasach najważniejsza. Szczegółowa znajomość parametrów, rozkładu budynku, a także dróg ewakuacyjnych może przechylić szansę zwycięstwa w walce z żywiołem. IBP, czyli instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, to wymagany prawnie dla określonej grupy podmiotów dokument, który stworzony został przede wszystkim po to, aby służby ratownicze miały dostęp do kluczowych informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego to dokumenty zawierające szeroki zakres informacji niezbędnych do przeprowadzania skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Każda instrukcja powinna zawierać rozkład budynku i wskazywać istotne cechy szczegółowe, np. specyficzne zagrożenia pożarowe, rodzaj magazynowych substancji itd. Reasumując, choć na pierwszy rzut oka IBP może wydawać się zwykłą formalnością, jej znaczenie jest ogromne, jeśli dochodzi do zagrożenia!

→ Już teraz sprawdź profesjonalne, gotowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w BHP-Shop!

Gaśnica proszkowa ABC - 4kg

Gaśnica proszkowa ABC - 4kg

Producent: OGNIOCHRON
160,00 zł (netto: 130,08 zł )
Gaśnica proszkowa ABC – 6 kg

Gaśnica proszkowa ABC – 6 kg

Producent: OGNIOCHRON
195,99 zł (netto: 159,34 zł )
Gaśnica śniegowa GS-5x B

Gaśnica śniegowa GS-5x B

Producent: OGNIOCHRON
399,99 zł (netto: 325,20 zł )

Instrukcje przeciwpożarowe od strony prawnej

Sposób, zakres i konieczność stosowania instrukcji ppoż. reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822). Akt prawny szczegółowo określa, co powinna zawierać każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, a także jakie podmioty muszą ją przygotować. Ustawodawca wskazał także, że dokumenty te powinny składać się z dwóch części: opisowej i graficznej. W zależności od przypadku instrukcja może zawierać inne istotne informacje z perspektywy bezpieczeństwa ppoż., jeśli te występują, ale nie zostały określone w Rozporządzeniu.

Par. 6 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, składa się z 9 punktów, które poświęcone są instrukcjom ppoż. Zapisy Rozporządzenia szczegółowo ustalają warunki ochrony przeciwpożarowej, obowiązkową zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej części składowe, sposób przechowywania instrukcji, zgłaszania i aktualizowania, a także określa podmioty zobowiązane do jej stosowania.

Warto również dodać, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest tożsama z instrukcją przeciwpożarową. Chociaż dziś te podobnie brzmiące terminy bywają używane wymiennie, w sensie prawnym oznaczają inne dokumenty. Instrukcje przeciwpożarowe oraz Instrukcje Technologiczno-Ruchowe stosowane były jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku sporządzania IBP. Dokumenty te nie powinny być używane jako IBP - zaleca się, aby dla każdego zakładu sporządzać osobną, oryginalną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcje przeciwpożarowe wykaz kroków

Instrukcje przeciwpożarowe zawierają wykaz wszystkich kluczowych kroków, które należy podjąć w razie zagrożenia.

Z czego składa się instrukcja przeciwpożarowa? Co należy w niej zawrzeć?

Zgodnie z Rozporządzeniem każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna składać się z części opisowej i graficznej. Powinny one przedstawiać:

 • rzuty poszczególnych kondygnacji, rozkład budynku, rozkład ścieżek ewakuacyjnych, plan zagospodarowania całego terenu → część graficzna,
 • warunki ochrony przeciwpożarowej, strefa pożarowa, informacje szczegółowe (np. o magazynowych substancjach, szybach i kanałach → część opisowa.

Wszystkie powyższe informacje są niezbędne dla służb pożarniczych w celu przeprowadzenia udanej akcji gaśniczo-ratunkowej. W związku z tym instrukcja przeciwpożarowa (IBP) powinna zawierać także:

 • opis warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • zakres sposobu eksploatacji budynku,
 • opis warunków technicznych obiektu,
 • określenie urządzeń gaśniczych i ochrony ppoż. znajdujących się na terenie,
 • określone postępowanie w razie stwierdzenia zagrożenia; warunki ewakuacji, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych,
 • informacji o sposobie zaznajamiania pracowników lub innych stałych użytkowników obiektu z treścią instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz innymi dokumentami ochrony ppoż..

Instrukcja może zawierać także dział wniosków i zaleceń, obligatoryjnie musi przedstawiać wykaz telefonów alarmowych oraz ewentualne inne drogi kontaktu natychmiastowego w razie niebezpieczeństwa.

--> Zobacz także gotowe instrukcje pierwszej pomocy, które powinny znaleźć się w firmie!

Jak wygląda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Przykłady

Każda instrukcja musi spełniać prawne wymogi opisane w ww. Rozporządzeniu, aby mogła być zaakceptowana. W tym zakresie istotna jest zawartość instrukcji, którą wymieniliśmy powyżej. Ustawodawca nie określił tego, jak powinna wyglądać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, chociaż wiadomo, że powinna:

 • być jasna w zrozumieniu,
 • wszelkie elementy graficzne i rysunki technicznie powinny precyzyjnie oddawać stan faktyczny obiektu,
 • powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych (nie tylko straży pożarnej).

Jeżeli wiesz już, co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, warto dokładnie zbadać, jak wygląda taki dokument i czym się charakteryzuje. W tym celu poniżej przedstawiamy przykładowe instrukcje przeciwpożarowe, które spełniają wszystkie wymagania prawne. Już teraz możesz kupić je w naszym sklepie!

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa ESB-IN-BW-007

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa ESB-IN-BW-007 - standardowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawierająca kompletny zbiór najistotniejszych informacji o ochronie przeciwpożarowej.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru ESB-IN-BW-008

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru ESB-IN-BW-008 - instrukcja szczegółowo przedstawia wszystkie kroki, które należy podjąć w sytuacji wybuchu pożaru. Przedstawia działania ewakuacyjne, ochronne, alarmowe i przeciwpożarowe.

Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru ESB-IN-C-008

Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru ESB-IN-C-008 - kolorowy wariant poprzedniej instrukcji ppoż.

Warto wiedzieć!

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dostępne w naszej ofercie zostały przygotowane przez specjalistów z zakresu BHP. Oprócz zgodności prawnej i atrakcyjnego wyglądu dodatkowym atutem jest także proekologiczność. Nasze instrukcje tworzone są z materiałów pochodzących z recyklingu przy zachowaniu najwyższej jakości procesu produkcyjnego, skutkującego atrakcyjnym wyglądem tablic.

Jakie podmioty zobowiązane są do wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia instrukcji przeciwpożarowej dotyczy obiektów lub części obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i przemysłu. Obowiązek ten nie dotyczy obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a także, za Rozporządzeniem*;

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

* § 6, p. 1, Ochr. P. Poż. - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822)

W praktyce najczęściej instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wprowadzane muszą być w takich obiektach, jak:

 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki służby zdrowia, obiekty służb mundurowych, w tym wojska, więziennictwa,
 • obiekty mieszkalnictwa,
 • budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi,
 • centra handlowe i supermarkety,
 • zakłady produkcyjne, obiekty wydobywcze, magazyny i sortownie,
 • szkoły, uniwersytety, przedszkola, żłobki,
 • hotele, motele, pensjonaty, internaty.

Powyższa lista bynajmniej nie jest kompletna. Rozporządzenie nie wskazuje bowiem obiektów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej lub innego przeznaczenia. Wobec tego istnieje też wiele innych obiektów o odmiennym charakterze, w którym potencjalnie również zgodnie z prawem należy stosować instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kto może sporządzić instrukcje bezpieczeństwa ppoż.?

Instrukcje powinny być sporządzane przez specjalistów, którzy posiadają teoretyczną i praktyczną znajomość przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. Należy pamiętać o tym, że dokument posiadający błędy merytoryczne bądź wady formalne nie zostanie zaakceptowany. W praktyce za sporządzanie IBP odpowiadają:

 • osoby z wykształceniem co najmniej średnim i ukończonym szkoleniem Inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej,
 • osoby z tytułem technika pożarnictwa,
 • inżynierów bezpieczeństwa pożarowego i inżynierów pożarnictwa,
 • osoby, które zdobyły uznanie kwalifikacji do wykonywania ww. zawodów w państwach członkowskich UE / EFTA.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować raz na 2 lata, chyba że zachodzące zmiany na terenie obiekty wpływają na warunki ochrony ppoż. Mimo wszystko czynności te nie są zwykle traktowane jako obowiązki pracowników etatowych. Najczęstszą praktyką jest skorzystanie z wiedzy ekspertów, np. firmy takiej, jak nasza, która specjalizuje się w opracowywaniu instrukcji ppoż.!

Przycisk Fire

Przepisy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej obowiązują wszystkie podmioty publiczne i prywatne do zachowania zasad bezpieczeństwa.

Sprawdź nowoczesne, przystępny instrukcje BHP opracowane dla Twojej firmy i pracowników

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego - podsumowanie

IPB, czyli instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, stanowią doskonały przykład tego, jak istotne mogą być formalności. Dokumentów tych nie można traktować tylko jako obowiązku narzucanego przez ustawodawcę na konkretnych odbiorców. To przede wszystkim kwestia wspólnego bezpieczeństwa. Służby ratownicze i pożarnicze w razie zagrożenia dysponują informacjami, które mogą skutkować przeprowadzeniem skuteczniejszych akcji.

Jeżeli jesteś zainteresowany opracowaniem rzetelnych instrukcji ppoż. dla swojego zakładu pracy, skontaktuj się z nami! Z przyjemnością omówimy wszystkie szczegóły i przedstawimy rozwiązania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium