img
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

W&W CONSULTING

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy W&W Consulting [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: W&W Consulting Sp. z o.o. z siedzibą W Warszawie (00-353) na ulicy Cichej 7, zarejestrowana w Wołominie (05-200) na ulicy Kiejstuta 3,  NIP: 125-140-90-81, tel. + 48 22 637 1052, adres email: biuro@wwconsulting.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie „Klient” – oznacza ono pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, dokonującą w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Wszelkich informacji na temat Sklepu oraz załatwiania spraw związanych ze Sklepem można uzyskać wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu po wyborze odpowiedniego tematu zapytania.

 

§2

Zamówienia

1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym).

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Zarejestrowani klienci mogą w swoim koncie śledzić status realizacji złożonych zamówień.

 

6. Szczegółowe informacje na temat sposobu zamawiania towarów można znaleźć w zakładce Jak kupować na stronie głównej Sklepu.

 

 

§3

Płatności

1. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia opłaty za zamówione towary:

a. przy składaniu zamówienia – poprzez wykorzystanie formy płatności online w systemie PayU albo

b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze: 15 2030 0045 1110 0000 0342 4420 albo

c. płacąc na koniec miesiąca fakturę zbiorczą wystawianą do centrali firmy Klienta.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Sklep zrealizuje zamówienie w terminie 14 dni roboczych. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firm kurierskich lub Poczty Polskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

  1. Niezależnie od wyboru formy płatności koszty dostawy dla wysyłki krajowej wynoszą 20 zł przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 50 złotych. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 50zł Sklep poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłki.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Klient może złożyć reklamację na piśmie wysyłając do Sklepu wypełniony protokół reklamacyjny: Załącznik.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f. dostarczania prasy;

g. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl